SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > 5. valná hromada SKIP 2004  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Zpráva dozorčí komise SKIP za období 2001-2004

Dozorčí komise SKIP podle článku 16 Stanov SKIP:

  1. sleduje dodržování Stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP,
  2. kontroluje a reviduje hospodářskou činnost SKIP, dbá o hospodárné zacházení s majetkem a jeho uchovávání,
  3. podává výkonnému výboru pravidelné zprávy, ze své činnosti se však odpovídá pouze valné hromadě, kterou je volena.

V jednacím řádu SKIP, schváleném 9. 12. 1998, čl. III odst. f) je uvedeno:

  1. Dozorčí komise SKIP kontroluje nejméně jedenkrát ročně hospodaření VV SKIP a o této kontrole písemně informuje VV SKIP. Kontrolu provádí v souvislosti s roční uzávěrkou.
  2. Dozorčí komise SKIP poskytuje metodickou pomoc regionálním výborům SKIP a jejich dozorčím komisím, případně může na vyžádání provést kontrolu hospodaření regionálního výboru SKIP a o jejím výsledku informovat Výkonný výbor SKIP.
  3. Dozorčí komise SKIP průběžně kontroluje dodržování Stanov SKIP a Jednacího řádu SKIP.

Dozorčí komise SKIP byla na minulé valné hromadě SKIP v Brně zvolena ve složení: kolegové Kudera, Mališová, Mírková, Pfeiferová, Raková, Rubešová, Sodomková, Stromková, Štrosssová, Brožek. Kolegyně Štrosssová se od svého zvolení místostarostkou Havlíčkova Brodu práce komise nezúčastňovala.

Dozorčí komise SKIP se v uplynulém funkčním období zpravidla scházela před zasedáním výkonného výboru, jehož se pak členové dozorčí komise SKIP s hlasem poradním zúčastňovali, v případě potřeby vznášeli své připomínky. Dodržování Stanov SKIP a Jednacího řádu bylo kontrolováno průběžně, na žádost předsedy SKIP byla podávána vyjádření ke konkrétním problémům.

V uplynulém funkčním období dozorčí komise SKIP prováděla pravidelně roční kontrolu hospodaření výkonného výboru SKIP (zpravidla na jarním, výjezdním zasedání SKIP, kdy byl také dostatečný časový prostor pro samostatné zasedání dozorčí komise). Byly vždy revidovány příjmové a výdajové účetní doklady, výpisy z banky, faktury; byla též prováděna inventura pokladny a inventarizace majetku SKIP.

Dále dozorčí komise SKIP každoročně posuzovala návrh rozpočtu výkonného výboru SKIP na kalendářní rok a výkonnému výboru SKIP dávala doporučení ke schválení navrženého rozpočtu. Zprávy dozorčí komise byly publikovány v Bulletinu SKIP.

Dozorčí komise SKIP věnovala také pozornost výběru členských příspěvků a apelovala na předsedy regionálních výborů, aby zabezpečovali jeho včasnou realizaci.

Při přípravě této valné hromady dozorčí komise SKIP projednala návrhy na změny stanov SKIP, jednacího řádu SKIP a finančního řádu SKIP a předložila je výkonnému výboru SKIP.

Ivo Brožek, předseda dozorčí komise SKIP

28.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař