BMI ´06      

BMI 2006
BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000

 
             

Do knihovny na Internet - přes Internet na úřad

370 knihoven připravilo v letošním roce pro nejširší veřejnost 2960 akcí k propagaci Internetu a četby. Těchto akcí se zúčastnilo na 110 000obyvatel České republiky - od dětí po seniory, ženy i muži, zdraví i handicapovaní, představitelé nejrůznějších profesí i nezaměstnaní. Ty všechny dokážou totiž knihovny svými službami oslovit. Účast knihoven v BMI je již tradiční a každoročně roste, stejně jako počet těch, kteří se právě jejich prostřednictvím s Internetem seznamují. Knihovny jsou totiž (nejen) v této oblasti oceňovány pro přívětivě prostředí a vstřícný individuální přístup k jedincům i skupinám začínajících uživatelů Internetu, které umožňují snadnější překonávání možných psychických bariér. Proto také byly jednotlivé aktivity velmi často orientovány na seniory, nezaměstnané, ženy v domácnosti nebo skupiny osob se specifickými potřebami (např. se zdravotním handicapem).

Největší prostor měla letos školení počítačové a informační gramotnosti pro začátečníky i pokročilé a instruktáže v orientaci na Internetu, zejména na stránkách a portálech, jež nabízí veřejná správa a samospráva. Oblíbené kurzy typu "Babi, pošli mi to mejlem", v nichž se senioři učí elektronicky komunikovat s vnuky, nebo "Nebojte se Internetu" apod. byly v mnoha knihovnách rozšířeny o školení ve využívání Portálu veřejné správy, elektronické podatelny, webových stránek města, kraje apod. Mnohde byla tato školení doplněna setkáním s představiteli místní samosprávy a diskusí např. nad webovými stránkami města, ale také cílenou elektronickou komunikací se starostou, anketami o úrovni webových prezentací města, dále výstavami věnovanými Internetu, desítkami nejrůznějších soutěží a mnoha dalšími aktivitami.

Díky sdružení BMI, Ministerstvu vnitra a Ministerstvu informatiky mohly knihovny nabídnout v průběhu března všem svým návštěvníkům i dostatečné množství instruktážních a propagačních materiálů o nejzajímavějších portálech a službách veřejné správy.

Knihovny se ovšem snaží vždy, i v rámci BMI, spojit virtuální prostor Internetu se světem knih, literatury a tištěného i mluveného slova, tedy s podporou čtení a čtenářství. "Internetové" aktivity tedy doprovázely stovky dalších akcí, při nichž hrály počítače, elektronické služby a Internet pouze "vedlejší" roli. Nicméně služby Internetu byly využity i tam k nejrůznějším prezentacím zdrojů, informací, zajímavostí a kontaktů.

Po celý březen měli návštěvníci knihoven volný přístup do českých informačních zdrojů (databáze TAMTAM fy Anopress, databáze České tiskové kanceláře (Biografie, Česká republika, Země světa, Evropská unie)) a mohli se seznámit i s nabídkou encyklopedického portálu COTO.JE, tedy se třemi významnými encyklopedickými díly: Ottovou encyklopedií, Malou československou encyklopedií a Encyklopedií Universum.

Specifickou akcí, jíž se knihovny již 5 let připojují k BMI, je tzv. Noc s Andersenem, pořádaná Klubem dětských knihoven SKIP, jíž se v letošním roce zúčastnilo na rekordních 487 "spacích" místech (knihovny, školy, domy dětí a mládeže, neziskové organizace aj.) v pěti evropských státech minimálně 14669 dětí a 2590 dospělých, tedy celkem 17259 přátel dětských knížek a čtení (blíže viz tisková zpráva Jedinečná Noc).

Poznámka:

Přístup k veřejnému Internetu nabízí obyvatelům ČR v současné době na 3000 veřejných knihoven, všechny knihovny vysokoškolské, většina knihoven z oblasti výzkumu i další specializované knihovny (cca 400). Výrazný vliv na rozšíření veřejného Internetu má "Projekt internetizace knihoven", realizovaný Ministerstvem informatiky ČR. Veřejný Internet se tak prostřednictvím knihoven dostává i do nejmenších obcí (další informace k projektu na http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3076).

Výzva k účasti na aktivitách 9. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)

Registrace akcí k BMI nejpozději do 20. února 2006!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se obrací na knihovny a jejich pracovníky s výzvou k účasti na aktivitách 9. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI) http://www.brezen.cz/, kterou v roce 2006 opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI. BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií tiskovými zprávami na svém serveru.

Devátý ročník Března - měsíce internetu je zaměřen na e-government, zejména na komunikaci úřadů s občany prostřednictvím internetu. Jeho motto je

"Na úřad přes internet".

Podle statistického úřadu Eurostat hledá na internetových stránkách veřejné správy potřebné informace jen 12 procent Čechů, což je nejméně v Evropské unii. Naopak české firmy si již na webové stránky úřadů jako zdroj informací zvykly a v rámci EU je dokonce využívají nadprůměrně.

Cílem letošního ročníku je ukázat, že přitom už existuje řada velmi hodnotných webů a aplikací orgánů veřejné správy, které občanům ušetří hodně času a poskytnou množství užitečných informací. Některé dokonce uspěly i v mezinárodním srovnání a byly oceněny v několika soutěžích.

BMI sdružení připraví v průběhu února leták formátu A4, který bude distribuován prostřednictvím SKIP do všech knihoven zapojených do Března - měsíce internetu, aby jej mohli dostat účastníci březnových akcí. Leták bude obsahovat stručné informace o vybraných webech veřejné správy. Při instruktážích by bylo žádoucí přednostně se věnovat těmto stránkám.

Kromě letáků dostanou všechny zúčastněné knihovny manuál k letáku v elektronické formě, ve kterém budou uvedeny ke každému webu podrobnější informace, zajímavosti, statistiky, nejužitečnější aplikace pro veřejnost.

Na letáku bude také volné místo pro vyplnění internetové adresy webových stránek obce či města. Součástí instruktáží by mělo být také seznámení s webovými stránkami dané obce, města, popřípadě kraje, účastníci by si měli zapamatovat jejich adresu.

Doporučujeme orientovat akce BMI na následující témata:

  • Nabídka informačních zdrojů z oblasti státní správy a samosprávy prostřednictvím webových stránek knihoven, zprostředkování kontaktů na představitele státní zprávy a samosprávy
  • Nabídka informačních zdrojů o Evropské unii a strukturálních fondech
  • Propojit web knihovny s webem krajského, obecního nebo městského úřadu a zaměřit se na jejich propagaci.
  • U spořádat například besedu s představiteli úřadu o využívání jeho stránek ke komunikaci s občany nebo zorganizovat soutěž či anketu pro návštěvníky obecních či městských stránek atd.
  • Knihovny jako garant rovnoprávného přístupu občanů k informacím a informačním sítím
  • Propagace Projektu internetizace knihoven a jeho možností pro provozovatele knihoven různých typů
  • Kvalifikovaná podpora uživatelů při seznámení se s Internetem a jeho využívání v knihovnách
  • Zpřístupnění služeb knihoven prostřednictvím webových stránek
  • Služby knihoven pro různé sociální skupiny - děti, mládež, senioři, tělesně a zdravotně postižení apod.
  • Prezentace a propagace služeb knihoven na bázi elektronických informačních zdrojů různým skupinám uživatelů pro potřebu vzdělávání, výzkumu a vývoje i zájmových aktivit.

Veškeré akce, které v rámci BMI budete uskutečňovat, přihlašte co nejdříve pomocí registračního formuláře na stránce: http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2006.html .

Informace o vašich akcích se stanou součástí přehledu aktivit knihoven k BMI, který vyjde jako zvláštní příloha Hospodářských novin v únoru. Pokud máte zájem být zahrnuti do tohoto přehledu, zaregistrujte své akce nejpozději do 20. února 2006.

Na webovské stránce BMI budou postupně zveřejňovány aktuální informace a přehledy všech akcí. Pokud je pro Vás obtížné v tak krátké době vymyslet zcela originální a novou akci, využijte pro inspiraci přehled aktivit knihoven k BMI v minulých letech. Mějte na paměti, že BMI je především mediální akce orientovaná na nejširší veřejnost, pro knihovny proto znamená zcela mimořádnou příležitost pro obsazení nabízeného prostoru i v renomovaných médiích. Nezapomínejte posílat zprávy o svých akcí časopisu Ikaros na redakce@ikaros.cz.

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

Březen - měsíc Internetu 2004
Březen - měsíc Internetu 2003
Březen - měsíc Internetu 2002
Březen - měsíc Internetu 2001
Březen - měsíc Internetu 2000

18.04.2006

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2006
Biblioweb
Noc s Andersenem
Letáky k BMI ke stažení (.pdf, 803 kB; .pdf, 886 kB - Vzor individualizovaného letáku); Leták v InDesignu (.zip, 3 MB)
Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)
Mediální partner
Ikaros