SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Programové prohlášení 7. valné hromady SKIP 2010

Dokument ke stažení (.pdf)

V příštím období se aktivity Svazu knihovníků a informačních pracovníků soustředí zejména na podporu realizace Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2014.

ROZVOJ

1. Vypracovat strategii SKIP pro období 2010 – 2013. V této souvislosti zejména:

 • Rozšířit míru profesionalizace sekretariátu SKIP.
 • Prezentaci SKIP přizpůsobit více konkrétním cílovým skupinám.
 • Budovat jasnější image a integrovanou marketingovou komunikaci spolku pro veřejnost a média.
 • Zlepšit komunikaci mezi orgány SKIP a jeho členy. Zřídit otevřenou e-konferenci pro celou členskou základnu.
 • Usilovat o rozšíření členské základny, posilovat a cíleně prohlubovat odborné, kolegiální a společenské styky členů SKIP, motivovat knihovny a informační instituce ke spolupráci se SKIP.
 • Hledat další zdroje financování činností SKIP, především v soukromé sféře.

2. Obhajovat a prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím a kulturním hodnotám prostřednictvím knihoven.

 • Trvale prosazovat princip rovného přístupu a bezplatnosti veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Podílet se i nadále na novele standardu veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Podpořit pokračování Projektu internetizace knihoven.
 • Usilovat o prosazení výjimek v autorském zákonu pro služby knihoven v digitálním prostředí tak, aby nedocházelo k omezování přístupu k informacím v digitální podobě.

3. Podporovat a propagovat četbu, rozvoj funkční a informační gramotnosti, aktivity na odstranění druhotné negramotnosti a iniciativy knihoven v oblasti multikulturních aktivit.

 • Najít vhodný model pro organizaci Světového dne knihy a autorských práv v ČR a inovovat modely pro Velké říjnové společné čtení a Týden čtení.
 • I nadále zvyšovat profesionalitu a zkvalitňovat akce zaměřené na širokou veřejnost.
 • Zaměřovat se více na zvyšování funkční gramotnosti a celoživotního vzdělávání dospělých.
 • Podporovat aktivity rozvíjející čtenářství dětí a mládeže.

4. Prezentovat odborné i laické veřejnosti významné výsledky i události z oboru a informovat o jeho závažných problémech, a to nejen v odborném tisku, ale i v dalších hromadných sdělovacích prostředcích. Organizovat mediální akce k propagaci veřejných knihovnických a informačních služeb a hledat nové formy práce s veřejností.

 • Najít přesvědčivější mediální podobu Týdne knihoven.
 • Hledat atraktivnější podobu Bulletinu SKIP pro mladé příslušníky oboru i studenty oborových škol, rozvíjet elektronickou verzi Bulletinu SKIP.
 • Zřídit novou profesionální a atraktivnější webovou prezentaci SKIP a jeho odborných sekcí a soustředit se na zavedení celkového profesionálního grafického obrazu SKIP
 • Hledat nové formy práce i partnery při propagaci činnosti a služeb knihoven.
 • Nadále iniciovat knihovny k aktivní práci s veřejností a sdělovacími prostředky.
 • Stále prosazovat problematiku knihoven do hromadných sdělovacích prostředků, zejména do televizních vysílání.

5. Podpořit účast knihoven v projektech spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, případně z jiných dotačních programů 

 • Nadále podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci knihoven při využívání strukturálních fondů EU.

6. Podporovat snahy knihoven o výstavbu nových budov nebo rekonstrukci jejich prostor tak, aby odpovídaly postavení moderních kulturních zařízení.

 • Motivovat knihovny ke zlepšení prostředí pro uživatele, využít k tomu nově zřízené ocenění  Skanska: Městská knihovna roku…
 • Usilovat o to, aby se prostorové parametry knihoven staly součástí standardu veřejných knihovnických a informačních služeb.

LEGISLATIVA

7. Podílet se na úpravě i realizaci právních předpisů, norem a doporučení majících přímý či zprostředkovaný vliv na rozvoj oboru.

 • Podílet se na novelizaci legislativy povinného výtisku v souvislosti s řešení problematiky trvalého uchování digitálních dokumentů.
 • Podílet se novelizaci knihovnického zákona č. 257/2001 Sb., pokud potřeba novely vyplyne z realizace Koncepce rozvoje knihoven ČR 2011 – 2014.

8. Usilovat o rovnovážný vztah mezi autorskými právy a principy volného šíření informací a demokratického přístupu k informacím a kulturním hodnotám. Vyjednávat s držiteli autorských práv a vytvářet dostatečný prostor pro veřejné knihovnické a informační služby v digitálním prostředí.

 • V novele Autorského zákona usilovat o vytvoření prostoru pro poskytování pohotových a obsahově bohatých veřejných knihovnických a informačních služeb v digitálním prostředí.
 • Podílet se na řešení autorskoprávních otázek souvisejících s digitalizací tzv. osiřelých děl a děl nedostupných na trhu.
  Shromažďovat  zahraniční zkušenosti s aplikací autorských práv na služby knihoven.

SPOLUPRÁCE

9. Aktivně rozvíjet spolupráci s představiteli všech úrovní státní správy a samosprávy s cílem zajistit rovnoměrný rozvoj knihovnictví ve všech krajích České republiky; zvýšit úlohu regionálních organizací SKIP a posílit jejich spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a ostatními zřizovateli knihoven.

 • Spolupracovat s MŠMT ČR v oblasti podpory četby, čtenářství, informační a funkční gramotnosti a při koncipování programu na podporu získávání licencí na elektronické informační zdroje pro oblast vědy a výzkumu.
 • Spolupracovat s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí na různých tématech souvisejících s podporou knihoven.
 • Nadále rozvíjet spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, podílet se na soutěži Vesnice roku

10. Podporovat efektivní formy vzájemné spolupráce a koordinace paměťových institucí na celostátní, krajské i místní úrovni; spolupracovat se spolky a sdruženími z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií, knihkupectví a vydavatelství ad. 

 • Podporovat i nadále společné projekty knihoven, archivů a muzeí při správě, ochraně, digitalizaci a zpřístupnění sbírek.
 • Hledat další cesty a podpořit spolupráci s vydavateli a knihkupci. 

11. Rozšiřovat kontakty a spolupráci s firmami, které svými produkty ovlivňují činnost knihoven.

 • Pokračovat ve vytváření prostoru pro vyjednávání výhodných podmínek pro činnost knihoven a členů SKIP, získávat firmy pro podporu četby i knihoven a jejich služeb veřejnosti.

12. Iniciovat a všestranně podporovat mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působit v mezinárodních odborných organizacích, zapojovat se do evropských projektů, zprostředkovávat a využívat zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, zasazovat se o aplikaci efektivních mezinárodních programů do činnosti knihoven v ČR, rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v zahraničí.

 • Usilovat o získání většího počtu jazykově kompetentních členů SKIP pro zahraniční a mezinárodní aktivity SKIP a průběžně mapovat situaci v oblasti jazykových kompetencí členů.
 • Hledat cesty rozšíření vazeb a spolupráce i s dalšími národními a evropskými profesními sdruženími.
 • Orientovat styky a spolupráci se zahraničními partnery na konkrétní přínos k odbornému rozvoji knihovníků a knihovnické profese v ČR.

13. V zájmu rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb rozvíjet spolupráci se specializovanými knihovnami a podpořit jejich zapojení do všech koncepcí a programů.

 • Trvale usilovat o společný postup a kooperaci s knihovnami i všemi jejich sdruženími: Sdružení knihoven, Asociace knihoven vysokých škol, Česká informační společnost, Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií.

VZDĚLÁVÁNÍ

14. Přispívat k celoživotnímu vzdělávání pracovníků knihoven pořádáním seminářů, konferencí a diskusních setkání k aktuálním otázkám rozvoje knihovnictví.

 • Nadále usilovat o získávání podpory pro vzdělávací aktivity formou grantů a sponzorství včetně využití strukturálních fondů EU.
 • Připravit ve spolupráci s dalšími partnery systém akreditací inovačních a specializačních oborových kurzů na MK ČR.
 • Podílet se na tvorbě koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků
 • Prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí. Usilovat o provázání tohoto vzdělávání s principy odměňování.
 • Zintenzivnit spolupráci s krajskými knihovnami v oblasti výkonu regionálních funkcí a vzdělávání pracovníků.
 • Usilovat o zavedení systému certifikace kompetencí knihovníků (pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb).

15. Spolupracovat s odbornými knihovnickými školami a knihovnickými institucemi a organizacemi zejména při rozvoji on-line a distančního vzdělávání v oboru.

 • Usilovat o další rozvoj on-line a distančního vzdělávání v oboru.
 • Nadále rozvíjet co nejužší spolupráci s oborovými školami.

16.Usilovat o vysokou společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování knihovníků a informačních pracovníků.

 • Pokračovat v aktivní spolupráci v projektu CERTIDoc – Evropském programu certifikace odborné kvalifikace informačních a dokumentačních pracovníků a snažit se zahraniční zkušenosti uplatnit v našich podmínkách.

28.06.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař