SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Region Praha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Aktuality

2010

2009

2008

2007

Exkurze v roce 2007

Informace o exkurzích pořádaných od září 2007 jsou k dispozici na adrese http://www.ikaros.cz/exkurze. Elektronický časopis Ikaros (http://www.ikaros.cz/) je partnerem pražské organizace SKIP.

Ikaros

 • Exkurze do knihovny Kinských
  Šářka Šuranová pro členy pražského SKIPu připravila další zajímavou exkurzi do knihovny Kinských v Praze. Knihovnou nás provedla Mgr. Monika Koldová z knihovny Národního Muzea
 • Exkurze do ďáblické pobočky Městské knihovny v Praze
  Přestože je knihovna v Kulturním domě Ládví hned u metra, všichni jsme ji hledali. Je tak dobře utajená - stojan (hezký) s oznámením, že je někde v budově knihovna, je až těsně u knihovny schované za rohem. Ale kdo hledá, najde - a stojí to za to!

Exkurze v roce 2006

Fotogalerie z následujících starších akcí je možné na požádání získat ze záloh na CD:

 • Workshop - spolupráce mezi pražskými knihovnami 30. 5. 2006
 • Exkurze do knihovny Gender Studies
 • Exkurze do knihovny HAMU
 • Návštěva knihovny Nadace Bohuslava Martinů
 • Několik obrázků z konference Pražské organizace SKIP
 • Obrázky z exkurze do České tiskové kanceláře
 • Vánoční besídka
 • Exkurze do knihovny Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • Exkurze do knihovny OSN
 • Exkurze do knihovny Archeologického ústavu AV ČR v Praze 

Usnesení regionální konference Pražské organizace SKIP ze dne 22. března 2007

Regionální konference Pražské organizace SKIP:

Schvaluje:

 • Zprávu o činnosti PO SKIP za rok 2006,
 • Zprávu o hospodaření v roce 2006,
 • Plán činnosti na rok 2007,
 • Rámcový rozpočet na rok 2007.
 • Zprávu dozorčí komise o hospodaření RV v roce 2006.

Zvolila:

 • Regionální výbor PO SKIP,
 • Regionální dozorčí komisi,
 • Kandidáty pražského regionu do VV SKIP,
 • Kandidáta pražského regionu do dozorčí komise VV SKIP,
 • Kandidáta pražského regionu na předsedu SKIP.

 Ukládá nově zvolenému regionálnímu výboru PO SKIP:

 • Zvolit na prvním zasedání ze svého středu předsedu a místopředsedu PO SKIP,
 • Poskytnout příspěvek členům regionální organizace – účastníkům valné hromady SKIP v Olomouci – ve výši nákladů, maximálně však 500,- Kč.

Fotogalerie

V Praze, 22. března 2007

Za návrhovou komisi
Hanuš Hemola

Usnesení regionální konference Pražské organizace SKIP ze dne 23. března 2006

Regionální konference Pražské organizace SKIP:

 • Schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti PO SKIP za rok 2005,
  2. Zprávu o hospodaření v roce 2005,
  3. Rámcový plán činnosti na rok 2006,
  4. Rámcový rozpočet na rok 2006.
 • Bere na vědomí:
  1. Zprávu dozorčí komise o hospodaření RV v roce 2005.
 • Doporučuje a ukládá regionálnímu výboru PO SKIP:
  1. Oslovit potenciální sponzory na finanční podporu uspořádání knihovnického happeningu v Praze,
  2. Zabývat se rolí a postavením institucionálních členů v PO SKIP, resp. ve SKIPu,
  3. Připravit knihovnický zájezd do Bratislavy.

V Praze, 23. března 2006 Za návrhovou komisi Hanuš Hemola

Výroční zpráva pražské organizace SKIP za rok 2005

Členská základna

Počet členů pražské organizace v roce 2005 byl 230 individuálních členů (v r. 2004 to bylo 216 členů) a 45 členů institucionálních (v r. 2004 bylo institucionálních členů 44 ). V případě individuálních členů se přihlásilo 20 nových zájemců o práci ve SKIP. Čtyři kolegyně zrušily členství na vlastní žádost. Bohužel, v loňském roce podlehli těžké nemoci 2 kolegové – dr. Stanislava Bícová a profesor Jiří Cejpek. Novým institucionálním členem se stalo Středisko vědeckých informací 1. lékařské fakulty UK a knihovna Informačního centra NATO. Institucionální členství bylo ukončeno Knihovně Domu kultury armády pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků.

Výbor je nadále v kontaktu s velkou částí členské základny prostřednictvím elektronické konference „Praha“. Do konference jsou pravidelně zasílány pozvánky na exkurze, nabídky na výstavy VŠUP, natáčení rozhlasového pořadu „Lidé pera“ a další akce. Některé z těchto informací jsou přeposílány rovněž do studentské konference na ÚISK FF UK. Usilujeme tak mimo jiné o prezentaci našich aktivit budoucím mladým kolegům. Někteří z nich projevili v uplynulém roce zájem o členství ve SKIP. Snažíme se o průběžnou aktualizaci webových stránek. Pravidelně je zajišťována distribuce Bulletinu SKIP. Kolegyním a kolegům, kteří v loňském roce oslavili významné životní výročí, jsme někdy osobně - někdy alespoň poštou, poblahopřáli. Dále je naším cílem rozšíření členské základny o nové, zejména mladé členy.

Činnost výboru pražské organizace SKIP

Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně s výjimkou letních měsíců. Zabýval se otázkami souvisejícími s činností a hospodařením organizace a samozřejmě připravoval různé akce, projednával a plnil úkoly uložené výkonným výborem, event. dalšími orgány SKIP.

Po březnové regionální konferenci oslovil výbor institucionální členy s cílem zjistit, jaké další aktivity by měla pražská organizace pro tyto své členy, resp. pro pražské knihovny vyvíjet. Bohužel zaslaný dotazníček vyplnili pouze tři ředitelé knihoven. Výstupem z jejich návrhů bude seminář pražských knihoven připravovaný na duben 2006.

Uskutečněné akce

V březnu loňského roku proběhla regionální konference SKIP. Na konferencibyla předána cena Pražská knihovnice, tentokrát se její nositelkou stala paní Eva Macková z Národní knihovny ČR. Tuto cenu jsme se rozhodli udělovat každoročně na návrh členů pražské organizace SKIP, a to za významný knihovnický počin nebo soustavnou činnost v oboru, která je přínosem pro region Praha nebo celý obor. V dubnu 2005 se uskutečnila přednáška týkající se francouzských knihoven a knihovnictví; přednášejícími byly kolegyně A. Machová a M. Hejhálková z Národní knihovny ČR. V květnu 2005 jsme navštívili veletrh Svět knihy. Vstupenky byly jako každoročně zakoupeny těm členům, kteří se zúčastnili jednání regionální konference, za 57 vstupenek jsem zaplatili 2 500,- Kč. Někteří naši kolegové, především ti, kteří stáli u obnovení činnosti SKIP v roce 1990, se zúčastnili slavnostního zasedání výkonného výboru u příležitosti 15. výročí této události v Zrcadlové kapli Klementina. Koncem května proběhl již třetí ročník akce Knihovníci dětmi, který je připravován kolegyněmi z Městské knihovny v Praze. Utajené téma Pražské mosty bylo pečlivě připraveno do zajímavých soutěžních otázek, celá akce byla perfektně zorganizována a aktuálně přizpůsobena letnímu počasí s téměř tropickými teplotami. Za přípravu je třeba poděkovat kolegyním Marii Čadkové a magdaleně Řeřichové. Už se moc těšíme na další ročník.

Výlet

Tradiční výlet tradičně navazoval na happening v Českém Těšíně, který zahajuje Týden knihoven. Během čtyřdenního putování jsme navštívili hrad Bouzov, městečko Štramberk, rodiště L. Janáčka Hukvaldy a knihovnu v Novém Jičíně. Dva dny jsme strávili v Polsku. Navštívili jsme Krakov a druhý den jsme si prohlédli Slezskou knihovnu v Katowicích, kde jsme byli velice pěkně přijati. Na happeningu vystoupilo za region Praha družstvo v tradičním složení – kol. Houšková, Šuranová-Tafatová, Štěrbová, Skolková a Pejšová. Děkujeme za reprezentaci. Happening i celý výlet máme fotograficky zdokumentován díky ochotným kolegyním.

Týden knihoven

Do Týdne knihoven se v Praze zapojili institucionální členové SKIP – Městská knihovna v Praze a její pobočky, Státní technická knihovna, Národní knihovna ČR, knihovna Uměleckoprůmyslového musea, Knihovna CERGE, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE aj. Kromě různé prezentace ústředního tématu „Malí avelcí Čechové“ byly veřejnosti nabídnuty další zajímavé akce, jako např. besedy se spisovateli, prezentace zdrojů a služeb, popularizace internetu, dny otevřených dveří, soutěže apod.

Exkurze

Exkurze do pražských knihoven pro nás již třetím rokem připravovala kol. Šárka Šuranová-Tafatová. Zorganizovala jich 13 a zúčastnilo se nás celkem 225 (pro srovnání v r. 2004 proběhlo 9 exkurzí za účasti 100 osob) ! Vzrůstající zájem nás velice těší, kromě poznávání jiných, mnohdy nově zrekonstruovaných pracovišť, přináší exkurze možnost k navazování neformálních kontaktů, výměně informací a jsou skutečně velice příjemnými setkáními. Poděkování patří jak kol. Tafatové, tak také hlavně všem kolegyním a kolegům z navštívených knihoven, kteří nám se nám ochotně věnovali.

Nové akce

V r. 2005 byla kol. Michalem Záviškou připravena soutěž Pražská skříňka (Theca Pragensis). Zábavné i napínavé putování po –tékách Prahy 1 a 5, od Smíchova přes Malou Stranu po Staré Město se soutěžním zjišťováním údajů o knihovnách a informačních střediscích, ale také vinotékách, likérotékách a artotékách zaujalo sice nevelkou, ale velmi spokojenou skupinu členů, kteří si nejen rozšířili své poznatky o Praze, ale strávili společně i příjemný podvečer při ochutnávce netradičních nápojů z dílny kol. Závišky.

V loňském roce se několik kolegyní a kolegů více či méně pravidelně účastnilo natáčení diskusního pořadu Lidé pera s významnými osobnostmi literárního světa. Pořady s aktuálními společenskými tématy vysílal po celý rok Český rozhlas 6 a diskusní vystoupení některých členů naší organizace jsme tak mohli slyšet.

Česká tisková kancelář věnovala pražské organizaci SKIP 50 volných vstupenek na výstavu fotografií z archivu ČTK „Hosté vítaní i nevítaní“. O výstavu byl velký zájem, vstupenky byly distribuovány během několika dní.

Účast na akcí jiných regionů

Každoročně také vyjíždějí naši členové na různé akce, které pořádají jiné regiony SKIP. Za ty tradiční je možné považovat Malé podzimní setkání (v r. 2005 v Třeboni, pořádala Jihočeská regionální organizace) a Literární Šumavu (v r. 2005 v Plzni, pořádala Západočeská regionální organizace). Účast na těchto mimopražských akcích vítáme a podporujeme alespoň drobným finančním příspěvkem na dopravu.

Předvánoční večer

Tradiční předvánoční podvečer proběhl ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispěl svým vystoupením Sbor Univerzity Karlovy v Praze. Oficiálně jsme za pražskou organizaci poblahopřáli přítomným kolegyním a kolegům, kteří získali v r. 2005 cenu Z.V.Tobolky , a to Z. Houškové, L. Kurkovi a H. Slezákové. K životnímu výročí jsme pogratulovali panu doc. Špálovi.

Závěr

Na závěr je třeba poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se opravdu aktivně věnují činnosti pražské organizace SKIP. Poděkování patří také vám všem, vítáme vaše nápady a připomínky. Činnost pražské organizace SKIP bude taková, jakou si ji uděláme.

Zpracovala: Hana Nová , předsedkyně pražské organizace SKIP, za laskavého přispění členů výboru a dozorčí komise pražské organizace SKIP

XX.03.2006

Plán činnosti pražské organizace SKIP v r. 2006

Leden-Únor

 • Schůzky výboru - příprava zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření zarok 2005, plánu a rozpočtu na rok 2006, regionální konference
 • Exkurze
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Civilizační střety

Březen

 • Schůzka výboru
 • Regionální konference – 23.3.2006
 • Exkurze
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Je jedinec závislý na státu?

Duben

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Workshop pražských knihoven
 • Za literaturou do pražských divadel - návštěva divadelního představení
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Jsme zralí pro referendum?

Květen

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Knižní veletrh
 • Knihovníci dětmi (3. ročník, pořádá Městská knihovna v Praze) – 28. 5.

Červen

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Literární procházka s odborným výkladem (Vyšehradský hřbitov)
 • Výlet
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Jak se vám žije po sedmdesátce?

Červenec-srpen

 • Schůzka výboru

Září

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Knihovnický happening
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Jsme světoobčany?

Říjen

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Týden knihoven
 • Theca pragensis (Pražská skříňka)
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Literatura ve škole

Listopad

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Za literaturou do pražských divadel - návštěva divadelního představení
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Svoboda občanská, svoboda umělecká

Prosinec

 • Schůzka výboru
 • Exkurze
 • Předvánoční večer se SKIP
 • Rozhlasová beseda Lidé pera – téma Zaručuje zákon spravedlnost?
17.01.2011

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař