2


2011

 

Co nového ve SKIP

V regionech

Střední Čechy

Výkon regionálních funkcí

Regionální organizace SKIP Středočeského kraje oslovila v listopadu 2010 otevřeným dopisem ředitelku Středočeské vědecké knihovny Kladno PhDr. Jiřinu Kádnerovou s žádostí o řešení problematiky výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji v roce 2011. V rámci projednávání rozpočtu kraje mělo dojít ke snížení finančních prostředků určených na výkon regionálních funkcí na 1 částky roku 2006. Dopis dále konstatoval, že toto drastické snížení dotace znemožní krajské knihovně splnit zákonnou povinnost spočívající v poradenských, vzdělávacích a koordinačních službách, budování výměnných fondů a výkonu dalších nezbytných činností napomáhajících rozvoji knihoven a veřejných knihovnických a informačních služeb v našem kraji.

Odpovědi na náš dopis jsme se nedočkali, získali jsme ji až prostřednictvím PhDr. Ladislav Kurky, šéfredaktora Bulletinu SKIP. Tato odpověď je konstatováním skutečnosti, že k navrhovanému snížení dotačního titulu Regionální funkce knihoven opravdu došlo a na rok 2011 byla schválena dotace ve výši 5 000 000 Kč.

V roce 2009 činila dotace 15 991 500 Kč, v roce 2011 5 000 000 Kč, deficit finančních prostředků je 10 991 500 Kč. Částka určená jednotlivým pověřeným knihovnám v roce 2011 je srovnatelná s rokem předcházejícím (dle dopisu p. ředitelky). K výraznému omezení výkonu regionálních funkcí vzhledem k výši finančních prostředků došlo, týká se tedy především nákupu knih výměnného fondu, který je zajišťován SVK Kladno a v roce 2009 byl dotován částkou 6 448 005. Omezeny jsou i další služby, které krajská knihovna společně s pověřenými knihovnami zajišťovaly v roce 2009.

Podle dopisu paní ředitelky: "Kromě dotačního titulu Regionální funkce knihoven mohou knihovny žádat o dotaci ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek v oblasti podpory obecních knihoven. Dotace z tohoto fondu jsou adekvátní náhradou do roku 2009 využívaného dotačního titulu na podporu knihoven zřizovaných obcemi v rámci Regionálních funkcí knihoven."

Toto tvrzení však zcela neodpovídá skutečnosti. Původní částka 3 500 000, která byla v roce 2009 určena na granty středočeských knihoven s výjimkou knihoven pověřených výkonem regionální funkce, se rozplynula v novém systému přidělování grantů Středočeským krajem na kulturu. Dnes mohou obce žádat z Fondu kultury a obnovy památek pouze na jednu z pěti oblastí podpory - jednou z nich je podpora obecních knihoven. Knihovny s právní subjektivitou tedy nemají problém, ale právě malé, obecní knihovny většinou ano, protože žadatelem o dotaci je obec - pokud potřebuje dotaci na opravu kapličky, na knihovnu už žádat nemůže.

 Nezbývá nám než konstatovat, že ve Středočeském kraji došlo k výrazné redukci nepřímé podpory knihovnictví, která spočívá v podpoře prostřednictvím celokrajské regionální funkce SVK v Kladně a v podpoře prostřednictvím systému regionálních funkcí zajišťovaných pěti pověřenými knihovnami1. Cílem této podpory je přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě knihovnických a informačních služeb určených obyvatelům měst a malých obcí. Tato redukce nepříznivě ovlivnila nejvíce služby knihoven v malých obcích, pro které je doplňování výměnnými fondy nezbytností.

Regionální organizace SKIP zastupuje knihovníky Středočeského kraje, kterým jde o zajištění knihovnických a informačních služeb na dobré úrovni tak, aby veřejné knihovny byly nejen vzdělávacími centry s kvalitním knihovním fondem, ale i místy k setkávání, zábavě a odpočinku. Tento cíl podporují i kraje České republiky prostřednictvím krajských knihoven, nikoliv však v kraji našem.

  1. Středočeská vědecká knihovna v Kladně [online]. 200? [cit. 2011-02-17]. Regionální funkce. Dostupné z WWW: <http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/regionalni-funkce/>.

Věra Krajíčková, BBUS, Mgr. Lada Schovánková

Region Praha

Seminář Organizace sběru dat do RIV

1. 3. 2011 uspořádala pražská organizace SKIP v prostorách Akademie věd České republiky celodenní seminář nazvaný Organizace sběru dat do RIV. Seminář si kladl za cíl výměnu zkušeností a diskusi o celém procesu sběru dat do RIV, tj. Rejstříku informací o výsledcích. RIV je zpřístupňován v rámci Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI, http://www.isvav.cz/).

Program semináře byl rozdělen do dvou tematických bloků (Sběr dat z pohledu zpracovatelů a Sběr dat z pohledu vědce, vývojáře a poskytovatele), na které navazovala panelová diskuse.

Prezentace ze semináře byly zveřejněny na adrese http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/seminare/organizace-sberu-dat-do-riv/prezentace, prostřednictvím adresy http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/seminare/organizace-sberu-dat-do-riv/fotodokumentace je dostupná fotodokumentace z akce.

Seminář se ze strany účastníků setkal s pozitivním ohlasem, dokladem je i vysoký počet účastníků a rychlé naplnění kapacity semináře při přihlašování. Semináře se zúčastnili jak knihovníci, kteří zpracovávají data do RIV, tak mj. i zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zpráva ze semináře (obsahující i závěry ze semináře a návrh následných kroků) je připravována ke zveřejnění jednak na webu pražské organizace SKIP, jednak v časopise Informace vydávaném Knihovnou AV ČR, v. v. i., která se na semináři organizačně podílela.

Část nákladů na seminář byla hrazena z prostředků Ministerstva kultury ČR, konkrétně z grantového programu Knihovna 21. století.

Linda Jansová a Lucie Vavříková

Omluva

V článku Pohled pod pokličku exkurzí pražského SKIP (č.1 / 2011 tištěného vydání) došlo k nemilé chybě. Pod foto na str. 34 má být správně tento text: Účastníci exkurze do Kariérové knihovny, která se uskutečnila v říjnu 2008 (autorka foto Linda Jansová)

Region Velká Morava

Klub dětských knihoven

Začátkem dubna proběhla pracovní schůzka členek Klubu dětských knihoven jižní Moravy. Naším cílem bylo nejen shrnout aktivity roku 2010 a podívat se na výhled na rok 2011, ale také, k naší velké lítosti, zvolit novou předsedkyni Klubka. Mgr. Jana Nejezchlebová po letech na této pozici končí. Ráda bych jí za celé Klubko, ale také sama za sebe poděkovala za vše, co pro nás s velkým nasazením dělala.

Naše cesty jdou ale dál. Při tajné volbě jsem byla na toto místo zvolena já, Bc. Helena Selucká, současná vedoucí Dětská knihovny v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (dále jen KJM). Na této pozici pracuji od roku 2006 a jsem zároveň metodičkou pro knihovnice dětských oddělení na pobočkách KJM.

Ve svém profesi se zabývám především informačním vzděláváním (IVU SDRUK) a metodami kritického myšlení. Obojí se snažím aplikovat do praxe a o své úspěchy i neúspěch se podělit s ostatními. Mým životním mottem je brát každý den jako výzvu - a tou je pro mě i předsednictví v Klubku. Velmi si této funkce vážím a ještě jednou všem děkuji za projevenou důvěru. Mé poděkovaní směřuje také vedení KJM za podporu, kterou mi poskytuje.

V rámci Klubka jižní Moravy se v současné době snažím provést rekapitulaci členek a členů tak, jak jsou uvedeni na stránkách Klubu dětských knihoven a seznámit se alespoň prostřednictvím e-mailu se všemi, kteří pod Klubko patří. Doufám i v osobní setkání. To první, méně tradiční noční pracovní porada, proběhne z pátku na sobotu 17. a 18. června 2011 v prostorách KJM v Brně. Vstupenkou na toto setkání bude představení zajímavé besedy, projektu či programu, který je vám blízký. Pro vytrvalce bude v sobotu připravena exkurze do nově otevřeného podzemí pod Zelným trhem v Brně. Jeho prohlídka určitě stojí za to.

Na pracovním setkání v dubnu jsme se také domluvily, že se Klubko bude scházet 2-3 x ročně při praktické výměně zkušenosti, a tak jako dosud budou setkání probíhat v různých knihovnách regionu.

Na podzim plánujeme společně s Moravskou zemskou knihovnou uspořádat dva vícedenní semináře, jejichž témata budou vycházet z aktuální poptávky knihovnic a knihovníků Klubu dětských knihoven. První proběhne 7. - 8. září a bude se věnovat problematice stahování různých dokumentů (textových, audiovizuálních a dalších) z internetu v kontextu autorského zákona, licencí Creative Commons, ale i praktickým ukázkám lekcí z různých knihoven, které využívají při besedách některé z těchto prvků. Součástí semináře bude také problematika bezpečnosti dětí na internetu a prevence nebezpečných jevů, které využívání internetu s sebou přináší.

Druhý seminář proběhne 22. - 23. listopadu a bude zaměřený na literaturu pro děti a mládež. Jeho téma bude tak trochu iniciační - čeká nás cesta tam a zase zpátky. První den semináře bude věnován metodám, kterými se učí čtení na základních školách v prvních třídách, na druhý den je naplánována exkurze do světa fantasy a sci-fi literatury pro děti a mládež. Podrobnosti k seminářům a přihlášky zveřejníme během měsíce června všemi dostupnými informačními kanály. Ale už teď prosím přijměte mé srdečné pozvání na všechny zmiňované akce.

Bc. Helena Selucká

Jižní Čechy

Zájezd za krásami Jižní Moravy

Jihočeský SKIP má za sebou každoroční jarní zájezd. Původní myšlenka zněla: "My Jihočeši známe České Budějovice a Český Krumlov, což se podívat na Moravské Budějovice a Moravský Krumlov. " A pak už byl kousek k plánování trasy s cílem jižní Morava. Co chceme vidět? Obě města s podobným názvem a jejich nabídku. Co dál? Která moravská knihovna nás láká? Hodonínské kolegyně jsou velmi aktivní, pořádají spoustu akcí pro školy a veřejnost. To by určitě bylo zajímavé a poučné. A čím je jižní Morava nejznámější? Přece vínem. Takže už to jen pospojovat dohromady.

Vyrazili jsme v pátek 15. dubna z Českých Budějovic přímo do těch Moravských. Bylo trošku chladněji, jeli jsme o týden dříve než obvykle, ale tradičně míváme hezké počasí, tak snad i letos. Překvapilo nás, že Moravské Budějovice i Moravský Krumlov jsou starší než jejich čeští jmenovci. Vystoupili jsme v Moravských Budějovicích na náměstí a šli se podívat na zámek, ve kterém sídlí muzeum a na kostel sv. Jiljí, ke kterému přiléhá původně románská rotunda, nyní kaple sv. Michala. Prošli jsme se, podívali, zjistili, že Moravské Budějovice jsou menší než České, ale snaží se renovovat centrum a udržovat své historické kořeny. A byl čas vyrazit dále. Původně jsme chtěli jet rovnou do Moravského Krumlova podívat se na Slovanskou epopej. Tu bohužel zpřístupnili až v úterý 19. dubna, takže ta nás nečekala. Vyměnili jsme ji za zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou a určitě jsme nelitovali. Moc se nám tam líbilo. Z něj už jsme mířili do Moravského Krumlova, který nás moc vlídně nepřivítal. Slovanská epopej byla nepřístupná, při našem vjezdu do města nás zarazila objížďka a rozkopané ulice a ještě začalo pršet. Pan řidič s námi tedy objel město, my jsme se podívali po jednotlivých památkách, vzdychli si, že Český Krumlov je udržovanější a hezčí a pokračovali dál směr Hodonín. Když jsme vzápětí jeli kolem atomové elektrárny, zdálo se nám, že se vlastně od jižních Čech ta Morava příliš neliší. Budějovice, Krumlov, atomová elektrárna... jako u nás.

Hodonínská knihovna nám přijetí vynahradila. Jak Bohdana Křepinská, o které jsme již dopředu věděli, tak její kolegyně z pobočky Brendlova nás přesvědčily, že jejich pověst velmi aktivní knihovny nelhala. Množství aktivit, do kterých se zapojuje celá knihovna je úžasné, spolupráce se školami skvělá, podpora vedení a kolegů k závidění. Velké prostory vzbuzovaly další závist. A množství práce, které zvládnou, zase vzbuzuje obdiv.

No a z Hodonína jsme to měli už jen kousek do Mikulova, kde jsme měli domluvený nocleh a večerní posezení ve sklípku. Mikulovské centrum vzkvétá, při každé návštěvě je hezčí, upravenější a přívětivější. Večerní posezení ve vinařství rodu Pazderků bylo veselé, poučné a velmi příjemné. Přidal se k nám i pan řidič, kterému se nechtělo toulat večerním Mikulovem samotnému. A líbilo se tam všem přítomným. Někteří si nakoupili i víno pro rodinu domů.

Sobota už byla zcela výletní. Hned ráno jsme vyrazili na Svatý kopeček nad Mikulovem zaliti sluncem a vítáni modrou oblohou. Ocenili jsme křížovou cestu, kostel sv. Šebestiána i výhled a každý si vybral, kterou z památek Mikulova navštíví. A že jich je na výběr... Krásné počasí a město se líbilo snad všem. Na cestě k domovu nás ještě čekala zastávka v Třebíči, obhlídka baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti, které jsou zapsány v seznamu památek UNESCO. Trochu nám zkomplikovala život objížďka kolem Telče, která způsobila zpoždění na cestě a trochu napětí, jak stihneme přípoje domů z Českých Budějovic. Ale všechno dobře dopadlo, dojeli jsme v pořádku, zdraví a spokojení. Takže teď už jen vymyslet, kam vyrazíme napřesrok.

Lída Šviková

RSS
    SKIP