SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Nabídka vzdělávání pracovníků knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Nabídka vzdělávání pracovníků knihoven

Unie zaměstnavatelských svazů (UZS), jejímž členem je také Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), získala z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost téměř 30 mil. Kč na projekt vzdělávání pracovníků v kultuře na dobu 30 měsíců, prakticky tedy rok 2010 a 2011. Oficiální název projektu je

"Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích".

Významnou cílovou skupinou tohoto vzdělávání jsou také knihovníci (menší skupinu tvoří pracovníci galerií, divadel a orchestrů).

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců knihoven a zlepšit konkurenci schopnost knihovnických a informačních služeb v době probíhající ekonomické krize. Vzdělávací program, respektive jednotlivé kurzy mají inovativní charakter a jsou zaměřeny zejména na management knihoven, jazykové a komunikační dovednosti, dovednosti v oblasti informačních technologií a na aktuální trendy v oblasti knihovnický a informačních služeb.

Vzdělávací program má několik specifik, které vyplývají z celkového zaměření příslušného dotačního programu a také z toho, že vzdělávací projekt garantuje UZS, která ho také bude řídit.

1. Komu je vzdělávací projekt určen

Všechny vzdělávací aktivity jsou určeny pracovníkům v oblasti kultury, tedy zaměstnancům knihoven a institucí (např. muzeum, kulturní centrum), které jsou sdruženy jako institucionální členové SKIP, případně v jiném svazu, který je členem UZS. Vzdělávací program je určen pro knihovny, případně jiné instituce (např. muzeum, kulturní centrum), které mají právní subjektivitu. Individuální členové SKIP se tedy mohou kurzů zúčastnit pouze jako zaměstnanci institucionálních členů SKIP. Výjimky a pravidla:

 • Kurzů se nemohou účastnit pracovníci vysokých škol (tedy ani vysokoškolští knihovníci). Program, z něhož je grant poskytován, toto vylučuje.

 • Kurzů se ze stejného důvodu nebudou moci zúčastnit knihovníci, kteří jsou zaměstnanci veřejné správy, tj. knihovníci z obecních knihoven, případně malých městských knihoven, pokud tyto knihovny působí jako organizační složka obce nebo města. To platí také pro pracovníky knihoven, kteří jsou zaměstnanci státních nebo krajských úřadů.

 • Kurzů se také nemohou účastnit pracovníci knihoven na území Prahy.

 • Kurzů se naopak budou moci zúčastnit knihovníci z těch knihoven, které působí v rámci jiného právního subjektu, např. kulturního centra, muzea, galerie apod., a zřizuje je obec, město či kraj.

 • Pokud knihovna nebo jiná instituce není členem SKIP, a bude mít zájem o účast svých pracovníků ve vzdělávacím programu, může se jako institucionální člen přihlásit. Výše členského příspěvku bude stanovena na základě počtu pracovníků knihovny příslušné instituce. Další informace na http://skip.nkp.cz/cleJak.htm a na http://skip.nkp.cz/CoPris.htm

2. Obsah a tematické zaměření kurzů

Viz samostatná příloha Charakteristika nabízených kurzů

3. Místo konání kurzů

Místo konání kurzů bude určeno na základě počtu zájemců o jednotlivé kurzy. Bude podporován princip, aby vzdělávání probíhalo co nejblíže od bydliště uchazečů. Kurzy knihovnického vzdělávání bude možno absolvovat v příslušných krajských knihovnách. Jazykové kurzy budou (dle možností) organizovány v místě působení knihovny, případně v obcích s rozšířenou působností. Manažerské kurzy a kurzy IT budou organizovány ve více místech v závislosti na počtu účastníků.

4. Ceny kurzů a náhrada cestovného

Všechny kurzy budou poskytnuty bezplatně. Bude možno také hradit cestovní náklady. Rozsah hrazení cestovních nákladů bude určen dodatečně v závislosti na objemu dostupných finančních prostředků. Přednostně se bude hradit ubytování, případně jízdné.

Projekt byl předložen na základě tzv. výzvy, pro kterou platí režim veřejné podpory. Proto každý subjekt, který bude v rámci  projektu podpořen (jehož zaměstnanci budou vzděláváni), se do režimu veřejné podpory dostane a budou pro něj platit pravidla de minimis. Nezbytnou podmínkou pro poskytnutí veřejné podpory v režimu de minimis je předložení čestného prohlášení ze strany daného subjektu o výši dosud obdržené veřejné VP de minimis za poslední 3 roky a splnění podmínky o celkové možné výši této podpory. Částka de minimis činí 200 000 EUR, tj. cca 5 mil. Kč. Co je to de minimis, viz samostatná příloha 2 "Co je to veřejná podpora".

5. Kdy budou probíhat kurzy

Zahájení prvních kurzů se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2010. Ukončení vzdělávacích aktivit je stanoveno na rok 2012. Přesné termíny kurzů budou ohlášeny s dostatečným předstihem.

Do konce roku 2009 bude proveden průzkum poptávky na jednotlivé kurzy a potom se uskuteční výběrová řízení na dodavatele kurzů.

6. Informace o projektu

Bude zprovozněn specializovaný portál UZS se všemi informacemi, součástí bude on-line verze formulářů apod. V současné době zasílejte dotazy na: zlata.houskova@nkp.cz
Řada věcí – termíny, podmínky budou zpřesňovány průběžně.

7. Jak bude možno přihlásit pracovníky do kurzů

V excelovské příloze naleznete poptávkový dotazník, který musí instituce se zájmem o účast svých zaměstnanců vyplnit (bude se týkat všech 13 nabízených typů kurzů). Dotazník je rovněž k dispozici v on-line podobě. Bude nutno zabezpečit ochranu osobních údajů, proto každá knihovna dostane své heslo, které bude jedinečné pro vstup do této databáze UZS!

Tato základní informace slouží jednak k výpočtu výše veřejné podpory dle požadavku MPSV, jednak pro správné nastavení výběrových řízení na jednotlivé kurzy. Vlastní jmenné přihlašování na Vámi vybrané kurzy bude také on-line, ale bude řešeno až v okamžiku, kdy budou kurzy po organizační a obsahové stránce připraveny. Na tuto skutečnost budete upozorněni e-mailem, novinky bude možno sledovat v budoucnu i na webové stránce projektu http://projekty.uzs.cz/

Postup pro organizace vysílající účastníky kurzů

Pro přijetí  veřejné podpory ve formě nákladů na proškolení svých zaměstnanců musí zaměstnavatelé (organizace vysílající účastníky kurzů), kteří mají na podporu nárok (nepřečerpali v letech 2007-9 limit de minimis),  učinit následující:

 1. zbilancovat  příjem veřejné podpory u své organizace v letech 2007, 2008 a 2009

 2. prostřednictvím dotazníku UZS (Viz samostatný excelovský soubor Poptávkový dotazník)  nominovat počet osob, které se budou účastnit vzdělávání. Tento dotazník poslat do 3.11.2009  na e-mailovou adresu jiri.uzs@seznam.cz a zlata.houskova@nkp.cz.

 3. zároveň vyplnit tentýž dotazník on-line, heslo dostanete v nejbližších hodinách samostatným e-mailem. Tzv. webový poptávkový dotazník je k dispozici na webové stránce http://projekty.uzs.cz/kultura/, přihlašovací jméno je Vaše IČO, heslo dostanete zvláštním e-mailem nejpozději během víkendu. Přihlášky budou závazné a teprve podle přihlášených bude rozhodnuto, které kurzy proběhnou, jaké budou vyčleněny peníze (kurzy, o něž nebude zájem, samozřejmě nebudou organizovány

 4. ve dnech 4.-5.11.2009 získáte informaci o výši veřejné podpory připadající na Vaši knihovnu. Poté prosíme obratem vyplnit tzv. "Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu" (Příloha č. 3). Na jednoho účastníka připadá cca 14.000,- Kč veřejné podpory. Organizace doplní výši čerpané veřejné podpory v minulých letech (bilance bude prováděna za roky 2007, 2008 a 2009). Potvrzený formulář v písemné podobě musí být doručen na  adresu UZS do 10.11.2009.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Českobratrská 9
130 00 Praha 3

Zároveň s tímto potvrzením o veřejné podpoře zašlete vytištěný poptávkový dotazník s podpisem a razítkem. V případě odlišností je pro UZS směrodatný nahlášený stav k 3.11.2009, dílčí změny po dohodě s MPSV budou v průběhu projektu možné. Dne 13.11.2009 bude upravený projekt se všemi potvrzeními předán MPSV k závěrečné kontrole.

Centrem pro poskytování informací je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR: zlata.houskova@nkp.cz.


PŘÍLOHA 1

Charakteristika nabízených kurzů

 1. Kurz "Manažerské dovednosti"
  Cílem kurzu je zlepšit manažerské dovednosti účastníků se zaměřením na řízení a plánování, delegování pracovních úkolů, hodnocení zaměstnanců, time management, komunikaci v týmu a koordinaci činností, finanční řízení, krizový management apod. Časová dotace kurzu je 2 dny.

 2. Kurz "Řízení lidských zdrojů"
  Cílem kurzu je připravit účastníky nejen na vedení pracovních týmů, ale také na výběr vhodných zaměstnanců, plánování rozvoje jejich pracovního potenciálu, práci s nástroji hodnocení a vzdělávání zaměstnanců, včetně zvládnutí personálního auditu.  Časová dotace kurzu je 2 dny.

 3. Kurz "Marketingové dovednosti"
  Cílem kurzu je zlepšit marketingové dovednosti účastníků. Kurz je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti obchodních dovedností, průzkumu trhu a využívání jeho potenciálu, zvyšování prodejnosti produktů, marketing služeb, tvorbu kampaně apod. Časová dotace kurzu je 1 den.

 4. Kurz "Fundraising"
  V rámci kurzu bude kladen důraz na možnosti získávání finančních prostředků z neveřejných zdrojů. Účastníci se seznámí s principy a postupy používanými ve fundraisingu, projdou "dárcovskou pyramidou" od základů až po její vrchol. Časová dotace je 2 dny.

 5. Kurz "Projektový manažer"
  Účastníci se seznámí nejen s možnostmi získávání finančních prostředků z veřejných a jiných zdrojů, problematikou finančního řízení projektu a řízení projektového týmu, ale také s postupy psaní projektů, jejich administrací apod. Časová dotace je 2 dny.

 6. Kurz "Změny a nové postupy v ekonomické praxi"
  Kurz je určen zejména již praktikujícím ekonomům. Seznámí účastníky s novými postupy a změnami v legislativě týkajícími se nových předpisů, postupů, norem apod. Časová dotace kurzu je 2 dny.

 7. Kurz "Ekonomie a účetnictví"
  Kurz je zaměřený na aktualizaci znalostí v oblasti podvojného účetnictví, získání základního ekonomického rozhledu, plánování, rozpočtování, kalkulaci, nástroje ekonomických rozborů apod.  Časová dotace je 3 dny.

 8. Kurz "Moderní IT"
  Kurz zaměřený na systémové znalosti a dovednosti v oblasti IT (např. TCP/IP, bezpečnost IT, XML, SQL, Linux apod.). Časová dotace kurzu je 2 dny.

 9. Kurz ECDL
  Kurzy počítačové gramotnosti ke získání evropského certifikátu počítačové gramotnosti. Kurzy budou realizovány v obcích s rozšířenou působností, v úrovních podle zájmu účastníků; rozsah = min. 5 dní. Zájemci budou mít na výběr ze 7 modulů ECDL: Základy informačních technologií, Používání PC a správa souborů, Textový editor, Tabulkový kalkulátor, Databáze, Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace, Služby informačních sítí. Pro získání certifikátu ECDL je nutné složit zkoušky ze všech modulů, pro získání certifikátu ECDL START je třeba složit zkoušku ze 4 modulů.
  Nezávisle na absolvování kurzu ECDL bude možno získat certifikát ECDL ve dvou úrovních: ECDL (zkoušky ze 7 modulů) a ECDL START (zkoušky ze 4 modulů). Jednotlivé moduly: Základy informačních technologií, Používání PC a správa souborů, Textový editor, Tabulkový kalkulátor, Databáze, Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace, Služby informačních sítí.

 10. Kurz "Komunikační dovednosti"
  Cílem kurzu je zlepšit komunikační dovednosti zaměstnanců nejen na osobní úrovni, ale především v komunikaci s klienty a také v týmové komunikaci a krizových situacích (např.: zvládání konfliktů, agrese apod.). Časová dotace je 1 den.

 11. Jazykové kurzy
  Kurzy angličtiny, němčiny, italštiny a francouzštiny na stupních a úrovních odpovídajících dovednostem a potřebám účastníků. Kurzy budou realizovány v rozsahu min. 120 hod. (3 hod./ týden). Kurzy budou realizovány externími vzdělávacími agenturami v místě realizace.

 12. Semináře pro knihovníky a informační pracovníky
  Cyklus inovačních seminářů zaměřených na nové trendy, legislativu, standardy a pracovní postupy v oblasti knihovnictví. Cykly proběhnou na úrovni krajů. Rozsah cyklu je 160 hod.

 13. Semináře pro zvukaře a osvětlovače
  Semináře jsou zaměřeny na nové technologie a postupy v oblasti práce se zvukem a světlem na scéně. Rozsah kurzu je 160 hod.

 14. Semináře pro umělce
  Semináře se zaměřují na rozšíření znalostí a dovedností v následujících oblastech: klasický a moderní tanec, spec. pohybové divadlo, pantomima, jevištní improvizace apod. Semináře budou realizovány v rozsahu 1 den/seminář.

 15. Kurz "Jevištní technický pracovník"
  Kurz se zaměřuje na získání a zdokonalení dovedností v oblasti práce divadelních techniků se zaměřením na řemeslné obory jako jsou: kovovýroba, čalounictví, dřevovýroba, a krejčovství. Časová dotace kurzu je min. 160 hod. Kurz bude vyvíjen ve spolupráci s odborníky v dané oblasti a bude akreditován na MŠMT jako rekvalifikační kurz.


PŘÍLOHA 2

Co je veřejná podpora?

Veřejná podpora je nástroj veřejné správy pro podporu organizací, které vyvíjejí tzv. ekonomickou činnost na volném trhu. Není důležité, zda se jedná o neziskové organizace, organizace zřizované veřejnou správou či  samosprávné organizace.

Pod pojmem ekonomická aktivita je třeba rozumět jakoukoli činnost, která je nabízena na příslušném konkurenčním trhu. Nehraje roli, zda příjemce nabízí plnění zákazníkům s cenou zahrnující předpokládaný zisk či naopak zcela bezplatně. Podstatný je charakter nabízeného plnění, tedy odpověď na otázku, zda je či není nabízené plnění předmětem hospodářské soutěže.

Aktivity, které byly dříve považovány za výlučnou doménu státu, jsou v současnosti čím dál více zabezpečovány soukromým sektorem a stávají se předmětem hospodářské soutěže. Nelze proto vyloučit poskytování veřejné podpory ani v oblastech, jejichž potřeby jsou z největší části zabezpečovány veřejnou sférou. Příkladem je poskytování zdravotnických služeb či sociálních služeb atd. Ekonomickou aktivitou pak zásadně nebude výkon veřejné správy, školství zahrnuté do národní vzdělávací soustavy pod regulací a dohledem státu11 či charitativní činnost.

Podstata regulace poskytování veřejné podpory Evropskou unií spočívá v myšlence existence volné hospodářské soutěže co možná bez finančního ovlivňování jednotlivých soutěžitelů ze strany států a jimi kontrolovaných subjektů. Státní zásahy způsobují nerovné postavení soutěžitelů neodůvodněné jejich vlastním počínáním. Svobodná volná a státy nezasažená hospodářská soutěž je ze své podstaty nejlépe schopná ochránit zájmy občanů EU.
Obsah pojmu veřejná podpora je vyjádřen v ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen Smlouva):

Podpory poskytované v jakékoli formě státy nebo ze státních prostředků, které narušují nebo hrozí narušit soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Veřejná podpora je poskytována v mnoha formách. Nejčastěji se jedná o přímé poskytování veřejných prostředků (dotace a příspěvky), daňové úlevy, státní záruky, prodej nemovitostí za nižší než tržní cenu, zvýhodněné úvěry, zvýhodněné nájmy, budování infrastruktury, prominutí cla, prominutí plateb za sociální či zdravotní pojištění, prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a prominutí penále, kapitalizace pohledávek či kapitálové injekce. Předchozí výčet forem veřejné podpory je pouze demonstrativní a neustále se objevují formy nové.

Pravidlo de minimis: 

Z textu ustanovení čl. 87 odst. 1 Smlouvy lze zjistit jednak znaky veřejné podpory, ale i skutečnost, že ne každá veřejná podpora je neslučitelná se společným trhem a tudíž zakázaná. Výjimky ze zákazu poskytování veřejné podpory upravuje Smlouva ve svých článcích 87 a 88. Těmito výjimkami jsou:

 • obecné výjimky podle čl. 87 odst. 2 Smlouvy

 • individuální výjimky podle čl. 87 odst. 3 Smlouvy

 • skupinové výjimky vydané Evropskou komisí na základě čl. 89 Smlouvy a zmocnění v nařízení Rady (ES) 994/98 (mezi ně patří i výjimka de minimis)

 • výjimky stanovené Radou ES na základě čl. 88 odst. 2

Režim de minimis je tzv. veřejnou podporou malého rozsahu. Podmínky poskytování podpory dle pravidla de minimis, která sice není veřejnou podporou, ale svým charakterem se jí blíží, stanovuje nařízení komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.
Podpora de minimis je výjimkou, kdy není podpora směřující do ekonomických aktivit považována za schopnou narušit hospodářskou soutěž. Důvodem je její nízká hodnota.

Celková výše podpory de minimis poskytnuté jednomu ekonomickému subjektu nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout částku 200 000 EUR.

Před poskytnutím podpory de minimis je poskytovatel (v našem případě MPSV) povinen příjemci podpory de minimis (zaměstnavateli) písemně sdělit její výši s upozorněním na charakter podpory de minimis a s citací názvu nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 a citací jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
Před poskytnutím podpory de minimis ověří poskytovatel u příjemce podpory, že poskytnutím podpory de minimis nebude ze strany příjemce překročen výše uvedený limit. Pro tyto účely získá od daného příjemce prohlášení v písemné podobě o jakýchkoli dalších podporách de minimis, které obdržel v předchozích dvou rozpočtových letech a v současném rozpočtovém roce.

Příjemcem poskytnuté veřejné podpory se stávají organizace vysílající své zaměstnance např. k účasti na vzdělávacích aktivitách hrazených z prostředků OP LZZ. Příjemcem veřejné podpory však nejsou samotní zaměstnanci podpořených organizací. Je tedy nutné sledovat, finančně vyčíslit a vykazovat rozsah veřejné podpory poskytnutý těmto subjektům, nikoli jednotlivým zaměstnancům.

 Veřejná podpora je jejímu příjemci poskytnuta dnem vzniku právního nároku na veřejnou podporu. Za den poskytnutí veřejné podpory je u příjemce podpory považován např. den vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo jiného právního aktu, na základě kterého byly příjemci poskytnuty prostředky OP LZZ.
O poskytnuté veřejné podpoře a podpoře podle pravidla de minimis musí být vedeny podrobné informace. Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře po dobu 10-ti let od posledního poskytnutí veřejné podpory v OP LZZ a zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Veřejnou podporu může příjemce využít pouze na úhradu způsobilých výdajů, tak jak jsou definovány v Příručce pro způsobilé výdaje.

Překročení limitu de minimis má za následek povinnost vrácení poskytnuté podpory do státního rozpočtu. Vrací se nejen podpora přesahující limit, ale podpora celá.

Při porušení pravidel výše zmíněných pravidel,  které označí Řídící orgán (MPSV) za tzv. nesrovnalost, neproplatí poskytovatel příjemci výdaje, kterých se nesrovnalost dotýká.

Porušení pravidel při nakládání s prostředky OP LZZ je považováno za porušení podmínek dotace (resp. příspěvku) a jako takové je porušením rozpočtové kázně podle § 44 a 44a zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Porušení rozpočtové kázně řeší místně příslušný finanční úřad.

Co není veřejná podpora

Poskytování veřejné podpory je pečlivě monitorováno a její poskytovatel musí vždy  příjemci oznámit, že mu veřejnou podporu poskytuje. Proto za veřejnou podporu nejsou považovány příspěvky organizacím zřizovaným veřejnou správou, dotace, granty (např. z programu VISK, PIK, Knihovna 21. století) či prostředky z  evropských fondů. Jejich poskytovatel by musel organizaci výslovně oznámit, že se o veřejnou podporu jedná.

05.11.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař