SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Výroční zprávy SKIP  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP ZA ROK 2002

ÚVOD
SPOLKOVÁ PRÁCE A SPOLUPRÁCE
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
SKIP A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
PRO ČESKÉ KNIHOVNY A KNIHOVNICTVÍ

Legislativa
Nejmenším knihovnám
Odborné vzdělávání
PROPAGACE KNIHOVEN
Březen - Měsíc internetu (BMI)
EDIČNÍ ČINNOST
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAHRANIČNÍ STYKY
SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN
KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
KLUB VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKŮ SKIP
SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ - Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků
REGIONY
Praha - 01
Střední Čechy - 02
Jižní Čechy - 03
Západní Čechy - 04
Chomutovsko, Mostecko, Lounsko - 05
Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Teplicko - 06
Liberecko, Jablonecko,Českolipsko - 07
Východní Čechy - 08
Jižní Morava - 09
Severní Morava - 10
ZÁVĚR

ÚVOD

Uplynulý rok 2002 nebyl pro SKIP rokem významných mezníků jako některá z let předchozích. Byl především naplněn intenzivní prací v oblasti legislativy, vzdělávání, rozvíjením a zlepšováním tradičních aktivit a samozřejmě - byl to zároveň rok, v němž vešel v platnost nový knihovní zákon (Zákon č. 257 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb), což přineslo oboru knihovnictví řadu změn. Některé z nich odhalily skryté nedostatky, citlivá místa i neuralgické body nejen zákona, ale také stavu českého knihovnictví. Přijetí zákona, jenž by měl kodifikovat pevné normy a pravidla, tak paradoxně uvedlo do pohybu procesy, které povedou pravděpodobně k jeho změnám a novelizaci. Nicméně tato situace jen potvrzuje známý bonmot, že jedinou jistotou je dnes to, že nic není jisté.
Jedním z úkolů, které si SKIP vytkl koncem roku 2001, bylo podílet se na přípravě prováděcích předpisů, standardů a doporučení k zákonu a iniciovat spolupráci se zodpovědnými institucemi a orgány při realizaci těchto úkolů. Tento úkoly byl naplněn. Světlo světa spatřila Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb. (knihovního zákona), která upravuje meziknihovní služby a určuje pravidla pro evidenci a revizi knihovních fondů, metodické pokyny k evidenci knihoven, vzorové knihovní řády. Do konce roku 2002 se registrovalo na MK ČR na 4000 knihoven, což je téměř nečekaně dobrý výsledek i přesto, že více než třetina veřejných knihoven, které se v roce 2002 nezaregistrovaly, pozbyla minimálně pro rok 2003 výhod, které jim knihovní zákon poskytuje.
Rok 2002 byl však zejména pro některé pro české knihovny rokem tragickým. Přes 40 knihoven bylo zničeno nebo vážně poškozeno obrovskými záplavami, které postihly v letních měsících Českou republiku. Nejen knihovny, archivy, muzea ad., ale především jejich čtenáři, uživatelé a obyvatelé naší země přišli o tisíce vzácných dokumentů uchovávaných v těchto paměťových institucích. Ztrátu, aktuálně samozřejmě méně hroznou než zničená obydlí a majetky, nebude možno v některých případech již nikdy nahradit, neboť s vodou zmizely mnohokrát dokumenty zcela unikátní a pro paměť národa nenahraditelné. SKIP věnoval ve druhé polovině roku nemalé úsilí, aby pomohl co nejúčinněji a nejrychleji při odstraňování způsobených škol. Počátkem září byla vyhlášena sbírka Pomoc knihovnám, která do konce roku vynesla cca 1 200 000,- Kč, z nichž podstatná část byla rozdělena ještě v listopadu postiženým knihovnám. Největším donátorem sbírky byla Česká tisková kancelář, které patří mimořádný dík české knihovnické obce. SKIP dále neustále monitoroval situaci v jednotlivých knihovnách a usiloval o komunikaci s nimi, případně s knihovnami v blízkém okolí; oslovil konferenci IFLA probíhající právě v oněch dnech ve skotském Glasgow, ale také další organizace, popsal tragické události a požádal o pomoc pro české knihovny. Jistě i tato výzva byla jedním z podnětů k četným darům zahraničních knihovnických spolků, knihoven, ale i dalších subjektů. SKIP se podílel na koordinaci rozdělování některých těchto darů (např. dar UNESCO) ve spolupráci s MK ČR, podařilo se také prosadit uvolnění rezervní částky z programu Regionální funkce na pomoc postiženým knihovnám aj. Průběžné informace o všech krocích přinášela webová stránka SKIP, bylo poskytnuto mnoho interview pro rozhlas, článků v denním tisku, výzev k veřejnosti. Na konto sbírky přispělo i několik regionálních organizací SKIP. Některým knihovnám bylo tak umožněno vrátit se k normálnímu provozu, všem ostatním bylo alespoň dílčím způsobem pomoženo. Na řadě akcí byly v neformálních sbírkách vybrány a předány menší částky kolegyním a kolegům postiženým povodněmi osobně. Jako obvykle solidarita institucí i jednotlivců s postupujícím časem pomalu ustávala. SKIP se však dále pokoušel získat pro postižené knihovny pomoc. Sbírka oficiálně končí 31.3.2003. O výsledcích sbírky i jejím rozdělení postiženým knihovnám bude vydána podrobná zpráva. Již dnes však SKIP děkuje jménem všech obdarovaných knihoven i jménem svým všem, kteří českým knihovnám pomohli.

SPOLKOVÁ PRÁCE A SPOLUPRÁCE

Výkonný výbor na svém letním zasedání schválil připravované sloučení s Asociací knihoven ČR. Smlouva o sloučení nabyla platnosti 30.6.2003 a podle ní se SKIP také stal členem Unie zaměstnavatelských svazů. Z Asociace vznikla nová Zaměstnavatelská sekce SKIP, jejímž předsedou se stal kol. V. Balík. Tato sekce sdružuje ředitele a vedoucí knihoven a jejím cílem je posílení postavení knihoven jako institucí i řešení problémů v oblasti ekonomické, pracovního práva apod.
Koncem roku schválil výkonný výbor také ustavení nové regionální organizace. Od 1.1.2003 má tedy SKIP 11 regionálních organizací, nejmladší v Karlovarském kraji. Organizace vznikla na základě dohody delimitací členů (po individuálním souhlasu) i alikvotní finanční částky s regionem 04 (Západní Čechy, nyní tedy Plzeňský kraj).
V organizační struktuře SKIP přibyly ještě dvě nové odborné sekce, jejichž roční činnost je dokumentována níže. Je to Klub vysokoškolských knihoven a Sekce vzdělávání. Obě sekce by měly výrazně přispět ke zlepšení a prohloubení spolupráce zejména s vysokoškolskými knihovnami. Klub vysokoškolských knihoven řídí kol. St. Bícová, předsedkyní Sekce vzdělávání byla zvolena kol. Z. Houšková. Koncem roku vznikl dále na půdě SKIP tzv. Frankofonní klub, tedy skupina zájemců orientovaných na spolupráci s francouzskými knihovnami. Spontánní vznik nových sekcí, klubů a pracovních skupin je žádoucím projevem tendence věnovat se hlouběji některým problematikám a tyto sekce mají plnou podporu výkonného výboru. V souvislosti se vznikem Klubu vysokoškolských knihoven je také třeba uvést, že mezi oborovými profesními sdruženími se objevil nový subjekt: Asociace vysokoškolských knihoven. SKIP ji považuje za perspektivního partnera k naplňování společných zájmů a řešení průřezových problémů. Asociace, která je sdružením institucí, a Klub vysokoškolských knihoven SKIP, který sdružuje individuální členy SKIP z řad pracovníků vysokoškolských knihoven, se ve své činnosti nedublují, přestože mají řadu společných zájmů a vzájemně spolu začaly spolupracovat.
Spolupráci považuje SKIP za rozhodující princip své činnosti. Tradičně usiluje o kooperaci s dalšími oborovými sdruženími, s nimiž např. pořádá některé společné akce a pracuje na řešení společných problémů (SDRUK, ČIS). Intenzivněji se v roce 2002 rozvinula i spolupráce s muzejními knihovnami. Muzejní knihovny jsou členy SKIP pouze v malém počtu, jsou však sdruženy v samostatné Komisi pracovníků knihoven a galerií Asociace muzeí a galerií (AMG). Tato komise v loňském roce pokračovala v činnostech a aktivitách započatých koncem roku 2001: připravila řadu aktuálních informací a doporučení pro muzejní knihovníky, vypracovala vzorový knihovní řád pro muzejní knihovny, jako každoročně uspořádala odborný seminář, který se konal v Hradci Králové tentokrát s rekordní účastí (130 muzejních knihovníků). Některé z těchto aktivit proběhly s podporou SKIP (lektorská vystoupení apod.). Komise svou činnost prezentuje na webové stránce Knihovny UPM v rubrice "Muzejním knihovnám", pro výměnu zkušeností i konzultace zřídila komise elektronickou konferenci KOMIG.

Předsednictvo jednalo v roce 2002 devětkrát. Dominantní oblastí prvního pololetí byl legislativa, konkrétně Zákon ze dne 13. června 2002 o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce…, který se rovněž týkal převodu okresních knihoven pod zřizovatelskou pravomoc měst. Přes nejednotný přístup, resp. výjimečná opačná stanoviska ze strany několika knihoven, se nakonec SKIP zasadil o přijetí reálné varianty tohoto zákona. Připravené kroky směrem k Úřadu na ochranu osobních údajů v otázce budování databází regionálních osobností apod. v knihovnách nakonec nebyly podniknuty, neboť nabízenou intervenci odmítla bibliografická sekce SDRUK. SKIP dále připravil do návrhu Zákonu o státních cenách paragrafové znění návrhu na udílení ceny Knihovna roku jako ceny státní s částkou 50 000,- Kč, a to v kategorii pro knihovny v malých obcích a dále pro nejvýznamnější knihovnický počin v roce. Tento zákon, eventuálně nařízení (o právní formě bude rozhodnuto v r. 2003) umožní též navrhovat k ocenění významné jedince z oboru za zásluhy v kultuře.
Několikrát se předsednictvo pokoušelo také o jednání s ochrannými autorskými svazy, aby se vyjasnila situace kolem půjčování zvukových dokumentů v nových právních podmínkách (viz knihovní zákon). Poměrně dlouho byly tyto iniciativy bez odezvy ze strany ochranných svazů. V konci roku pak situace dostoupila dramatického vrcholu stanoviskem ochranných organizací o zákazu půjčování zvukových dokumentů v knihovnách vůbec. Nalezení konsensu v této bezprecedentní kauze bude jedním z prioritních úkolů SKIP počátkem roku 2003.
Dále se předsednictvo zabývalo zákonem o standardu veřejných služeb, dalším směřováním veřejných knihoven, konkrétními úkoly v souvislosti s přípravou aktivit roku 2002; předložilo ministrovi kultury svůj návrh na složení Ústřední knihovnické rady, pokračovala spolupráce v projektu Modrého štítu (13.6. proběhl seminář Modrého štítu v Pardubicích, na němž vystoupil předseda SKIP), v rámci projektu Cultivate probíhala spolupráce při zpracování webové stránky projektu, připraveny byly nové webové stránky SKIP, které v roce 2003 začnou sloužit k průběžné prezentaci činnosti SKIP i vydaných materiálů na webu atd. atd. Podzim loňského roku pak byl ve znamení povodní (viz úvodní část této zprávy). Blíže o konkrétních aktivitách v jednotlivých kapitolách této zprávy. Nadále bylo samozřejmě systematicky vedeno účetnictví SKIP a připraveny podklady pro zprávu o hospodaření v roce 2002. Za zmínku stojí jistě i to, že předseda SKIP, kol. V.Richter, byl jmenován členem kolegia ministra informatiky Z. Mlynáře.
Smutná zpráva zastihla celý SKIP v květnu: zemřel dlouholetý člen výkonného výboru, ediční komise, knihovník tělem i duší, skvělý člověk - kol. Jaroslav Suchý. Zpráva o jeho skonu byla náhlá. Byl jedním z těch, kterým SKIP vyjádřil svou úctu udělením Ceny českých knihovníků v roce 2001.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

V roce 2002 musíme konstatovat pokles počtu členů: individuálních na 865 proti 897 v roce 2001 a institucionálních na 334 proti 353 v roce 2001. Období mírného růstu členské základny od r. 1998 tedy skončilo, snad nikoli definitivně. Podstatně se nezměnilo ani složení členstva. Rozhodující silou ve SKIP jsou veřejné knihovny a jejich pracovníci. Početně nejsilnějšími organizacemi nadále zůstávají: Praha (206 individuálních a 42 institucionálních členů), Jižní Čechy (118 individuálních a 39 institucionálních členů) a Jižní Morava (81 individuálních a 51 institucionálních členů). Vzhledem k rozdělení na dvě regionální organizace se samozřejmě snížil počet členů ve druhém nejsilnějším regionu - Západočeském (do konce roku 2002 zde bylo 156 individuálních a 36 institucionálních členů).
I když lze konstatovat, že institucionálními členy SKIP jsou téměř všechny významné knihovny ČR, individuální členství stále ještě není pro české knihovníky prestižní záležitostí. Svou roli hraje u řady kolegyní a kolegů nepochybně pochopitelný vnitřní odpor k tomu "být organizován", příslušnost ke stavovské organizaci by se však prestižní věcí stát měla. V tomto smyslu je třeba také dále prezentovat nepominutelné výsledky práce SKIP pro obor, knihovny i jejich uživatele.
Databáze členské základny je dosud udržována v Excelu, její konverze do Accessu je připravena. V této souvislosti je třeba konstatovat, že regionální databáze nejsou vždy aktualizovány adekvátně a včas. Centrální databáze, která by umožňovala řadu rozborových prací, je pak v některých údajích rovněž neaktuální, což ztěžuje práci s ní. Vzhledem k ochraně osobních údajů bylo rozhodnuto, že na webu SKIP nebudou vystaveny jmenné seznamy individuálních členů, lze zde proto nalézt pouze kontakty na funkcionáře SKIP, případně seznamy členů institucionálních.

SKIP A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Byla připravena nová webová stránka SKIP se zjednodušenou URL adresou: http://skip.nkp.cz/ Proběhla aktualizace většiny dílčích stránek jednotlivých regionálních organizací a odborných sekcí. Otevření nové stránky, závislé na spolupráci s webmasterem NK ČR, kde došlo v souvislosti s personální změnou k pozdržení instalace, proběhlo však až počátkem roku 2003. Na druhé straně se SKIP v roce 2002 stal garantem přehledu odborných (i společenských a propagačních) "knihovnických" akcí pořádaných v ČR. Pro tento účel byla otevřena na webu Státní technické knihovny (STK) graficky velmi pěkná a obsahově bohatá stránka Sekce vzdělávání, která přinášela v průběhu roku podrobné informace o cca 300 akcí s možným vstupem též v angličtině, odkazy na akce pořádané na Slovensku a další zajímavé informace ( http://www.stk.cz/Akce/ ). V souvislosti s přípravou nové webové stránky SKIP bylo také vyhlášeno výběrové řízení na nové logo SKIP. Řízení proběhlo, logo bylo vybráno a bude součástí jak elektronické, tak papírové prezentace SKIP.
Práce s webovou prezentací, resp. vyhledávání a předávání informací touto cestou však dosud není všem členům "vlastní". Projevuje se to tedy jednak ne zcela uspokojivou návštěvností stránek (snad s výjimkou Přehledu akcí), jednak i nedostatky v aktualizaci těchto stránek zodpovědnými redaktory. Tento nedostatek není nijak specifický pro SKIP ani pro knihovny, právě knihovnická profese by však měla jít v tomto smyslu příkladem.
Rutinní komunikace prostřednictvím elektronické konference SKIP a využívání e-mailů i ve většině regionů vede ovšem občas k tomu, že jsou z této komunikace vyřazeni jedinci, kteří tuto možnost nemají, kteří nejsou on-line. Tato jistě nechtěná diskriminace by se měla stát předmětem důsledné kontroly, resp. nápravy jak v jednotlivých regionech, tak ve SKIP obecně. Kromě konference "vvskip" existují konference regionální (region 01 - Praha a region 10 - Severní Morava) a mimořádně aktivní konference Klubu dětských knihoven "Andersen". Elektronicky také dále vycházel Bulletin SKIP (ročník 2002 na http://skip.nkp.cz/Bulletin/BullArchiv.htm ).

PRO ČESKÉ KNIHOVNY A KNIHOVNICTVÍ

Legislativa

O legislativních aktivitách SKIP jsme se zmínili již v úvodu této zprávy. Jestliže úspěšné bylo lobování a argumentace v případě Zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce… a jako akceptovaný se jeví také návrh SKIP v Zákonu o státních cenách, neúspěšné bylo v loňském roce jednání s autorskými ochrannými svazy v otázce půjčování zvukových dokumentů. SKIP usiloval a dále usiluje o maximálně vstřícné jednání, avšak s rozhodujícím požadavkem povolení půjčování zvukových dokumentů v knihovnách. Dořešení této otázky bude jistě zdlouhavou a nelehkou záležitostí, stejně jako iniciace změn v Autorském zákonu. Zmínili jsme se již, že půjde o jeden prioritních úkolů SKIP pro rok 2003.
SKIP společně s ÚKR vloni rovněž neustále atakoval Ministerstvo kultury ČR s cílem novelizace knihovního zákona v duchu předpokládaných legislativních úprav standardu veřejných knihovnických a informačních služeb, zatím však bohužel bez valných výsledků. Zdá se, že mnohem úspěšnější je v tomto smyslu jednání s Ministerstvem vnitra ČR. O novelu knihovního zákona usilují z poněkud odlišných důvodů také vysokoškolské knihovny. K formulování principů národního knihovního systému bylo rozhodnuto uspořádat v r. 2003 společný seminář.
SKIP se ve spolupráci s NK ČR podílel na zpracování podkladů pro Integrovaný systém typových pozic pro profesi knihovník (firma Trexima). Bohužel, přestože se jednalo o aktivitu počátku roku, na webové stránce ISTP do konce roku 2002 knihovnická profese (požadované kompetence, rizika apod.) vystavena nebyla, odborná veřejnost nemohla proto materiál připomínkovat ani využít.

Nejmenším knihovnám

Regionální funkce

Ve spolupráci s poslanci a senátory Parlamentu ČR se SKIP koncem roku 2002 podařilo usilovným lobováním dosáhnout zvýšení částky na program Regionální funkce knihoven v roce 2003 o 36 mil. Kč.

Knihovna roku

V r. 2002 pokračovala soutěž Vesnice roku, v níž je již trvale hodnocení úrovně knihoven jedním z podstatných kritérií (posuzují ji vybraní členové sekce veřejných knihoven jako členové soutěžních komisí této soutěže v krajích). To pomáhá zlepšovat situaci řady obecních knihoven. Projevilo se to zcela zřejmě při vyhodnocování Knihovny roku 2002. Úroveň knihoven, které se dostaly do finále soutěže byla po všech stránkách velmi dobrá. SKIP připravil pro "finalisty" slavnostní setkání u příležitosti vyhlášení titulu Knihovna roku v Zrcadlové kapli Klementina za přítomnosti manželky premiéra republiky, paní Viktorie Špidlové, zástupců MK ČR a MMR ČR, sdělovacích prostředků a dalších zajímavých a významných hostů. Kromě květin a upomínkových předmětů, obdržela vítězná knihovna i knihovny další nezanedbatelný dar, na nějž SKIP získal finanční krytí z grantu MK ČR v rámci programu Knihovna 21. století. Slavnostní setkání mělo velmi důstojný a zároveň příjemný průběh a bylo všemi přítomnými včetně oficiálních hostů vysoce hodnoceno. Kromě zástupců oceněných knihoven byli přítomni také jejich zřizovatelé, pro něž se účast na této akci stává rovněž prestižní záležitostí. Knihovnou roku se stala obecní knihovna v Sepekově (okr. Písek).

Odborné vzdělávání

V roce 2002 získal SKIP v programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století kromě zmíněného grantu na cenu pro Knihovnu roku, též grant ve výši 202 000,-Kč na projekt cyklu 15 vzdělávacích akcí a dále částku 28 000,- Kč na tři semináře v programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti IT. Jednalo se o tradiční seminář Automatizace knihovnických procesů, který SKIP spolupořádá s Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK; dále o seminář "Knihovny, muzea a archivy ve světě digitalizace" v pořadí již třetí, tentokrát se zahraniční lektorskou účastí; tento seminář měl mimořádný ohlas; poslední akcí pak byl seminář Hudební elektronické zdroje, který pořádala východočeská regionální organizace SKIP (08) ve spolupráci s Národní knihovnou ČR a Okresní knihovnou v Hradci Králové. Také tento seminář proběhl s velkým ohlasem.
Na konferenci INFORUM připravil SKIP úvodní workshop věnovaný problematice Public Relations a diskusní forum na téma Role knihoven v celoživotním vzdělávání obyvatel. Obě akce měly dobrý ohlas ze strany účastníků, byly pozitivně hodnoceny také partnerskými pořadatelskými organizacemi.
Blíže o ostatních vzdělávacích akcích informujeme v kapitolách věnovaných práci regionů a odborných sekcí, které je připravily. Problematika vzdělávání je podrobněji popsána v kapitole věnované Sekci vzdělávání.
V roce 2002 získal SKIP také grant OSF ve výši 220 000,- Kč na podporu projektu Knihovna jako komunitní centrum. Projekt vzdělávání v této velmi potřebné a dosud v našich knihovnách málo reflektované oblasti bude zahájeno v roce 2003.

PROPAGACE KNIHOVEN

Březen - Měsíc internetu (BMI)

Knihovny se stávají již tradičně v Březnu - měsíci Internetu "mediálními hvězdami". 69% všech zpráv o BMI v hromadných sdělovacích prostředcích bylo věnováno knihovnám. Elektronickým formulářem se k účasti přihlásilo v r. 2002 celkem 260 knihoven, tedy o 84 knihovny více než v roce předchozím. Stovky zajímavých aktivit probíhaly doslova po celé České republice, většinou (avšak nejen) ve veřejných knihovnách. Opravdu mediálně atraktivní byla samozřejmě opět Noc s Andersenem, o níž přinesly dvouminutovou reportáž dokonce hlavní zprávy ČT 1 (děti nocovaly tentokrát v 72 knihovnách po celé republice; blíže v kapitole věnované Klubu dětských knihoven) a dále akce pražské regionální organizace Bezmezné informace v BMI (BmI v BMI).
Soutěž o nejlepší webové stránky - Biblioweb, pořádaná SKIP, proběhla opět za velkého zájmu knihoven. Ceny, získané od sponzorů, byly znovu předávány na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové ministrem Březinou za přítomnosti dalších významných představitelů politické reprezentace, veřejné správy i odborné veřejnosti. Cenu získala již podruhé v kategorii měst nad 20 000 obyvatel Knihovna F. Bartoše ve Zlíně, v kategorii měst do 20 000 obyvatel Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Porota měla tentokrát opravdu hodně práce, neboť soutěže se zúčastnilo celkem 39 knihoven. Účast knihoven a předávání cen na této prestižní akci má pro propagaci knihoven mimořádný význam.
SKIP také v březnu prověřil zájem o nabídku firmy Microton v českých knihovnách a následně zajistil distribuci jejího produktu, strojového překladače jazykově anglických webových stránek "Eurotran" do knihoven, které se aktivně účastnily BMI.

Týden knihoven

Šestý Týden knihoven proběhl 7. - 13. října. Zahájen byl opět Provázkiádou, která však v roce 2002 proběhla za menšího zájmu veřejnosti. Týdnu předcházela tisková konference, která mimo aktivit TK především medializovala problémy knihoven způsobené povodněmi. Naopak Knihovnický happening, který zorganizoval jihomoravský region (09) a zejména Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti proběhl ve velmi bujarém duchu na uherskohradišťském náměstí za přítomnosti představitelů města, okresu, poslanců, téměř dvou stovek knihovníků a postupně též několika set obyvatel města. Kromě zcela nevážného "knihovnického soutěžení", koncertu pěveckého sboru Svatý pluk a společenského večera proběhla i velmi pěkná tradiční akce pro děti "Broučkiáda". Po celou dobu happeningu probíhala také veřejná sbírka "Pomoc knihovnám". Bez ohledu na výši vybrané částky (sbírka, jak jsme zmínili výše, dosud pokračuje) byla i tato aktivita do celé akce vhodně zakomponována a veřejností vnímána. Happeningem se nepochybně knihovnická obec představila v Uherském Hradišti velmi dobře, což zaznamenaly hromadné sdělovací prostředky včetně rozhlasu (několik rozhovorů a reportáž z akce) a televize (reportáž z akce).
V rámci Týdne opět proběhly stovky zajímavých akcí pro uživatele knihoven i ostatní veřejnost. Novinkou byla tzv. "Záložkiáda" - soutěž o nejkrásnější záložku inspirovanou krajkou. Do soutěže zaslaly své záložky desítky soutěžících jednotlivců, knihoven a škol. Iniciátorkou akce byla Městská knihovna v Sedlčanech, propagátorem pak především Klub dětských knihoven. Stovky záložek prohlédla a zhodnotila odborná porota krajkářek. Z nejhezčích záložek byla připravena putovní výstava, která se vydala na cestu po veřejných knihovnách; virtuální výstavu je možno shlédnout na URL adrese: http://www.knihovna-se.cz/ Vítězné práce budou sloužit jako dárky pro Světový krajkářský kongres OIDFA, který proběhne v České republice v r. 2004.
Týden knihoven v roce 2002 byl rovněž mediálně velmi úspěšný, kromě desítek článků probíhaly po celý týden na různých stanicích rozhlasové relace věnované knihovnám. Média věnovala pozornost také sbírce Pomoc knihovnám i situaci českých knihoven po povodních.

EDIČNÍ ČINNOST

Bulletin SKIP, na který byl získán grant MK ČR v programu Knihovna 21. století ve výši 40 000,- Kč, vyšel v roce 2002 v obvyklých čtyřech číslech, a to v nákladu 1350 kusů. Jeho rozsah se za poslední rok ve srovnání s léty předcházejícími téměř zdvojnásobil a konstatovat lze i trvalý růst kvality. Časopis je publikován současně i v elektronické podobě (http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm). Vyšlo také zvláštní číslo Bulletinu, věnované Slovinskému knihovnictví; jednalo se o skluz z r. 2001, způsobený potížemi s překladem. V roce 2002 bylo připraveno zvláštní číslo věnované Slovenskému knihovnictví. Také toto číslo vyjde se skluzem počátkem roku 2003. Spolupráce se zahraničními autory je poněkud komplikovanější než s autory domácími.
V edici Aktuality SKIP vyšel zatím v největším nákladu v desetileté historii této edice (800 ks) překlad směrnice IFLA/UNESCO - Služby veřejných knihoven. Celý náklad je prakticky rozebrán. Titul bude následně vystaven v elektronické podobě na webu SKIP.
Příručka Plán prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami, již měl SKIP vydat ve spolupráci s Asociací muzeí a galérií a na niž získal grant, musí být doplněna a upravena v některých částech týkajících se legislativy. Její vydání se proto předpokládá v roce 2003.
Ediční komisi postihla v roce 2002 již zmíněná smutná ztráta. V květnu 2002 zemřel kol. Jaroslav Suchý, fejetonista a zpravodaj Bulletinu SKIP a především obětavý tvůrčí člověk. Komise tak zůstala pouze šestičlenná (koll. M. Buřilová, N. Čížková, L. Kurka, I. Mirošovský, A. Otrubová, J. Pilař) a bude nutno ji v roce 2003 personálně doplnit. Komise redigovala i některé části webové prezentace SKIP

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAHRANIČNÍ STYKY

I v roce 2002 pokračovala spolupráce SKIP s partnerskými knihovnickými sdruženími zejména v sousedních a blízkých zemích, a to jak na úrovni centra, tak v regionech, dále se zahraničními státními (či veřejnoprávními) kulturními institucemi a také práce v mezinárodních knihovnických organizacích, především v Mezinárodní federaci knihovnických sdružení a institucí (IFLA) .

Spolupráce v rámci mezinárodních knihovnických organizací

Čestná předsedkyně SKIP, kol. J. Burgetová se v srpnu zúčastnila 68. generální konference IFLA v Glasgow, kde jako členka stálého výboru sekce pro veřejné knihovny také vystoupila s připraveným referátem "Střední a Východní Evropa usiluje o informační gramotnost - české zkušenosti". Během konference rovněž seznamovala mezinárodní knihovnickou veřejnost s důsledky povodní v knihovnách v České republice.
V listopadu se kol. Burgetová a doc. JUDr. Martin Boháček, CSc, spolupracující expert SKIP pro autorské právo, a neformálně i kol. M. Svoboda zúčastnili zasedání pracovní skupiny expertů EBLIDA k otázkám uplatňování autorského práva v podmínkách knihoven.
Byly rovněž dohodnuty první úkoly, jimiž se SKIP zapojí v roce 2003 do projektu CERTIDoc, který navazuje na evropský projekt DECIDoc (skončil v roce 2001), jehož se SKIP rovněž aktivně účastnil.
SKIP se také zapojil do přátelské akce IFLA - shromáždění co největšího počtu čestných čtenářských průkazů pro odstupující vrcholové funkcionáře IFLA, paní Christiane Deschamps a pana Rosse Shimmona. K této aktivitě se na výzvu SKIP připojily desítky českých knihoven.

Spolupráce se zahraničními knihovnickými sdruženími

Také tato tradiční oblast zahraniční spolupráce pokračovala v roce 2002 v řadě konkrétních akcí.
Slovensko: Vztahy s tímto nejbližším zahraničím jsou tradičně velmi dobré a rozvíjejí se na všech úrovních, ve vzájemných návštěvách knihovníků na knihovnických akcích i přímo v knihovnách (v roce 2002 např.: zájezd regionu Západní Čechy (04) do Trenčína, přivítání kolegů ze Slovenska na pražské konferenci INFORUM, konferenci Knihovny současnosti 2002 v Seči apod.). Kol. V. Richter se v listopadu zúčastnil valné hromady Spolku slovenských knihovníků v Martině.
Je třeba ocenit také projevy solidarity slovenských kolegů po srpnových povodních (uspořádání sbírky ve prospěch postižených knihoven).
Rakousko: Na základě dohod se Svazem veřejných knihoven Rakouska (BVÖ) a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB) a vítězství ve vyhlášeném výběrovém řízení se dvě kolegyně (H. Tomanová (region 09) a J. Michlová (region 06) zúčastnily týdenního studijního pobytu v rakouských knihovnách.
Kol. Kurka se v červnu zúčastnil konference Svazu veřejných knihoven Rakouska (BVÖ), která probíhala pod názvem Die Bibliothek der Zukunft - Zukunft der Bibliotheken. Předpokládaná účast naší zástupkyně na výročním shromáždění rakouských knihovníků se pro nemoc neuskutečnila, přesto byl již navázán kontakt s novým předsedou Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB), dr. Haraldem Weigelem, který byl pozván k návštěvě ČR. Kolegyně z jihočeského regionu přijaly pozvání na výroční setkání hornorakouských knihovníků v Linci.
I rakouští knihovníci velmi vstřícně reagovali na situaci našich knihoven po povodních a zorganizovali finanční sbírku; jejich projevy solidarity byly však ještě mnohem širší.
Německo: V březnu navštívil Prahu na pozvání SKIP předseda Spolku německých knihovníků (Berufsverband Information Bibliothek), pan Klaus-Peter Böttger, který je také místopředsedou střešní organizace knihovníků v SRN a členem organizačního výboru 69. generální konference IFLA v Berlíně 2003. Byly projednány další formy spolupráce mezi SKIP a německými partnerskými spolky, které se postupně naplňují.
Kolegiální vztahy s německými knihovníky se rozvíjejí také na regionální úrovni. V březnu se koll. V. Vohlídalová a B. Konvalinková z regionu 07 (Liberecký kraj) zúčastnily s vystoupením konference saských knihovníků v Lipsku. Kolegové z region 06 (Ústecký kraj) uspořádali zájezd do Žitavy. V dubnu se kol. Z. Matušík na pozvání BIB zúčastnil výročního shromáždění německých knihovníků (Bibliothekartag) v Augsburku.
Francie: V roce 2002 se více než minulých letech aktivizovaly a rozšířily vztahy s francouzskými kolegy. 16. - 24. června se na pozvání Sdružení francouzských knihovníků (ABF) uskutečnila týdenní studijní cesta skupiny českých knihovníků (koll. A. Machová (01¨), M. Špála (01), N. Čížková (02), H. Hendrychová (04), O. Domorázková (06), ing. arch. R. Kousal (07), M. Sobotková (08) a M. Lišková (09), do Francie. Stáž byla tématicky zaměřena na výstavbu a rekonstrukci knihoven a byla spojena s prohlídkou nových veřejných knihoven. Cesta vyvrcholila účastí na výročním kongresu ABF v Troyes (kolokvium o budování knihoven). Kongresu se zúčastnila na pozvání ABF také kol. Burgetová. Francouzští partneři byli pozvání na reciproční návštěvu v České republice.
V září se v rámci konference "Knihovny současnosti 2002" v Seči, jejímž je SKIP spolupořadatelem, zúčastnila šestičlenná delegace čelných francouzských knihovníků "Dne francouzských knihoven". V programu, který s hosty připravily kol. J. Burgetová a A. Machová, francouzští kolegové ve svých vystoupeních představili své současné pojetí veřejných knihovnických a informačních služeb (Knihovny jako veřejná služba). Při pobytu v ČR se seznámili také s předními pražskými knihovnami, proběhlo i přátelské setkání a jednání o spolupráci s představiteli českého knihovnictví a SKIP za přítomnosti kulturního atašé francouzského velvyslanectví a nového ředitele mediatéky Francouzského institutu v Praze. V návaznosti na červnovou studijní cestu vznikl v listopadu z účastníků cesty Frankofonní klub SKIP, jenž by se měl nyní významně uplatnit při organizaci připravované reciproční cesty francouzských knihovníků do Česka.
Další země: Velký zájem o rozvoj vzájemných styků projevují opakovaně maďarští kolegové. V srpnu se výroční konference Spolku maďarských knihovníků (MKE) zúčastnil kol. Matušík (01), konference o problematice regionálních funkcí v Békescabě v květnu kol. I. Brožek (06).
Na tomto místě je také dlužno připomenout přístup polských kolegů během i po srpnových povodních, kteří velmi aktivně projevovali svou solidaritu s námi. Zájem o spolupráci znovu projevili rovněž reprezentanti Spolku polských knihovníků (SBP).

Spolupráce se zahraničními kulturními institucemi

Spolupráce s Goethe-Institutem v Praze: 18. března byl na základě dřívější dohody uspořádán úspěšný společný seminář na téma "Celoživotní vzdělávání a knihovny", jehož se účastnili představitelé českých knihoven a jako lektoři vystoupily německé a české kolegyně. Následně proběhly již konkrétní přípravy na spolupráci v roce 2003, zejména zajištění cesty našich knihovníků na generální konferenci IFLA do Berlína a také příprava na další seminář. V tomto smyslu byla také uzavřena v prosinci vzájemná dohoda.
Spolupráce s Institut Français: Kontakty s Francouzským institutem v loňském roce souvisely s přípravou účasti francouzských knihovníků na konferenci v Seči (viz výše). Nově se rýsuje navázání spolupráce také s Francouzským střediskem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES).

Další aktivity komise pro zahraniční styky

Kromě výše uvedených zjevných aktivit, jež jsou v rozhodující míře dílem komise pro zahraniční styky, zajišťuje tato sekce SKIP komunikaci a korespondenci předsednictva, výkonného výboru, event. další složek SKIP se zahraničím, zpracovává překlady korespondence, materiálů a informací. To se týkalo např. překladu Manifestu IFLA o přístupu k internetu, který byl publikován v Bulletinu SKIP a zveřejněn na webu SKIP, ale i mnoha dalších.
Komise pro zahraniční styky plní své iniciativní, informační úlohy i úkoly "technického" zajištění styků opravdu velmi dobře. Usiluje také o nalezení cest pro aktivní součinnost s kolegy v regionech i jejich zapojení do zamýšlené informační činnosti prostřednictvím webových stránek věnovaných mezinárodní spolupráci. Jednou z takových aktivit je např. umístění Přehledu knihovnických akcí na UNESCO Libraries Portal (kol. M.Svoboda).
Pravidelný dar Gettyho muzea - kolekci výpravných publikací věnoval SKIP tentokrát Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, která byla těžce postižena srpnovými povodněmi.

SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

V osmém roce své existence pokračovala sekce veřejných knihoven ve své nelehké a velmi rozsáhlé práci podle "osvědčeného celoročního scénáře".
Začátkem roku členové sekce - komisaři nově vzniklých krajských výběrových výborů Programu obnovy venkova posuzovali projekty zaměřené mimo jiné i na internetizaci malých venkovských knihoven. Řadu z nich se podařilo prosadit. Sekce navrhla vhodné kandidáty tajemníkům těch krajských výběrových výborů na krajských úřadech, ve kterých dosud knihovníci nepracovali.
V závěru měsíce ledna se na pozvání předsedy Spolku pro obnovu venkova zúčastnily kolegyně D. Wimmerová a M. Kodýmová diskusního setkání členů Spolku na Olomoucku, které bylo zaměřeno právě na problematiku venkovských knihoven a na výkon regionální funkce.
V květnu uspořádala sekce v Městské knihovně v Praze v pořadí již sedmou Knihovnickou dílnu. Byla opět hojně navštívena a podařilo se sestavit opravdu hodnotný a zajímavý program, který byl zaměřen jednak na spolupráci knihovníků se samosprávou, jednak se kvalifikovaně zabýval některými zásadními problémy profese.
V červnu a červenci se do práce zapojili také komisaři v okresních a krajských kolech soutěže Vesnice roku (viz výše). Součástí jejich povinností bylo hodnocení úrovně venkovských knihoven a jejich nominace do celostátního kola soutěže Knihovna roku. Nominováno bylo 6 obecních knihoven. Čtyřčlenná celostátní profesní hodnotící komise je navštívila v měsíci září a stanovila pořadí. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo kvůli termínu komunálních voleb posunuto už na polovinu října. Slavnostní setkání (viz výše) mělo velmi důstojný průběh díky obětavé práci řady členů sekce veřejných knihoven.
Na prosincovém slavnostním setkání samosprávy při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku v Senátu vystoupila předsedkyně sekce, M. Kodýmová, která byla v roce 2002 opět členkou celostátní komise soutěže Vesnice roku, s příspěvkem, který přítomné seznámil s perspektivami soutěže Knihovna roku a ocenil vzrůstající zájem vedení obcí o stav jejich knihoven.
Členové sekce nechyběli ani při organizaci tradičních propagačních akcí jako je Březen - měsíc Internetu a zejména Týden knihoven, jehož je sekce hlavním organizátorem. Pokračovala i neviditelná každodenní práce při hledání kontaktů na poslance a senátory a prosazování strategie našeho profesního spolku.
V časopisech Veřejná správa a Moderní obec byl intenzivně propagován úspěšný pilotní projekt jihočeské regionální organizace "Knihovna - informační centrum obce" i problematika veřejného knihovnictví obecně.

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN

V roce 2002 probíhalo několik celostátních projektů, do kterých se zapojily knihovny sdružené v KDK SKIP. Tyto projekty jsou dlouhodobé, s jejich pokračováním se počítá i v příštích letech. Kromě nich probíhala celá řada aktivit přímo v regionálních klubkách.

Noc s Andersenem (březen)
Noc s Andersenem, jedna z nejspontánnějších a mediálně nejzajímavějších akcí propagační kampaně BMI se uskutečnila 22. března. Podle mediální analýzy se o letošní Noci psalo v 550 článcích (tj. 50% všech zpráv o BMI). Akce se zúčastnily 72 knihovny - cca 1483 dětí, 254 dospělých a tři psi. K českým a moravským knihovnám se připojila i slovenská Krajská knihovna v Trnavě. Knihovny byly opět propojeny přes konferenci Andersen, v níž si sdělovaly dojmy a rady. Proběhla společná soutěže s Mateřídouškou a nakladatelstvím Amulet. Děti se mohly přes chat zapojit i do ankety SUK 2001 (hlasování o nejhezčí knížce pro děti vydané v roce 2001). Podrobné informace včetně rozsáhlé fotodokumentace z některých knihoven je možné prohlédnout na URL adrese: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/KDKNocInfo.htm

Webík (únor-březen)
Tato nová aktivita KDK - soutěž o nejhezčí webovou stránku dětského oddělení knihovny vytvořenou dítětem - se konala jako další akce KDK v BMI a přilákala napoprvé zájem 12 knihoven. Vítězem se stal čtenář Městské knihovny v Novém Bydžově Martin Šťáva, shodou okolností nositel titulu Rytíř krásného slova z r. 2001. Sdružení BMI se podařilo zajistit hodnotné ceny pro 9 knihoven, jejichž čtenáři vytvořili skutečně kvalitní webové stránky.

Anketa SUK 2001 (březen-duben)
V roce 2002 došlo na anketu od dětských čtenářů knihoven 4.000 odpovědí. Vyhlášení výsledků proběhlo opět v Památníku národního písemnictví v Praze za účasti spisovatelů ilustrátorů a zejména několika desítek dětí v doprovodu knihovnic. V souvislosti s touto pravidelnou akcí, při níž je vybírána kniha, kterou dětští čtenáři považují za nejhezčí v uplynulém roce (srdce dětských čtenářů si získal populární Vydrýsek), bylo dohodnuto, že počínaje rokem 2003 připraví pracovnice Sukovy knihovny SPKK vždy počátkem roku výstavu dětských knih, které vyšly v uplynulém roce, jako metodický přehled pro knihovnice. Do konference Andersen bude SPKK posílat pravidelně seznamy přírůstků Sukovy knihovny. Tato služba bude nejen orientovat pracovnice oddělení pro děti vzhledem k soutěži SUK, ale bude také dobrým informačním zdrojem pro akvizici kvalitní dětské literatury.

Kde končí svět (celoroční, slavnostní setkání - červen)
Letošní motto této celoroční akce, podporující dětské čtenářství a usilující o spojení dětských čtenářů s těmi, kdo knihy píší, event. interpretují a také půjčují, bylo: "Moje kniha džunglí". Námětem byl pocit bezpečí/nebezpečí, jak je vnímán dítětem. Do projektu se zapojilo svými soutěžemi a dalšími aktivitami 60 knihoven. I letos bylo vyvrcholením pro vítěze regionálních přehlídek z celé republiky červnové setkání na Pražském hradě. Akce probíhala pod záštitou paní Dagmar Havlové a s grantovou podporou Ministerstva kultury ČR. Kromě deseti dětí byly na Rytíře řádu Krásného slova pasovány kol. Eva Kordová z Městské knihovny A. Marka z Turnova, spisovatelka Markéta Zinnerová a herečka a zpěvačka Jitka Molavcová. Dvě posledně jmenované dámy vybrali dětští rytíři z r. 2001. Slavnostní obřad pasování rytířů, autogramiáda, exkurze po prostorách Hradu, vzájemná výměna dárků ad. byly pro děti opravdovým svátkem i přesto, že se paní Havlová osobně akce nemohla tentokrát zúčastnit. Z akce byla vysílána rozhlasová reportáž. Ve Státní pedagogické knihovně Komenského byla uspořádána výstava soutěžních výtvarných prací z projektu. Bližší informace na URL adrese:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/KDKKde2000.htm

X. Knihovnický týden v rámci Šrámkovy Sobotky (červenec)
Mottem letošní Šrámkovy Sobotky bylo "Slovo dělá ženu, žena dělá slova". Souběžně s festivalem Šrámkova Sobotka proběhl Knihovnický týden. Do programu Šrámkovy Sobotky přispěli knihovníci vlastním programem: na téma "Žena - osobnost - knihovnice" besedovala Jelena Čapková, dětská psycholožka. Přednášky a večerní programy byly doplněny také literárně vlastivědným výletem na Humprecht a do Jičína. Do Sobotky na Knihovnický týden přijelo celkem 22 knihovnic, 1 knihovník, 4 studenti a 8 dětí.

Jičín - město pohádky - 7. knihovnická dílna (září)
Součástí knihovnické dílny nazvané "Truhlička malovaná" bylo otevření knihvazačské dílny, prodejní knižní výstava "Svět knihy dětem" a beseda se spisovateli, kterou zajišťovala Obec spisovatelů. Proběhl i křest knihy Evy Bílkové "Okolo Řáholce, vyprávění o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle". Tvůrčí dílny s dětmi vedla kol.H. Langrová z Krajské vědecké knihovny v Liberci (Vánoce J. Lady) a Eva Kordová z Městské knihovny A. Marka Turnově (Truhlička malovaná). Hostem E. Kordové byla spisovatelka Marie Kubátová. Ta se zúčastnila i přehlídky vypravěčů "Čteme všichni - vypráví jen někdo". Dílnu uzavřela beseda "Návrat ke čtení nebo k magii?" s O. Műllerem, ředitelem nakladatelství Albatros, o fenoménu Harry Potter. Dílna měla tradičně vysokou návštěvnost.

Týden knihoven (říjen)
Členky KDK se se svými dětskými čtenáři aktivně účastnily celou řadou aktivit. "Záložkiáda" byla primárně záležitostí oddělení pro děti, také "Provázkiáda" měla velký ohlas mezi dětmi.

Internet v dětském oddělením (listopad)
KDK uspořádal ve spolupráci s Národní knihovnou seminář Internet v dětském oddělením, který proběhl v listopadu v Uherském Hradišti. Zúčastnilo se ho na 80 pracovnic ( a také jeden pracovník) oddělení pro děti veřejných knihoven. Seminář, který měl velmi dobrou odbornou úroveň, předcházela valná hromada KDK

Další aktivity KDK
Dvakrát ročně se schází vedení KDK k přípravě jednotlivých akcí. Pravidelně je doplňována databanka nápadů, scénářů a materiálů; informace jsou zveřejňovány na webu KDK (http://skip.nkp.cz/odbKDKdata.htm). Celá řada aktivit probíhá v regionech, ať už jsou to vzdělávací akce, semináře (pražské klubko, středočeské klubko,) nebo projekty připravované pro děti, často výjimečné (besedy, dílny, přednášky, soutěže, dramatická výchova, výstavy, vydávání časopisů, výlety atp. atp.). Uvažuje se o první regionální elektronické konferenci klubka, vychází regionální bulletinek klubka, objevují se první webové prezentace aktivit regionálních klubek. O všech těchto aktivitách a zajímavostech, které se objeví v práci konkrétních knihoven, inspiracích pro práci "děckařů", se informuje v elektronické konferenci Andersen. Ta slouží také jako poradna pro všechny typy dotazů. A dlužno podotknout, že je to nejtolerantnější, a tudíž pravděpodobně také nejživější z českých knihovnických konferencí. O účast v ní usilují i knihovny a jednotlivci, kteří nejsou členy KDK. Členky Klubu se dále účastní jako lektorky aktivit CzechRA a IBBY (v r. 2002 např. na knižním veletrhu Svět knihy ad.).
Bližší informace o činnosti KDK a jeho regionálních klubek na webové stránce Klubu: http://skip.nkp.cz/odbKDK.htm

KLUB VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKŮ SKIP

V polovině roku 2002 začal pracovat Klub vysokoškolských knihoven. V průběhu roku se sešel třikrát a probíral důležitá témata vysokoškolských knihoven: otázku registrace vysokoškolských knihoven podle knihovního zákona v kategorii knihoven základních nebo specializovaných, problematiku aktualizace knihovních řádů (např. meziknihovní výpůjční služba pro studenty, způsoby vedení příručních knihoven učitelů, poplatky za služby ve vztahu k doporučenému principu vracení těchto financí zpět knihovně apod.) a dále problematiku ochrany osobních údajů. Součástí schůzek Klubu byl také kulturní program - filmy ing. J. Potáčka z Brna o návštěvách českých knihovníků v Alexandrijské knihovně v Egyptě a ve švédských knihovnách či prohlídka historických prostor Karolina spojená s odborným výkladem. Hlavním přínosem diskusí v Klubu je vyjasňování postojů k některým podstatným stránkám činnosti vysokoškolských knihoven, výměna názorů a sdílení zkušeností. Ke konci roku 2002 dosáhl počet členů Klubu 50.

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ - Výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků

Sekce je nástupnickou organizací Výukového centra MOLIN. Přinesla s sebou do SKIP některé povinnosti: např. webovou prezentaci aktivit též v anglické verzi: (http://skip.nkp.cz/odbVzdelENG.htm), přičemž existuje samozřejmě i česká stránka sekce () a publikování přehledu o možnostech mimoškolního vzdělávání v ČR (www.stk.cz/Akce/). Zejména Přehled knihovnických akcí je často navštěvovanou stránkouhttp://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm (viz kapitola SKIP a Informační technologie).
Kromě prezentace vzdělávacích aktivit usiluje sekce především o vybudování a prosazení systému dalšího vzdělávání knihovníků v ČR, iniciaci distančního oborového vzdělávání s využitím nových elektronických forem, prohloubení spolupráce s oborovými školami, ale také spolupráce mezi knihovnami, které jsou schopny věnovat se systematicky vzdělávání ostatních kolegů, spolupráci se zahraničními partnery v této oblasti. Na své ustavující schůzi si definovala oblasti a úkoly, k nimž se přihlásili konkrétní členové.
Sekce získala grant na projekty Analýza vzdělávacích potřeb v instituci (knihovně) a Lektorské dovednosti. Analýza vzdělávacích potřeb v instituci byl zdařilý dvoudenní teoreticko-praktický seminář. Byl hojně navštíven. Jako významné pozitivum byla vnímána především účast několika ředitelů (ve dvou případech dokonce krajských) knihoven. Také dva semináře z původně plánovaného (a kvůli povodním nedokončeného) cyklu Lektorské dovednosti byly účastníky hodnoceny kladně. První byl věnován tématu správné prezentace z hlediska technického, psychologického i didaktického, přičemž byly prezentovány i nejnovější využitelné technologie (např. smart board); druhý projekt pak v nejširším slova smyslu (bohužel na omezeném časovém prostoru) pojednal lektorské dovednosti. Obě tyto vzdělávací aktivity budou mít na četné žádosti účastníků pokračování v roce 2003.
Sekce také připravila mezinárodní setkání obdobných sdružení (Training Centres), které je finančně podporováno OSI. Setkání, které mělo proběhnout počátkem září, se v důsledku povodňové situace v Praze nekonalo a proběhne v dubnu r. 2003.
Jedním z dalších konkrétních úkolů sekce bude v nejbližší době např. práce na projektu CERTIDoc.

REGIONY

Praha - 01

S 206 individuálními a 42 institucionálními členy (celkem 248) je Praha početně největším regionem SKIP. Pro ně připravil regionální výbor v roce 2002 více akcí než v letech předchozích a některé z nich opravdu stály zato. Zájem médií vzbudila především akce BmI v BMI, čtyřiadvacetihodinový maratón zodpovídání nejneuvěřitelnějších dotazů, které byly vzneseny prostřednictvím Internetu. Dvě skupiny nočních a několik skupin denních knihovnických nadšenců si vyzkoušelo na vlastní kůži, jak "chutná" práce v referenčních centrech našich knihoven, ověřilo si své schopnosti i fyzickou odolnost (někteří strávili "ve službě" 36 hodin), navázalo mnoho kontaktů s dalšími kolegy i experty z nejrůznějších profesí a vyřešilo nebo dalo podnět k vyřešení i některých téměř detektivních případů. K akci se kromě pražských knihoven připojila také Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm.
Regionální konference, hojně navštívená, byla doplněna exotickou virtuální návštěvou Alexandrijské knihovny (prostřednictvím videa a vyprávění). Netradiční a příjemnou akcí bylo setkání Knihovnice pro třetí tisíciletí. Název, parafrázující s mírnou ironií oblíbené slovní spojení, skrýval akci takříkajíc "dámskou" - šlo o setkání s kosmetičkou a vizážistkou. Komorní podvečer Karel Čapek a Francie byl kultivovaný a pro nečetné přítomné velmi inspirativní. V tradičních exkurzích po pražských knihovnách se v roce 2002 pražští knihovníci podívali do Knihovny Židovského muzea a Knihovny Multikulturního centra. Zájezd po krásách jihovýchodní Moravy s účastí na knihovnickém happeningu v Uherském Hradišti (včetně úspěšného boje soutěžního družstva) byl jako každoročně kulturním vyvrcholením roku. Pražské aktivity 2002 uzavíral Předvánoční podvečer v nejlepší náladě téměř osmdesáti přítomných členů.
Ze svých skromných prostředků pražská organizace darovala částku 10 000,-Kč Husově knihovně v Modřanech, která byla zničena povodní. Vyjádřila tím, že SKIP je zde opravdu pro všechny knihovny a že zejména v těžké situaci není členství v něm rozhodující.
Podstatně se zlepšila prezentace pražské organizace na webu i ve spolkové kronice.
Komunikace probíhala již nejen formou distribučních seznamů, ale také prostřednictvím otevřené elektronické konference, které bylo využito ji k vyjadřování stanovisek i propagaci akcí.

Střední Čechy - 02

V nezměněném počtu členů pracovala v roce 2002 středočeská regionální organizace. Uspořádala celou řadu zajímavých akcí: studijní zájezd pro zástupce všech okresů do Brna do Knihovny Jiřího Mahena a do Moravské zemské knihovny, cyklus přednášek o jinonárodních literaturách, přednášku Řešení nestandardních situací při jednání s uživateli v knihovnách. Další plánované aktivity byly zrušeny kvůli povodním a jejich následkům. Středočeské knihovny patřily k nejvíce postiženým.
Regionální výbor během roku 2002 zahájil užší spolupráci s SVK Kladno v oblasti regionálních funkcí. Většina knihoven se zúčastnila Týdne knihoven; regionální organizace vypravila autobus do Uherského Hradiště na happening.


Jižní Čechy - 03

Stejný počet členů měla v roce 2002 také jihočeská regionální organizace, tradičně jedna z nejaktivnějších. Ve výboru této organizace jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy a 3 členky zde zastupují vysokoškolské knihovny. Region má aktivní zástupce ve všech sekcích a klubech SKIP.
Tři projekty jihočeského regionu získaly finanční příspěvek MK ČR:

 • Literární Šumava - mezikrajové setkání jihočeských a západočeských knihovníků, tentokrát zaměřené na šumavskou literaturu, církevní řády a lázeňství v této oblasti. Součástí programu bylo také setkání s poslancem Ing. Pavlem Peškem a účastníky pilotního projektu Knihovna - informační centrum obce, návštěva spisovatelky J. Pechové a hudební vystoupení Kaplického smyčcového kvarteta. Z Nových Hradů, kde se tentokrát akce konala, se uskutečnil výlet do okolí. Také letos se akce zúčastnili čestní členové jihočeského SKIP manželé Erazim a Dorothy Kohákovi
 • Malé podzimní setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel - tentokrát v Jindřichově Hradci, kde byl hlavním bodem programu křest zbrusu nového spolkového praporu vodami osmi jihočeských řek. Zábavný večerní program druhý den pokračoval výletem do okolí, piknikem a návštěva atelieru akademického malíře J. Vydry v Horním Žďáru. V rámci akce se uskutečnila sbírka na pomoc kolegyním postiženým povodněmi.
 • Dětské inspirace II - Knihovnické lekce - setkání pracovníků dětských oddělení a pedagogů na téma Co by děti měly vědět o informacích a učení (akce jihočeského klubka KDK)

I přesto, že jihočeské knihovny patřily k nejhůře postiženým povodněmi, připravila regionální organizace ještě řadu dalších aktivit, např. zájezd po východočeských knihovnách a pamětihodnostech. Podílela se na přípravě Knihovnické dílny, kde kolegyně seznámily účastníky s výsledky projektu Knihovna-informační centrum obce. Jihočeské knihovny se hojně účastnily aktivit BMI, Týdne knihoven, nocovalo se zde s Andersenem, dvanáctičlenná delegace se zúčastnila happeningu v Uherském Hradišti.
Také v tomto roce regionální odbočka SKIP velmi intenzivně spolupracovala s knihovnami v regionu a jejich zřizovateli. V rámci spolupráce s krajskou samosprávou se podílela na realizaci průzkumu Využití sítě knihoven pro rozvoj kultury a cestovního ruchu. Celkem bylo zmapováno 652 knihoven (74,6 % z nich v obcích s méně než 500 obyvateli). Toto zmapování situace v knihovnách Jihočeského kraje bude odrazovým můstkem pro vytvoření strategie informační podpory cestovního ruchu jejich prostřednictvím. Získané výsledky by měly také pomoci knihovnám v rámci regionu při jejich další činnosti a jejich zřizovatelům při plánování rozvoje.
Pro příští rok byl zpracován projekt, na jehož základě by jihočeská Knihovna roku 2003 měla z prostředků Krajského úřadu obdržet také finanční odměnu (plánováno 30.000,- Kč). Region má své zástupce v Krajském výběrovém výboru Programu obnovy venkova a Komisi pro cestovní ruch, kulturu a vnější vztahy (kol. D.Wimmerová). Již potřetí byly koll. Kodýmová a Wimmerová také členkami celostátní hodnotící komise v soutěži Knihovna roku a podílely se významnou měrou na organizačním zajištění průběhu slavnostního vyhlášení soutěže Knihovna roku 2002. Knihovnou roku se stala jihočeská knihovna v Senekově (viz výše). Její knihovnice, kol. M. Mikešová je absolventkou pilotního projektu jihočeského regionu Knihovna - informační centrum obce.
I v tomto roce pokračovala spolupráce s hornorakouskými knihovníky, koll. D. Novotná a P. Pokorná se zúčastnily výročního setkání hornorakouských knihovníků na zámku Puchberg u Welsu.
O své činnosti Jihočeši nejen pohotově informují v Bulletinu SKIP, v odborném i regionálním tisku a regionálním rozhlase, ale dokumentuje ji také mimořádným způsobem ve spolkové kronice.

Západní Čechy - 04

Západočeská organizace byla v r. 2002 ještě stále druhou největší regionální organizací SKIP. Byl připraven a realizován cyklus vzdělávacích akcí, které měly dobrý ohlas mezi účastníky. Spolu s jihočeskou organizací se Západočeši podíleli na organizaci společného setkání Literární Šumava. Výbor uspořádal také tematický zájezd do Štátnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíně. V neformální besedě se slovenskými kolegy proběhla výměna názorů na současnou situaci v knihovnictví obou zemí.
V povodňovém období na mimořádném jednání se výbor zabýval aktuální situací knihoven a podílel se na vytipování poškozených knihoven; uspořádal v prostorách SVK PK sbírku knih pro jihočeský kraj.
Z podnětu VV SKIP organizoval výbor několik šetření stavu knihoven v regionu, podílel se i na připomínkovém řízení k návrhům na legislativní opatření v oblasti knihovnických služeb.
Ve druhém pololetí byl podán návrh na rozdělení organizace na dvě krajské základny a započalo jednání s karlovarskými kolegy. Na mimořádné schůzi členů v prosinci byl pak hlasováním schválen postup rozdělení organizace SKIP a uspořádáno rozloučení s přecházejícími členy. Zástupci regionálního výboru se účastnili zakládající schůze nově vznikající karlovarské organizace.

Chomutovsko, Mostecko, Lounsko - 05

V roce 2002 se regionálnímu výboru přes veškeré jeho snahy nepodařilo rozšířit počet individuálních členů; počet členů institucionálních rozšířila knihovna Okresního muzea v Chomutově. Na schůzkách výboru byly řešeny hlavně otázky změny zřizovatelů okresních knihoven.
V prvním pololetí připravil výbor ve spolupráci s regionální organizací 06 seminář k práci s audiovizuálními médii, který však měl bohužel v regionu malý ohlas. V druhé polovině roku v cyklu seznamování s regionálními osobnostmi představil V. Valeš svou knihu Dějiny jezuitského areálu v Chomutově a osobnost Jiřího Popela z Lobkovic.
Všechny knihovny regionu se připojily svými aktivitami ke kampani Březen- měsíc Internetu a Týdnu knihoven.

Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Teplicko - 06

V dubnu uspořádala regionální organizace ve spolupráci s regionem 05 výše zmíněný seminář k práci s audiovizuálními médii s praktickými ukázkami. Bohužel účast kolegů z Chomutovska byla mizivá a místa na semináři pak zůstala neobsazena. Byly zakoupeny vstupenky na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy podle požadavků členů organizace.
Velice zdařilou akcí byl hojně navštívený tématický zájezd do Vědecké knihovny v Liberci a do Christian Wiese Bibliothek v Žitavě.
V rámci Března - měsíce Internetu byly zajištěny dvě akce. První z nich pod názvem Tipy a triky na internetu a Vyhledávání ve fulltextových databázích.

Liberecko, Jablonecko,Českolipsko - 07

Aktivity regionu Liberec, Jablonec nad Nisou a Česká Lípa byly soustředěny do dvou oblastí

 • účast v celostátně organizovaných akcích SKIP
 • specifické aktivity vyplývající z potřeb a iniciativ knihoven v regionu

První oblast představuje především podíl na práci sekce veřejných knihoven (zapojení členek regionální organizace do hodnotící komise soutěže Knihovna roku a do vzdělávacích programů na pomoc knihovnám v problematice regionálních funkcí), aktivity v akci Březen - měsíc Internetu,Týdne knihoven, jehož se zúčastnily všechny knihovny regionu. Zapomenout nelze ani na organizaci operativní pomoci při srpnových povodních knihovnám v postižených oblastech.
V druhé oblasti šlo především o navazování spolupráce s kolegy ze Semilska a Turnovska (společná výstava v rámci projektu Kde končí svět 2002, spolupráce při dalších akcích) a oživení činnosti Klubka dětských knihoven. Neuskutečnilo se setkání zástupců nového kraje s členy SKIP, které bylo naplánováno se záměrem představit SKIP a jeho aktivity. Tento záměr zůstává aktuální pro rok 2003. Při četných exkurzích v KVK v Liberci je pro všechny věkové skupiny ve scénáři vždy zařazena i informace o SKIP, jeho funkcích a poslání včetně informací o konkrétních výsledcích (aktivity týkající se absenčního půjčování zvukových dokumentů, organizace zahraničních stáží, jednání s orgány ve věci legislativních oborových předpisů apod.),

Východní Čechy - 08

Ve východočeském regionu byla činnost jako obvykle velmi bohatá. Není také divu, jde o region nejen početný co do členské základny (i když ho opustily semilské knihovny, které přešly do Libereckého kraje; v regionální organizaci však dále zůstává Turnovsko, členové z Pardubického kraj a Havlíčkova Brodu), ale také velmi aktivní. Regionální výbor připravil tyto aktivity:

 • v únoru seminář "Ochrana knihovních fondů proti odcizení" v Okresní knihovně v Hradci Králové;
 • v dubnu regionální konferenci, na níž hlavním bodem programu bylo vystoupení kol. V. Richtera s prezentací Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb;
 • v květnu zájezd do Brna; cílem byly mimo jiné obě nové knihovny - Moravská zemská a Knihovna Jiřího Mahena;
 • v červnu se probíhalo hodnocení knihoven obcí zapojených do soutěže Vesnice roku (prvenství získaly obecní knihovny v Lubné (okres Svitavy) a Dětenicích (okres Jičín);
 • v listopadu se konal v Okresní knihovně v Hradci Králové seminář "Hudební elektronické zdroje" s účastí 44 knihovníků z celé republiky.

Samozřejmostí byla hojná účast východočeských knihoven v propagační akci Týden knihoven. O jednotlivých akcích v knihovnách podával informace místní tisk a hradecký rozhlas. Nepodařilo se sice sestavit soutěžní družstvo na happening, "pozorovatelé" z kraje se však akce zúčastnili.
Významnou součástí aktivit tohoto regionu je klubko KDK, které se pravidelně schází a také vyvíjí mimořádně bohatou činnost. Součástí dvou setkání klubka byly besedy a vernisáž výstavy ilustrátorky Jany Sigmundové. V květnu proběhla v Jičíně regionální přehlídka projektů "Kde končí svět" a byli vybráni účastníci setkání na Pražském hradě. Také celostátní Knihovnický týden v Sobotce a Tvůrčí dílna v Jičíně (viz kapitola KDK) jsou výsledkem práce východočeského klubka, kde ostatně pracuje také vedení Klubu (předsedkyně - kol. L. Košťálová v Městské knihovně v Jičíně a tajemnice - kol. S. Benešová v Městské knihovně v Nové Pace).
Chcete-li se podívat blíže na informace o tomto regionu, doporučujeme URL adresu: http://www.knihovnahk.cz/skip/index.htm

Jižní Morava - 09

Po novém státoprávním uspořádání a přerozdělení jihomoravského regionu do několika krajů, je to právě regionální organizace SKIP, která se snaží udržovat kontakty mezi knihovnami i jednotlivými členy SKIP původního kraje. Nejde o zakonzervování umělého stavu, ale o přirozený a vítaný jev, možnost výměny zkušeností i neformálního setkávání .
Regionální výbor připravil nejen akce v regionálním rozsahu, ale také několik projektů celostátních.
Především to byl seminář Soudobá česká hudba pro pracovníky hudebních knihoven (projekt v rámci programu Knihovna 21. století), který proběhl v květnu s velkým ohlasem (zúčastnilo se 44 knihovníků z hudebních knihoven celé ČR) a očekává se jeho pokračování. Cílem semináře bylo především vzdělávání knihovníků v oblasti soudobé vážné hudby, zároveň byly prezentovány aktivity i nové interiéry Knihovny J. Mahena. Seminář byl doplněn koncertem, představení v Ha divadle a exkurzí do hudebního studia Českého rozhlasu v Brně
Vrcholem regionálních aktivit byl pravděpodobně happening v Uherském Hradišti (viz výše). Mimořádně zdařilá akce je popsána v mnoha příspěvcích a článcích. Pro reálný obraz doporučujeme článek kol. L. Pavlicové v časopisu Ikaros. Regionální výbor mimo jiné podpořil celou akci nemalým finančním příspěvkem.
Pro region byla připravena zejména oblíbená kolegia. Jde o setkání, pro která jsou připraveny přednášky na aktuální odborná témata, jsou místem živé a užitečné výměny zkušeností a program bývá doplněn o exkurzi do zajímavých brněnských knihoven. Z podnětu individuálních členů jsou od r. 2002 na tato kolegia zváni všichni členové (dříve pouze institucionální). V roce 2002 se uskutečnila kolegia tři. Velmi zaujala přednáška prof. Cejpka a ing. Potáčka o Alexandrijské knihovně, tematika knihovnické legislativy (kol. L. Zemánková), úsměvnou pohodu vnesl do mikulášského kolegia videozáznam z happeningu v Uherském Hradišti komentovaný kol. L. Pavlicovou. Při příležitosti 120. výročí narození Jiřího Mahena a konání Mahenovských dnů v KJM byla dále zařazena přednáška prof. Cejpka o osobnosti J. Mahena a zájemci si prohlédli výstavu věnovanou tomuto prvnímu knihovníkovi a řediteli městské knihovny v Brně.
Dále byl uspořádán seminář Regionální informace se záměrem udržení kooperace regionálních knihovnických systémů oblasti Hané, která byla po novém administrativním uspořádání rozbita do tří krajů. Tento záměr přerostl původní zadání, neboť se ho zúčastnila i bibliografická sekce SDRUK. Byla zde podána též vyčerpávající informace o projektu AUTORITY. Seminář bude pokračovat i v roce 2003.
Regionální výbor nabídl jihomoravským knihovníkům také atraktivní exkurzi do dánských knihoven. Pro malý zájem se však zájezd neuskutečnil. Bylo rovněž ukončeno vydávání regionálního Bulletinu SKIP a potřebné informace jsou operativně vystavovány na webových stránkách www.kjm.cz v rubrice Knihovnám.
V regionu je tradičně bohatá činnost klubka KDK. Knihovny se přihlásily do projektu Kde končí svět, v jehož rámci organizovaly samostatně i v jednotlivých krajích soutěže, výstavy, vydaly sborníky. Dvě pracovní porady klubka byly věnovány informační gramotnosti dětí a mládeže, spolupráci se školními knihovnami, poprvé také problematice sluchově postižených čtenářů v knihovně.
Klubko uspořádalo v červnu seminář Služby informačního centra školy (v městské knihovně v Jihlavě) věnovaný novým možnostem školních knihoven v poskytování knihovnických a informačních služeb v souvislosti se zaváděním počítačů do škol. Podstatná část dvoudenního semináře byla věnována také návštěvám škol a prezentaci práce jejich informačních center. Jihlavská knihovna prezentovala ukázku informační výchovy v knihovně. Seminář byl účastníky pozitivně hodnocen a stal se podnětem pro organizaci Konference Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život pro školní a veřejné knihovny (listopad 2002 v MZK).

Severní Morava - 10

Regionální výbor se scházel v roce 2002 v různých knihovnách kraje (MěK Zábřeh na Moravě, VK Olomouc, MěK Český Těšín, MěK Hranice na Moravě) a připravil pro knihovny v regionu, ale i pro zájemce z ostatních míst republiky následující aktivity:

 • seminář Knihovnická Olomouc (podpořeno grantem MK ČR) na téma Knihovna jako vzdělávací centrum v regionu. Čtyřdenní tematické setkání bylo doplněno přednáškovými bloky Aktuální otázky českého knihovnictví (kol. V. Richter) a Aktuální otázky slovenského knihovnictví (PhDr. Kernerová z Knižnice J.Bocatia v Košicích). Doprovodný program tvořily exkurze do olomouckých knihoven, divadelní, představení, společenský večer, jízda na raftech apod.;
 • akce severomoravského klubka KDK o nových formách práce s dětským čtenářem (v Knihovně P. Bezruče v Opavě) s tématem práce s literárním textem a Dětské inspirace (v Knihovně města Ostravy) na téma práce s loutkou;
 • byl vypracován projekt pod názvem Kde končí svět a předložen společnosti Severomoravská energetika Ostrava; společnost SME poskytla veřejným knihovnám Moravskoslezského kraje částku 70.000,-Kč; tyto prostředky byly použity na nákup multimediálních programů na CD-ROM do dětských oddělení;
 • každoroční setkání Klubu seniorů, které se uskutečnilo v dubnu v Knihovně města Ostravy); účastníci byli seznámeni se současným děním v oblasti veřejných knihoven;
 • regionální výbor i výkonný výbor se rozhodly finančně podpořit mimořádnou kulturní akci pořádanou SKIP ve spolupráci s Městskou knihovnou v Havířově - autorské setkání se spisovatelem Viktorem Fischlem, který navštívil v červnu 2002 Českou republiku.

Happeningu v Uherském Hradišti se zúčastnily čtyři knihovny z regionu. Vítězné družstvo Knihovny P. Bezruče z Opavy se stává organizátorem happeningu v roce 2003. Týdne knihoven se zúčastnila řada knihoven, v Českém Těšíně byly knihovny propojeny webovými kamerami.
Severomoravské knihovny pro děti se aktivně účastnily Noci s Andersenem, projektu Kde končí svět (setkání na Pražském hradě se zúčastnily děti z Havířova a Ostravy), ankety SUK i soutěže Webík, v níž byla oceněna i Městská knihovna Havířov. Všechny tyto aktivity koordinovalo a propagovalo regionální klubko.
V souvislosti se srpnovými povodněmi, které zasáhly mnohé knihovny v Čechách, se regionální výbor SKIP10 rozhodl poskytnout částku 10.000,- Kč na sbírku Pomoc knihovnám. Mimořádnou aktivitu a solidaritu v tomto smyslu prokázaly jednotlivé knihovny v regionu, které uspořádaly jednak interní sbírky, jednak sbírky mezi svými uživateli. Částky byly někdy poukázány přímo obcím, jindy na konto sbírky SKIP. Poukázáno bylo několik desítek tisíc korun na podporu knihoven i jednotlivců (kolegů osobně postižených povodněmi), ale také např. tisíce svazků knih, 1000 párů gumových rukavic (Rýmařov), uspořádána byla dobročinná dražba originálů knižních ilustrací (Šumperk), v akci "Čtenáři - čtenářům" (Karviná) bylo možné zakoupit nebo darovat knihu, která byla s vloženým Ex libris a podpisem dárce zaslána postižené knihovně, atp.
Regionální elektronická konference je zřízena na serveru Vědecké knihovny Olomouc.

ZÁVĚR

Rok 2002 skončil a přestože šlo o rok pohnutý, SKIP se může na jeho průběh dívat s vědomím toho, že i díky němu bylo vykonáno mnoho dobré a užitečné práce pro české knihovnictví i knihovny. Mnohé však přirozeně zůstává nevyřešeno a otevírají se další a další otázky a problémy, které s sebou nese jak vývoj společnosti, tak rozvoj knihovnictví a informační vědy i praxe u nás, ale i v mezinárodním měřítku. Práce pro obor, ale i pro rozvoj spolkového života tak zůstává i nadále - pravděpodobně nikdy nekončícím - úkolem všech členů SKIP. Zároveň se však znovu a znovu objevuje otázka, čím je, či spíše není tato profesní organizace pro stovky kolegyní a kolegů, kteří stojí mimo ni. Jak vnímají nepopiratelné výsledky práce SKIP a proč jejich pocit sounáležitosti s profesí není vyjádřen právě členstvím v něm? Na tuto otázku by si měli odpovědět nejen oni, ale také, a možná především, členové a funkcionáři SKIP. Možná že i na nás je důslednější i nápaditější prezentací aktivit a výsledků společné práce přesvědčit ostatní, že SKIP je i jejich organizací.

Zlata Houšková


08.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař