SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Stanovy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Dokument ke stažení (.pdf)

Článek 1
Název a působnost

 1. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP) je dobrovolnou, odbornou a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Má charakter občanského sdružení.
 2. SKIP působí na území České republiky.
 3. SKIP je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze.

Článek 2
Účel a poslání

SKIP zejména

 1. Usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich činnost a rozvoj.
 2. Podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru, organizuje odborné a společenské styky mezi knihovníky a informačními pracovníky, spolupracuje s knihovnami a informačními útvary, se vzdělávacími institucemi v oboru a s dalšími organizacemi, které se doma či v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností.
 3.  Přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, účastní se jejich odborné přípravy, vysílá své členy na studijní cesty a stáže doma i v zahraničí.
 4. Spolupracuje s profesními spolky a organizacemi působícími (i v oborech souvisejících) doma i v zahraničí a také s mezinárodními organizacemi v oboru.

Článek 3
Formy a metody práce

K plnění svých úkolů SKIP

 1. Řídí se ve veškeré činnosti přijatými stanovami, programem a jednacím řádem, v jejich rámci vytváří svým členům podmínky pro nejširší demokratickou výměnu názorů, poznatků a zkušeností.
 2. Vytváří podle potřeb a zájmu svých členů regionální orgány, sekce, komise, kluby, pracovní a tvůrčí skupiny.
 3. Pořádá konference, semináře, kolokvia, besedy, kurzy, ankety, soutěže a společenské akce,
 4. vysílá své členy na studijní cesty a stáže doma i v zahraničí a dle možností jim poskytuje finanční výpomoc, popř. stipendia.
 5. Zajišťuje odborné konzultace, expertízy, provádí průzkumy, oponentury či speciální výzkumy.
 6. Vyvíjí vlastní poradenskou, vydavatelskou a hospodářskou činnost a zakládá pomocné instituce a zařízení v oborech své činnosti.
 7. Zastupuje své členy a oblast zájmů SKIP v národních a mezinárodních orgánech a organizacích a zprostředkovává styk a spolupráci ve sféře své činnosti.

Článek 4
Členství


Členové SKIP jsou individuální, institucionální a čestní.

 1. Individuálním členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Individuálními členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.
 2. Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř.instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.
 3. Čestným členem SKIP se může stát významná domácí a zahraniční osobnost, která se vynikajícím způsobem zasloužila o rozvoj knihovnictví nebo informační profese v návaznosti a v souvislosti s působením SKIP.
 4. Individuálním členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.
 5. Členské přihlášky do SKIP se podávají písemně. Členství zaniká vystoupením, úmrtím nebo zbavením členství. Podrobná ustanovení o přijímání členů a o zániku členství obsahuje Jednací řád SKIP.

Článek 5
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo:
  1. být informován o svazové činnosti a účastnit se všech akcí, které SKIP pořádá;
  2. vznášet dotazy, podávat návrhy a vyslovovat se k projednávaným otázkám;
  3. získat odbornou a právní poradu v profesních otázkách;
  4. využívat všech výhod členství ve SKIP (konzultace, studijní cesty, stipendia, členské slevy);
  5. publikovat v tisku SKIP.
 2. Individuální člen může volit i být volen do všech orgánů SKIP.
 3. Institucionální člen má právo zúčastnit se všech jednání SKIP. Deleguje-li institucionální člen na jednání v kterémkoli orgánu SKIP více zástupců, má při hlasování pouze jeden hlas.
 4. Čestný člen má tatáž práva jako člen individuální s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva. Při jednání má hlas poradní. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
 5. Individuální člen má tyto povinnosti
  1. a pracovat ve svazových orgánech, do nichž byl se svým souhlasem zvolen nebo jmenován;
  2. dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení SKIP;
  3. řádně a včas platit členské příspěvky.
 6. 6. Institucionální člen má tyto povinnosti
  1. dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení SKIP;
  2. řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek 6
Orgány SKIP

 1. valná hromada SKIP (dále jen "valná hromada")
 2. výkonný výbor SKIP (dále jen "VV")
 3. předsednictvo VV SKIP (dále jen "předsednictvo")
 4. dozorčí komise SKIP
 5. regionální orgány SKIP (dále jen "regionální orgány")
 6. odborné orgány SKIP

Článek 7
Valná hromada - základní ustanovení

 1. Nejvyšším orgánem SKIP je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných členů SKIP.
 2. Valné hromady jsou řádné, mimořádné a náhradní.
 3. Řádnou a mimořádnou valnou hromadu lze uskutečnit v ohlášeném termínu při účasti nejméně 20 % ze všech členů SKIP.
 4. Zjistí-li se po prezenci členů SKIP, že valnou hromadu nelze uskutečnit v ohlášeném termínu, uskuteční se náhradní valná hromada 30 minut po konstatování, že valná hromada není schopna usnášení.
 5. Náhradní valná hromada se může uskutečnit, je-li přítomno alespoň 5 % členů SKIP.

Článek 8
Působnost valné hromady

 1. Valná hromada volí a odvolává tajným hlasováním předsedu SKIP, 20 členů VV, maximálně 10 náhradníků VV a členy dozorčí komise.
 2. Valná hromada schvaluje Program činnosti SKIP.
 3. Valná hromada schvaluje Stanovy SKIP, včetně případných změn a doplňků.
 4. Valná hromada rozhoduje o ukončení činnosti SKIP.
 5. Každá valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti SKIP, Zprávu o hospodaření SKIP a Zprávu dozorčí komise SKIP.
 6. Valná hromada stanovuje výši ročního členského příspěvku.
 7. Valná hromada stanovuje výši odvodu z členských příspěvků regionální organizace do rozpočtu VV.
 8. Valná hromada schvaluje Finanční řád SKIP.

Článek 9
Svolávání valné hromady

 1. Řádnou valnou hromadu svolává minimálně jednou za tři roky VV s tím, že termín konání řádné valné hromady se ohlásí každému členovi SKIP nejpozději 6 měsíců předem.
 2. Mimořádnou valnou hromadu svolává VV na žádost nejméně jedné třetiny členů SKIP nebo třetiny regionálních výborů, a to nejpozději do tří měsíců po doručení písemné žádosti předsednictvu.
 3. Náhradní valná hromada se svolává v případě, který uvádí článek 7, odst.4.

Článek 10
Účast na valné hromadě

 1. Každý člen SKIP má právo účastnit se valné hromady.
 2. Institucionální člen SKIP je na valné hromadě zastupován statutárním zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou.
 3. Člen SKIP má na valné hromadě právo hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se SKIP a může uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Článek 11
Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů SKIP, kromě případů uvedených v článku 8, odst.3 a 4, kdy rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů SKIP.
 2. Volby do VV a dozorčí komise probíhají tak, že do potřebného počtu jsou zvoleni ti, kdo získali postupně podle pořadí nejvíce hlasů. Za náhradníky VV jsou zvoleni ti, kdo se umístili ve volbách do VV na 21. až 30. místě podle počtu získaných hlasů.
 3. Volba předsedy SKIP: Ze zvolených členů VV volí valná hromada předsedu SKIP. Předsedou SKIP se stává ten, kdo získá ve volbách nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů SKIP. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů podle pořadí.

Článek 12
Výkonný výbor SKIP

 1. Výkonný výbor SKIP řídí a organizuje činnost v období mezi valnými hromadami. Je odpovědný za svou práci valné hromadě, které předkládá zprávu o své činnosti.
 2. VV se skládá ze dvaceti volených členů, kteří nemohou být ve VV zastupováni a z předsedů regionálních výborů, kteří mohou být ve VV zastupováni pověřenými zástupci.
 3. V případě, že ve VV z různých důvodů klesne počet volených členů na 19, nastupuje na uvolněné místo ve VV podle pořadí první ze zvolených náhradníků VV.
 4. VV schvaluje Jednací řád SKIP na společném zasedání VV a dozorčí komise dvoutřetinovou většinou ze všech přítomných.

Článek 13
Předsednictvo VV

 1. Předsednictvo má deset členů. VV si volí ze svého středu devět členů předsednictva. V jeho čele je valnou hromadou zvolený předseda SKIP. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a dalších členů pověřených konkrétními funkcemi.
 2. Předsednictvo plní úkoly stanovené VV mezi jeho zasedáními, připravuje schůze VV, zajišťuje a provádí jeho usnesení.
 3. Předsednictvo realizuje styky s vedoucími orgány příbuzných domácích, zahraničních a mezinárodních organizací.
 4. Předsednictvo odpovídá za svou činnost VV a předkládá mu o své činnosti zprávu. VV má právo změnit usnesení předsednictva, se kterým nesouhlasí.
 5. S výjimkou předsedy může VV kteréhokoli člena předsednictva vyměnit, a to v tajném hlasování.
 6.  Pokud dojde k uvolnění funkce předsedy v průběhu funkčního období, do skončení funkčního období vede výkonný výbor místopředseda.

Článek 14
Předseda, místopředseda a tajemník SKIP

 1. Předseda svolává schůze VV a předsednictva a předsedá jim. SKIP navenek zastupují předseda, místopředseda a tajemník a jednají samostatně jeho jménem.
 2. Tajemník připravuje schůze VV, řídí práci sekretariátu a odpovídá za jeho činnost.

Článek 15
Čestný předseda

 1. VV může rozhodnout o jmenování odstupujícího předsedy čestným předsedou.
 2. Čestný předseda může být pověřován předsedou SKIP k zastupování SKIP navenek.
 3. Čestný předseda má právo zúčastnit se jednání VV a předsednictva s hlasem poradním.
 4. VV může z vážných důvodů titul čestného předsedy odejmout.

Článek 16
Dozorčí komise SKIP

 1. Dozorčí komise SKIP
  1. sleduje dodržování Stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP;
  2. kontroluje a reviduje hospodářskou činnost SKIP, dbá o hospodárné zacházení s majetkem a jeho uchovávání;
  3. podává VV pravidelné zprávy, ze své činnosti se však odpovídá pouze valné hromadě, kterou je volena.
 2. Počet členů dozorčí komise stanovuje valná hromada. Členové dozorčí komise nemohou být členy jiných statutárních orgánů SKIP. Ze svých členů si volí dozorčí komise předsedu, kterého má právo též vyměnit. Členové dozorčí komise se mohou zúčastňovat zasedání VV s hlasem poradním.
 3. Předseda dozorčí komise má právo zúčastnit se všech jednání VV i jeho předsednictva. Na těchto zasedáních má poradní hlas.
 4. Dozorčí komise má povinnost zveřejňovat své zprávy ve svazovém tisku a VV je povinen toto zveřejnění v co nejkratší době zajistit.

Článek 17
Sekretariát

 1. Sekretariát je operativním orgánem VV a jeho předsednictva. Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník SKIP.
 2. Počet pracovníků a složení sekretariátu se řídí potřebami a finančními možnostmi SKIP a schvaluje je VV.

Článek 18
Regionální orgány

 1. Členové SKIP podle místa svého pracoviště nebo bydliště vytvářejí regionální organizace SKIP. Na regionálních valných hromadách, konaných nejméně jednou za tři roky před valnou hromadou SKIP, volí členové SKIP regionální výbor, regionální dozorčí komisi a také předsedu regionálního výboru v tajném hlasování. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů regionální organizace, schází se regionální valná hromada mimořádně, a to nejpozději do tří měsíců po předložení písemné žádosti. Pro konání regionálních valných hromad platí stejná základní ustanovení jako pro valnou hromadu SKIP (čl. 7, odst. 3 - 5).
 2. Regionální výbory SKIP plní v územních celcích úkoly vyplývající ze stanov, programu a pokynů VV.
 3. Regionální dozorčí komise plní obdobné úkoly a mají ve svém regionu tatáž práva a povinnosti jako dozorčí komise SKIP.
 4. Ustanovení, týkající se organizace, hospodaření a činnosti regionálních výborů, obsahuje Jednací řád SKIP.

Článek 19
Odborné orgány SKIP

 1. Členové SKIP se mohou podle své specializace a zájmů seskupovat v sekcích, v odborných komisích, v klubech a v pracovních skupinách jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
 2. Jejich složení, program a náplň činnosti schvaluje na celostátní úrovni VV, na regionální úrovni příslušný regionální výbor SKIP.

Článek 20
Rozhodování orgánů SKIP

 1. Orgány SKIP se usnášejí prostou většinou přítomných, pokud není Stanovami SKIP a Jednacím řádem SKIP stanoveno jinak.
 2. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 3. VV, jeho předsednictvo, dozorčí komise a regionální výbory jsou schopny se usnášet, je-li přítomna polovina jejich členů.

Článek 21
Vztah k zahraničním a mezinárodním profesním organizacím

 1. SKIP usiluje o spolupráci s příbuznými zahraničními a mezinárodními organizacemi nebo institucemi a podle potřeb s nimi uzavírá písemné dohody o spolupráci na celostátní nebo regionální úrovni nebo se stává jejich členem.
 2. V rámci spolupráce se zahraničím VV
  1. připravuje dohody celostátního charakteru o spolupráci se zahraničními a mezinárodními partnery;
  2. deleguje zástupce SKIP na zahraniční sjezdy a zasedání;
  3. vyhlašuje konkursy na zahraniční stáže a pobyty;
  4. dává souhlas k písemným dohodám regionálních výborů o spolupráci se zahraničními a mezinárodními partnery.

Článek 22
Hospodaření a majetek

 1. Ekonomické aspekty činnosti SKIP upravuje Finanční řád SKIP, příp. další pravidla.
 2. Finanční prostředky pro svou činnost získává SKIP
  1. z pravidelných příspěvků svých členů, výši příspěvků stanovuje valná hromada;
  2. z konkurzů na účelové projekty, vyhlašovaných státními orgány;
  3. z příspěvků právnických a fyzických osob, zainteresovaných na činnosti SKIP;
  4. z výtěžku vlastního majetku a z vlastní výdělečné činnosti;
  5. z veřejných subvencí a dotací;
  6. z darů a odkazů.
 3. Hospodaření SKIP se řídí zásadami platnými pro občanská sdružení a dalšími obecně platnými předpisy.
 4. VV informuje členstvo o hospodaření a majetku SKIP nejméně jednou ročně písemnou zprávou prostřednictvím svazového tisku.

Článek 23
Zánik SKIP

SKIP zaniká usnesením valné hromady, která také rozhodne jak bude naloženo s majetkem.

Článek 24
Platnost stanov

 1. Zrušují se Stanovy SKIP účinné od 25. června 2004.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti od 16. června 2010.
28.06.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař