SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Český komitét Modrý štít  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Český komitét Modrý štít

Modrý štít Dohoda o spolupráci

Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, IČO: 00007064, zastoupená generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstkem ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslavem Štěpánem (dále jen "MV-GŘ HZS ČR")

a

signatáři Českého komitétu Modrý štít (dále jen "Modrý štít"):

Česká archivní společnost a pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu se sídlem Praha 2, Podskalská 19, PSČ 128 25, zastoupené PhDr. Vladimírou Hradeckou

Český výbor ICOM, se sídlem Brno, Zelný trh 6, PSČ 659 37, zastoupený PhDr. Janou Součkovou, DrSc

Český výbor ICOMOS, se sídlem Praha 1, Valdštejnské nám. 3, PSČ 110 00, zastoupený PhDr. Josefem Štulcem

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, se sídlem Praha 1, Klementinum 190, PSČ 110 00, zastoupený PhDr. Vítem Richterem

se v souladu s § 21 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o IZS"), dohodly na následující vzájemné spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému, která vychází z poslání obou smluvních stran a upravuje zásady jejich součinnosti při provádění a při přípravě záchranných prací při požárech, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v oblasti kulturního dědictví (nemovitých i movitých památek, dokladů o vývoji přírody i výtvorů člověka, archiválií a dokumentů archivní povahy, audiovizuálních a knihovních fondů).

I. Podmínky dohody

A) MV-GŘ HZS ČR zajistí:

 1. Informovanost v rámci HZS ČR o možnostech použití a využití Modrého štítu, o jeho povolávání a kontaktních místech pro vyžadování pomoci.
 2. Povolání sil a prostředků Modrého štítu prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS krajů nebo MV-GŘ HZS ČR (dále jen "operační a informační střediska HZS ČR") v případě nutnosti jako pomoc při provádění záchranných prací jednotkami požární ochrany, zejména při záchraně kulturního dědictví ohroženého požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi.
 3. Předání a aktualizaci adresáře operačních a informačních středisek HZS ČR Modrému štítu. Adresář bude předáván alespoň jednou ročně a je přílohou této dohody.
 4. Pomoc při uzavírání dohod o spolupráci mezi HZS krajů a součástmi Modrého štítu.
 5. Pomoc Modrému štítu v případě jeho zájmu v odborné oblasti poskytnutím odborných materiálů, výcvikových a účelových prostorů a lektorů.
 6. Poskytnutí pomoci na výzvu kontaktního místa Modrého štítu prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS ČR. Pomoc zahrnuje pomoc odbornou nebo sil a prostředků jednotek PO při záchranných pracích. Při řízení společného zásahu a záchranných prací se vychází z § 19 zákona o IZS.

B) Modrý štít zajistí:

 1. Informovanost HZS ČR o možnostech použití a využití Modrého štítu, o jeho povolávání a kontaktních místech pro vyžadování pomoci.
 2. Předání a aktualizaci adresáře kontaktních míst Modrého štítu MV-GŘ HZS ČR. Adresář bude předáván alespoň jednou ročně a je přílohou této dohody.
 3. Poskytnutí pomoci na výzvu operačních a informačních střediska HZS ČR. Pomoc bude poskytnuta formou informace a porady odborníka telefonem, vysláním odborníka na místo zásahu do 90 minut od požádání, nebo vysláním sil a prostředků na místo zásahu do 90 minut od požádání.
 4. Průběžnou přípravu odborníků z oblasti archivů, knihoven, muzeí a památkové péče k provádění záchranných prací při mimořádných událostech spojených s ochranou kulturního dědictví.
 5. Pomoc Hasičskému záchrannému sboru ČR v případě jeho zájmu v odborné oblasti bezplatným poskytnutím odborných materiálů a lektorů, vypracováním plánů a projektů napomáhajících preventivní ochraně a šetrnému přístupu ke všem druhům kulturního dědictví.
 6. Informovanost MV-GŘ HZS ČR o získaných zkušenostech z mezinárodních seminářů a porad týkajících se HZS ČR bezplatně, popřípadě přizvání zástupců HZS krajů na akce pořádané Modrým štítem v jednotlivých regionech.

C) Obě smluvní strany se dále dohodly na:

 1. Vzájemné informovanosti a konzultacích v oblasti uzavřených vzájemných závazků.
 2. Organizaci společných cvičení mezi Modrým štítem a mezi HZS ČR s vyšším dosahem, než je úroveň kraje. Obě strany budou spolupůsobit tak, aby společná cvičení sil a prostředků obou složek probíhala i na nižších úrovních.
 3. Konzultacích při tvorbě předpisů pro oblast společného zásahu obou složek
 4. i celého integrovaného záchranného systému.
 5. Vzájemné výměně dokumentů v oblasti odborné přípravy.
 6. Neprodleném informování o zásadních změnách v systému povolávání,
 7. tzn. v adresáři kontaktních míst pro vyžádání pomoci.

II. Závěrečná ustanovení

 1. Náhrady výdajů a škod vzniklých v souvislosti s poskytnutím pomoci ze strany SKIP na výzvu prostřednictvím operačních a informačních středisek HZS krajů nebo MV-GŘ HZS ČR budou řešeny v souladu s § 29 a § 30 zákona o IZS.
 2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu zástupců všech smluvních stran. Dohodu lze písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.
 3. Nedílnou součástí dohody jsou:
  • příloha č. 1 - Adresář kontaktních míst Modrého štítu pro vyžadování pomoci
  • příloha č. 2 - Adresář operačních a informačních středisek HZS ČR
  • příloha č. 3 - Seznam sil a prostředků.
 4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti originálech, zástupci smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Změny a doplňky budou provedeny písemnými, očíslovanými dodatky.

Přečteno a podepsáno v Praze dne
Č. j.: PO - 2270/IZS - 2001

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel
Hasičského záchranného sboru ČR
a náměstek ministra vnitra

PhDr. Vladimíra Hradecká
předsedkyně
České archivní společnosti a pobočky České informační společnosti při Státním ústředním archivu

PhDr. Jana Součková, DrSc.
pověřený zástupce
Českého výboru ICOMu

PhDr. Josef Štulc
výkonný předseda
Českého výboru ICOMOSu

PhDr. Vít Richter
předseda
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

22.01.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař