SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Aktuality a oznámení  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Tiskové zprávy a oznámení

POMOC KNIHOVNÁM

Veřejná sbírka na pomoc knihovnám, které postihla povodeň
Bankovní konto 1943610319/0800, Konstantní symbol: 0558

PROČ SBÍRKA?
V období povodní v roce 2002 bylo postiženo nebo zcela zničeno 42 knihoven. 776 tisíc svazků knih časopisů a dalších dokumentů bylo zničeno nebo vážně poškozeno, některé knihovny přišly o vnitřní zařízení nebo sídlí v poškozené budově. Odhadovaná škoda činí 400 mil. Kč. 140 tisíc svazků nejvzácnějších knih bylo zmraženo a bude muset v příštích desetiletích projít náročným procesem vysoušení a restaurování.

KOMU BUDE POSKYTNUTA POMOC?
Knihovnám, které byly postiženy záplavami v roce 2002.

NA CO BUDOU POUŽITY SHROMÁŽDĚNÉ PROSTŘEDKY?
Finanční prostředky získané sbírkou budou použity na obnovu povodněmi postižených knihoven v České republice. Knihovna, která získá finanční prostředky ze sbírky je bude moci dle svého uvážení použít na obnovu a doplňování knihovních fondů, vysoušení a restaurování knihovních fondů, opravy budov, na opravy a nákup strojů, zařízení a inventáře knihovny nebo na prevenci protikrizových situací.

JAK VĚNOVAT PENÍZE NA SBÍRKU A JAK BUDE VÝTĚŽEK ROZDĚLEN?
Peníze na sbírku lze předat dvěma způsoby:

 1. Poukázat finanční částku buď převodem z účtu nebo poštovní složenkou typu "A" na bankovní konto 1943610319/0800, konstantní symbol: 0558. Dárce může sám rozhodnout, které knihovně bude jím darovaná částka věnována. Pro každou knihovnu postiženou povodněmi je stanoven zvláštní variabilní symbol, který dárce uvede na bankovním příkazu, nebo na poštovní složence. Pokud nebude variabilní symbol vyplněn, budou získané peníze rozděleny do knihoven podle míry jejich postižení.
 2. Věnovat finanční částku do pokladničky nebo prostřednictvím sběrací listiny, které budou k dispozici ve vybraných knihovnách. Knihovna organizující sbírku může sama rozhodnout, které postižené knihovně bude výtěžek sbírky věnován. Knihovna, respektive pověřený pracovník, předá vybrané peníze na výše uvedené konto s uvedením příslušného variabilního symbolu. Pokud bude sbírka probíhat v knihovně, která sama byla postižena povodní, bude jí celá vybraná částka věnována.
  V případě věnování větších obnosů uzavře SKIP s dárcem darovací smlouvu, kterou lze využít pro odpočet daní. Kontaktujte sekretariát SKIP: bedriska.stepanova@nkp.cz, tel. 02/21663379, fax. 02/21663175.

KDO SBÍRKU ORGANIZUJE
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
Klementinum 190, 110 01 Praha 1, tel. 02/21 663 338, fax 02/21 663 175
E-mail: Vit.Richter@nkp.cz
Sbírka se koná na celém území republiky a bude ukončena 31. března 2003. Registrace sbírky: MHMP/101101/2002 ze dne 5.9.2002.

Přehled knihoven, které byly postiženy záplavami

Bankovní konto 1943610319/0800, Konstantní symbol: 0558

Místo   Knihovna   Variabilní
symbol
Škody
Sv. knih
Škody
Jihočeský kraj         
České Budějovice Jihočeská vědecká knihovna 300 150 000 19 095 000
Majdaléna Místní lidová knihovna 302 4 000 900 000
Písek Okresní knihovna 303 7 500 1 600 000
Vodňany Knihovna Výzk. ústavu rybářského a hydrobiologického 301 1 600 320 000
Jihomoravský kraj     
Vranov nad Dyjí Místní knihovna 900    30 000
Praha       
Praha Městská knihovna Praha 100 60 000 85 000 000
Praha Národní knihovna ČR 101    20 630 000
Praha Knihovna Národního muzea 102 16000 neuvedeno
Praha Filozofický ústav AV ČR 103 50000 10 000 000
Praha Muzeum Družstevnictví 104 10000 2 000 000
Praha Archeologický ústav AV ČR 105 70000 120 000 000
Praha Horníkova knihovna 106 1500 500 000
Praha Zednářská knihovna ČR 107 2500 1 000 000
Praha Státní technická knihovna 108 100 450 000
Praha Knihovna Matematicko-fyzikální UK 109 80000 60 000 000
Praha Knihovna Právnické fakulty UK 110 100000 20 000 000
Praha Knihovna divadelní fakulty AMU 111 41050 1 858 000
Praha Fakulta sociálních věd UK SVI 112 25 000 1 000 000
Praha Knihovna Českého statistického úřadu 115 nezjištěno nezjištěno
Praha 12 Husova knihovna 113 25 000 5 250 000
Zbraslav Místní knihovna 114 15 000 4 000 000
Středočeský kraj       
Dolní Beřkovice Místní knihovna 200 200 390 000
Dušníky Místní knihovna 201 20 90 400
Horní Počaply Místní knihovna 202 100 20 000
Hořín Místní knihovna 203 1 085 467 000
Kralupy Městská knihovna 204 70 000 16 000 000
Liběchov Místní knihovna 205 50 10 000
Libiš Místní knihovna 206 7 809 2 356 180
Lužec Místní knihovna 207 100 20 000
Mělník Městská knihovna 208 1 500 300 000
Obříství Místní knihovna 210 200 75 000
Solenice Knihovna ČEZ 211 2000 400000
Tuhaň Místní knihovna 212 200 40 000
Veltrusy Místní knihovna 213 300 60 000
Všestudy Místní knihovna 214 1 000 190 000
Zálezlice Místní knihovna Zálezlice 215 2 200 320 000
Ústecký kraj    
Křešice Místní knihovna 600 600 190 000
Nové Kopisty Místní knihovna 601 1 000 270 000
Štětí Městská knihovna 602 15 000 3 302 000
Terezín Městská knihovna Terezín 603 12 000 4 900 000
Velké Žernoseky Místní knihovna 605 3 500 1 000 000

Organizace sbírky pomocí pokladniček

 1. Knihovna, která bude mít zájem ve svých prostorách provádět sbírku pomocí pokladničky, musí získat souhlas k této aktivitě od svého provozovatele a sdělit sekretariátu SKIP počet pokladniček, jejich umístění a jméno pracovníka, který bude odpovídat za řádný průběh sbírky (viz elektronický formulář).
 2. Po získání souhlasu provozovatele knihovny pověří SKIP pracovníka knihovny zajištěním sbírky pomocí pokladničky. Pověřený pracovník obdrží: podrobný postup pro zajištění sbírky, pravidla nakládání s pokladničkou včetně jejího otevření a zúčtování, propagační letáky, poštovní poukázky, vzor zápisu o provedení otevření pokladničky, vzor oznámení o zahájení sbírky a kopii rozhodnutí o konání veřejné sbírky.
 3. Knihovna odpovídá za zajištění pokladničky. Pokladnička musí být zhotovena takovým způsobem, aby byla zabezpečena proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být její obsah vyjmut.
 4. Pokladnička bude umístěna v prostorách knihovny. Místo pro umístění pokladničky musí být zvoleno tak, aby byla zajištěna stálá přítomnost zaměstnanců knihovny.
 5. Sbírka bude probíhat během provozní doby knihovny nebo po dobu společenské či jiné kulturní akce.
 6. Pověřený pracovník oznámí před zahájením sbírky počet pokladniček a jejich umístění obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu knihovna působí. K oznámení připojí kopii rozhodnutí o konání veřejné sbírky.
 7. Před zahájením sbírky musí být pokladnička zapečetěna představitelem obecního úřadu.
 8. Pověřený pracovník oznámí obecnímu úřadu otevření pokladničky (nejméně 3 pracovní dny předem) den a hodinu, kdy bude pokladnička otevřena.
 9. Otevření pokladničky musí být přítomni 2 zástupci knihovny, kde se sbírka koná (pověřený pracovník a další osoba pověřená příslušným regionálním výborem SKIP) a zaměstnanec obce - představitel obecního úřadu.
 10. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí výše uvedení účastníci svými podpisy výši finanční částky vybrané z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provedení kontroly vyúčtování sbírky.
 11. Pověřený pracovník neprodleně poukáže vybranou finanční částku na bankovní účet SKIP: 1943610319/0800, konstantní symbol 0558 a doporučeně poštou zašle nebo osobně předá sekretariátu VV SKIP zápis o otevření pokladničky. Kopii zápisu předá příslušnému obecnímu úřadu.

Organizace sbírky pomocí sběracích listin

 1. Knihovna, která bude mít zájem ve svých prostorách provádět sbírku pomocí sběracích listin (vzor ke stažení - .rtf, 37 kB), musí získat souhlas k této aktivitě od svého provozovatele a sdělit sekretariátu VV SKIP jméno pracovníka, který bude odpovídat za řádný průběh sbírky (viz elektronický formulář).
 2. Po získání souhlasu provozovatele knihovny pověří SKIP pracovníka knihovny zajištěním sbírky pomocí sběracích listin.
 3. Pracovník spolu s pověřením obdrží: podrobný postup pro zajištění sbírky a práci se sběrnými listy, propagační letáky, vzor žádosti o ověření sběracích listin poštovní poukázky, očíslované sběrací listiny potvrzené SKIP a kopii rozhodnutí o konání veřejné sbírky.
 4. Pověřený pracovník před zahájením sbírky předloží obecnímu úřadu, v územně členěném statutárním městě úřadu městského obvodu (městské části), v hlavním městě Praze úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má sbírka konat, sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí. O ověřeném počtu sběracích listin vydá obecní úřad pověřenému pracovníkovi potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.
 5. Sběrná listina bude umístěna v prostorách knihovny. Místo pro umístění listiny musí být zvoleno tak, aby byla zajištěna stálá přítomnost zaměstnanců knihovny.
 6. Sbírka bude probíhat během provozní doby knihovny nebo po dobu společenské či jiné kulturní akce.
 7. Pověřený pracovník dbá, aby přispěvatelé v příslušném sloupci sběrací listiny vyznačili poskytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmením.
 8. Pověřený pracovník nesmí zveřejňovat ani poskytovat žádné údaje o přispěvatelích, s výjimkou případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas.
 9. Pověřený pracovník odpovídá za svěřené finanční prostředky a zajistí řádné uložení získaných finančních prostředků po dobu sbírky.
 10. Pokud vybraná částka přesáhne hodnotu 2000,- Kč, pověřený pracovník poukáže neprodleně vybranou finanční částku na bankovní účet SKIP: 1943610319/0800, konstantní symbol 0558.
 11. Po ukončení sbírky odešle doporučeně poštou nebo osobně předá sekretariátu VV SKIP vyplněné sběrací listiny.

Knihovny, které organizují sbírku ve svých prostorách

Město Název knihovny Výtěžek sbírky je určen pro:
Břeclav Městská knihovna malé vesnické knihovny
Český Těšín Městská knihovna MěK Kralupyy
Heřmanův Městec Městská knihovna ?
Hodonín Okresní knihovna všechny knihovny
Horažďovice Městská knihovna všechny knihovny
Hradec Králové Okresní knihovna všechny knihovny
Karlovy Vary Krajská knihovna všechny knihovny
Kolín Městská knihovna MěK Kralupy
Kroměříž Knihovna Kroměřížska všechny knihovny
Kyjov Městská knihovna všechny knihovny
Mohelnice MKS-MěK MěK Kralupy
Moravská Třebová MěK Ladislava z B. OK Písek
Nechanice Městská knihovna MK Libiš
Neratovice Městská knihovna MK Libiš, MěK Kralupy
Nové Sedlo Městská knihovna všechny knihovny
Nový Bydžov Městská knihovna všechny knihovny
Nymburk Městská knihovna ?
Pelhřimov Městská knihovna KZmP všechny knihovny
Police nad Metují Knihovna města Police n. Metují MK Hořín
Praha Národní knihovna NK ČR
Praha Státní technická knihovna všechny knihovny
Příbram Knihovna Jana Drdy všechny knihovny
Rožnov pod Radhoštěm Městská knihovna Knihovna Velké Žernoseky
Třinec Městská knihovna všechny knihovny
Týn nad Vltavou Městská knihovna JVK České Budějovice
Uherské Hradiště Knihovna B.B.B. všechny knihovny
Vyškov Knihovna Karla Dvořáčka všechny knihovny
Vysoké Mýto Městská knihovna MěK Kralupy
Zlín Krajská knihovna F. Bartoše všechny knihovny

 

Podpis darovací smlouvyČTK věnovala do sbírky POMOC KNIHOVNÁM 1 mil. korun. 20. září podepsali ředitel ČTK JUDr. Milan Stibral a předseda SKIP darovací smlouvu.

 

Stav konta veřejné sbírky k 31.10.2002

Sbírka bude ukončena 31. března 2003 v rámci akce Březen měsíc internetu. V současné době jsou signalizovány další přírůstky do sbírky jak v rámci České republiky, tak i ze zahraničí. Například Spolek slovenských knihovníku a Slovenská asociace knihoven se rozhodly přispět částkou ve výši 50000,- Sk a na Slovensku v současné době rovně probíhá sbírka. Sbírku také organizuje Rakouská národní knihovna, městská knihovna v Nyse (Polsko) vybrala pro knihovnu v Kralupech 400,- zlotých. Okresní knihovna v Šumperku uspořádala ve prospěch kralupské knihovny aukci ilustrací, kde se v prvním kole podařilo získat 20000,- Kč.

Město Knihovna Variabilní symbol Částka v Kč
Vranov nad Dyjí Místní knihovna 900 30
Praha Knihovna Právnické fakulty UK 110 500
České Budějovice Jihočeská vědecká knihovna 300 900
Majdaléna Místní lidová knihovna 302 1000
Praha Městská knihovna Praha 100 1500
Libiš Místní knihovna 206 2010
Praha Národní knihovna ČR 101 2500
Zálezlice Místní knihovna Zálezlice 215 80000
Praha Fakulta sociálních věd UK SVI 112 300000
Neurčeno       765051
Celkem na sbírce k 31.10.2002       1153491

První část peněz ze sbírky bude rozdělena 28. listopadu 2002. Rozdělení proběhne s vazbou na rozhodování o určení daru ve výši 25000,- USD, který věnovalo na pomoc českým knihovnám UNESCO. Dar UNESCO rozdělí společná komise s ministerstvem kultury. Ministerstvo kultury rozhodlo navýšit částku na zajištění regionálních funkcí Městské knihovně v Mělníku o částku 209 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na nákup knih do výměnného fondu, který bude použit pro obnovu knihovních fondu zasažených knihoven v okresu Mělník.

Vít Richter
15.11.2002

Komise pro rozdělení sbírky

Předsednictvo SKIP na svém jedenáctém zasedání 10.7.2002 rozhodlo o složení komise, která bude rozhodovat o rozdělení získaných finančních prostředků. Komise bude pracovat v tomto složení:

Vit Richter - garant za sbírku vit.richter@nkp.cz
Stanislav Bicová - vysokoškolské knihovny bicova@vse.cz
Jarmila Burgetová - knihovny Akademie věd ČR Jarmila.Burgetova@seznam.cz
Zlata Housková - pražský region zlata.houskova@nkp.cz
Stanislava Szafnerová - okres Litoměřice reditelna@ok-litomerice.cz
Hana Lumpeová - okres Mělník reditelna@knihovna-me.cz
Dana Wimmerová - Jihočeský kraj wimmerova@knih-ck.cz

Rozdělení sbírky POMOC KNIHOVNÁM květen 2003

Místo Knihovna Poškozeno svazků Škoda v Kč Přiděleno ze sbírky Určení
Vodňany Knihovna Výzk. ústavu rybářského a hydrobiologického 1 600 320 000 27000 Nákup KF a zařízení
Praha Knihovna Filozofického ústavu AV ČR 50000 10 000 000 63000 Nákup KF a zařízení
Praha Knihovna Matematicko-Fyzikální fakulty UK 80000 60 000 000 135000 Nákup KF a zařízení
Praha Archeologický ústav AV ČR 70000 120 000 000 90000 Nákup KF a zařízení
Praha Knihovna Právnické fakulty UK 100000 20 000 000 135000 Nákup KF a zařízení
Praha Knihovna divadelní fakulty AMU 41050 1 858 000 63000 Nákup KF a zařízení
  CELKEM rozděleno     513000  


Rozdělení sbírky POMOC KNIHOVNÁM dne 28.11.2002

Finanční prostředky shromážděné ve sbírce byly rozděleny s ohledem na rozsah poškození knihovny. Současně bylo repektováno určení jednotlivých dárců.

Místo Knihovna Poškozeno svazků Škoda v Kč Přiděleno ze sbírky Určení
Jihočeský kraj     
Majdaléna Místní lidová knihovna 4 000 900 000 35000 Nákup KF a zařízení
Písek Okresní knihovna 7 500 1 600 000 30000 Nákup KF a zařízení
Plav Místní knihovna     35000 Nákup KF a zařízení
Žďár Místní knihovna     35000 Nákup KF a zařízení
Vodňany Knihovna Výzk. ústavu rybářského a hydrobiologického 1 600 320 000 10000 Nákup KF a zařízení
Jihomoravský kraj     
Vranov nad Dyjí Místní knihovna   30 000 5000 Nákup KF a zařízení
Praha     
Praha Městská knihovna Praha 60 000 85 000 000 100000 Nákup KF a zařízení
Praha Národní knihovna ČR  13000 20 630 000 40000 Nákup KF a zařízení
Praha Státní technická knihovna 100 450 000 10000 Nákup KF a zařízení
Praha 12 Husova knihovna 25 000 5 250 000 50000 Nákup KF a zařízení
Zbraslav Místní knihovna 15 000 4 000 000 40000 Nákup KF a zařízení
Středočeský kraj     
Dušníky Místní knihovna 20 90 400 30000 Nákup KF a zařízení
Horní Počaply Místní knihovna 100 20 000 2000 Nákup KF a zařízení
Hořín Místní knihovna 1 085 467 000 30000 Nákup KF a zařízení
Kralupy Městská knihovna 70 000 16 000 000 100000 Nákup KF a zařízení
Libiš Místní knihovna 7 809 2 356 180 55000 Nákup KF a zařízení
Zálezlice Místní knihovna Zálezlice 2 200 320 000 80000 Nákup KF a zařízení
Ústecký kraj     
Křešice Místní knihovna 600 190 000 30000 Nákup KF a zařízení
Terezín Městská knihovna Terezín 12 000 4 900 000 43000 Nákup KF a zařízení
Velké Žernoseky Místní knihovna 3 500 1 000 000 40000 Nákup KF a zařízení
  CELKEM rozděleno ze sbírky     800000  

Rozdělení pomoci UNESCO dne 27.11.2002

Místo Knihovna Poškozeno svazků Škoda v Kč Přiděleno od UNESCO Určení
Vodňany Knihovna Výzk. ústavu rybářského a hydrobiologického 1 600 320 000 30000 Nákup KF
Praha Filozofický ústav AV ČR 50000 10 000 000 70000 Nákup KF
Praha Knihovna Matematicko-Fyzikální fakulty UK 80000 60 000 000 150000 Nákup KF
Praha Archeologický ústav AV ČR 70000 120 000 000 100000 Nákup KF
Praha Horníkova knihovna 1500 500000 30000 Nákup KF
Praha Knihovna Právnické fakulty UK 100000 20 000 000 150000 Nákup KF
Praha Knihovna divadelní fakulty AMU 41050 1 858 000 70000 Nákup KF
Praha Národní knihovna ČR 13000 20 000 000 150000 Nákup čidel
  CELKEM rozděleno     750000  

Částka pro Národní knihovnu ČR je určena na nákup měřících čidel pro řešení výzkumného úkolu zaměřeného na problematiků vysoušení zatopených knihovních fondů.

POMOC POSTIHNUTÝM ČESKÝM KNIŽNICIAM

Spolok slovenských knihovníkov v liste účastníkom celoštátnej konferencie českých knihovníkov "Knihovny současnosti 2002" (24.-26.9.2002, Seč u Chrudimi) vyjadril ľútosť nad správami o poškodení fondov a objektov českých knižníc v uplynulom období, v mene všetkých knihovníkov a členov SSK na Slovensku. Pred všetkými účastníkmi konferencie, organizovanej SKIP ČR a SDRUK ČR, odzneli nasledovné slová v mene našej knihovníckej verejnosti :

"V kritických chvíľach všetci slovenskí knihovníci žili Vašimi problémami. Keď Vám bolo najhoršie, odtiaľto nebolo ako pomôcť, ale mysleli sme na Vás, odovzdávali si informácie a úprimne sa tešili, ak sa voda vyhla niektorej z Vašich ohrozených knižníc. Keď Narodní knihovna a Mestská knihova v Prahe statočne stáli tvárou k rieke, pri našich telefonátoch, stretnutiach a mailoch sme všetci začínali slovami, ako sme z toho šokovaní, smutní a ako si želáme, aby sa nič vážne nestalo.
Vo chvíľach spolupatričnosti zvykneme hovoriť slová "sme na jednej lodi …"
My sme to tak cítili a cítime … Vaše problémy nás trápia rovnako ako naše vlastné. A ak to zákony fyziky umožnili, tak snáď naše priania a myšlienky na Vás v ťažkých chvíľach pomohli lodi s českými knižnicami preplávať riekou s menšími stratami ako pri najhorších prognózach."

Napriek našim prianiam však materiálne škody v českých knižniciach, spôsobené augustovými záplavami, sú obrovské. Podľa údajov známych k dátumu 19.9. 2002 je knižničný fond v počte viac ako 750 000 k. j. celkom zničený, resp. poškodený. Z toho v Juhočeskom kraji 161 500 k. j., v hlavnom meste Praha 421 700 k. j., v Stredočeskom kraji 138 000 k. j., pričom škody v okrese Beroun ešte nie sú vyčíslené a v Ústeckom kraji 18 600 k. j. Ďalšie škody sú hlásené na budovách a zariadeniach knižníc. Národní knihovna ČR v Prahe prakticky neutrpela škody na svojich knižničných fondoch, avšak vážne bolo poškodené najmä technické zariadenie a celková škoda len v NK ČR činí asi 20 miliónov Kč.

Na podporu postihnutým českým knižniciam preto Spolok slovenských knihovníkov spolu so Slovenskou asociáciou knižníc iniciovali finančnú podporu zo svojich vlastných rozpočtových zdrojov, spolu vo výške 50 000,- Sk (SAK prispieva 30 000,- Sk, SSK prispieva 20.000,-Sk).

Nakoľko Spolok slovenských knihovníkov je profesijným združením z veľkej miery na báze individuálneho členstva, považujeme z hľadiska spolupatričnosti s českými knihovníkmi za nanajvýš správne iniciovať aj individuálnu finančnú zbierku v rámci slovenskej knihovníckej verejnosti. Jednou z možností finančne prispieť bude počas priebehu krajských konferencií, organizovaných krajskými pobočkami SSK na prelome mesiacov október a november, a taktiež počas valného zhromaždenia Spolku slovenských knihovníkov dňa 13.11.2002 v SNK v Martine.

Mimoriadne privítame podporu kolektívov všetkých knižníc na Slovensku a všetkých knihovníkov, ktorí môžu pomôcť svojím príspevkom priamo na účet SSK so "symbolickým" variabilným symbolom 0802 (kritický mesiac a rok). Všetky individuálne a kolektívne príspevky na podporu postihnutých českých knižníc budú spolu s finančnou podporou z rozpočtov SAK a SSK prevedené na účelový účet Sdružení knihoven a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Týmto otvoreným listom vyzývame všetkých zamestnancov knižníc a členov SSK k individuálnej finančnej podpore postihnutých českých knižníc.

V prípade kladného prijatia tejto výzvy prosíme potenciálnych darcov v jednotlivých knižniciach o spoločné zaslanie finančných darov prostredníctvom peňažného ústavu, prípadne ako v prípade individuálneho zasielania finančného príspevku, použitím poštových poukážok "C" na adresu :

Spolok slovenských knihovníkov, Michalská 1, 814 17 Bratislava.
Bankové spojenie : VÚB Bratislava - mesto, číslo účtu 69037 - 012 / 0200
Variabilný symbol: 0802

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojimi finančnými príspevkami prispejú k zmierneniu obrovských strát v českých knižniciach !

Ing. Silvia Stasselová
Predsedníčka
Spolok slovenských knihovníkov

Odkazy

20.05.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař