SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Soutěž Mark 2010  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Soutěž MARK 2010SKANSKA

SKIP  s podporou Skanska vyhlašují novou soutěž MARK* 2010 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek oboru a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Cenu Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s MARK 2010 získává

PhDr. Petr Škyřík

Petr Škyřík se v roce 2010 aktivně podílel na téměř dvou desítkách projektů v oboru. U převážné většiny těchto projektů je autorem či spoluautorem základní myšlenky, principu, procesu. Na všech zmíněných spolupracuje nejen jakousi supervizí, ale často je hlavním hybatelem, mnohdy i spolurealizátorem projektu. Vkládá do nich množství energie, času, nápadů; propojuje rozrůstající se skupinu lidí, kteří se na projektech podílejí – tím, že je ovlivnil, potřebné naučil, odborně i lidsky podpořil a pomohl jim, inspiroval, pozval ke spolupráci. Bez něj by je možná nenapadlo pouštět se do něčeho navíc či něčeho nového, co je pak mnohdy zcela pohltí.

Máme-li tedy jmenovat pouze jeden počin Petra Škyříka, významný a záslužný pro obor, je to "šíření pozitivní nákazy". Projevuje se především chutí dělat nové věci, dělat je dobře, ku prospěchu a pro radost svou i druhých, dělat je společně, tvrdohlavě, s nasazením. Petr Škyřík šíří tuto nákazu prokazatelně v soustředných a stále se zvětšujících kruzích a dokáže to i mezi studenty, kteří bývají často vůči těmto hodnotám a pocitům rezistentní. A právě tuto "nákazu" vidíme pro náš obor jako nesmírně cennou.

PhDr. Vít Richter
Předseda SKIP                                                         

Ing. Dan Ťok
Generální ředitel Skanska a.s.

MARK 2010 - diplom

Základní pravidla a podmínky:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP

 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v kalendářním roce 2010.

 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
  b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2010.

 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 5. 8. 2010 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

  Soutěž MARK 2010
  Klementinum 190
  110 00 Praha 1

  E-mail: skip@nkp.cz

  Na později došlé nominace nebude brán zřetel

 5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem „Neotvírat – Cena MARK 2010“ v jednom tištěném vyhotovení  + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!

 6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

 7. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000,- Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 1. října 2010 v Turnově

 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Seznam nominovaných na cenu MARK 2010

Biernátová Olga Bc. Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Bouda Tomáš Bc. Centrum PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů), Filozofická fakulta MU Brno
Budková Alena Mgr. Městská knihovna v Sedlčanech
Daňková Petra Městská knihovna Kutná Hora
Frantová Šárka BBuS. Knihovna Filozofické fakulty UK v Praze
Glonek Jiří Mgr.  Vědecká knihovna v Olomouci
Güntherová Eva Bc. Projekt Centrum pro výzkum neziskového sektoru: výzkum a lidské zdroje 
Hejtman Lukáš DiS. Městská knihovna Nová Paka
Jandl Petr Knihovna města Hradce Králové
Jansová Linda Mgr.  Knihovna Akademie věd ČR
Jeleň Daniel  Knihovna města Ostravy
Jelínková Lenka PhDr. Vědecká knihovna v Olomouci
Karpíšek Hanuš Mgr. Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Koubcová Markéta Městská knihovna Písek
Kratochvíl Jiří Mgr. Knihovna univerzitního kampusu MU Brno
Krčál Martin Mgr, DiS. Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU Brno
Křepinská Bohdana Mgr. Městská knihovna v Hodoníně
Měřínská Eva Mgr. Městská knihovna v Praze
Moravec Josef Městská knihovna Ústí nad Orlicí
Pařilová Jitka Městská knihovna Sokolov
Selucká Helena Bc. Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Súlovcová Dana Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem
Šimková Lenka Mgr. Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Škyřík Petr PhDr. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU Brno
Vališová Edita Bc, DiS. Péče o osobu blízkou se sníženou soběstačností žijící ve společné domácnosti (prarodič) 

* MARK = Mladý /á Atraktivní Rozumný /á Knihovník /ce, též Moudrý /á Aktivní Rozkvétající Knihovník /ce

04.10.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař