2


2011

 

Kampaně, ankety, soutěže atd.

Kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou

Rosteme s knihouSpolečnost Svět knihy, s.r.o. realizuje dílčí projekty určené na podporu čtení knih od roku 2005. Projekt s názvem Rosteme s knihou je zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti zejména u dětí a mládeže, k čemuž pořadatele vedly alarmující výsledky výzkumů vzdělanosti dětí v ČR dokazující výrazný pokles v úrovni jejich znalostí ve srovnání s jinými zeměmi. Hlavním záměrem kampaně je, aby se společnost začala aktivně zamýšlet nad podporou a propagací četby s ohledem na negativní důsledky, které by ignorance vážnosti problému mohla způsobit. Projekt zaměřený na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám oslovuje zejména předškolní a školní mládež s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti. Smysluplnost projektu je dána perspektivní péčí o růst intelektuálního potenciálu naší země.

Kampaň je uskutečňována ve spolupráci s profesními a mediálními organizacemi a subjekty, které působí v oblasti propagace četby, příp. aktuálně pracují na projektech, jež se této problematiky týkají. Jedná se o partnery z řad knihoven, nakladatelů i občanských sdružení, jelikož i v zahraničí je běžné, že spolu subjekty státního či neziskového a ziskového sektoru úzce spolupracují a využívají svých specifických možností a prostředků k zajištění co nejširší a efektivní propagace četby.

Kampaň Rosteme s knihou je členem EU Read - mezinárodní neformální skupiny evropských organizací propagujicích četbu ve svých zemích. EU Read poskytuje možnost setkávat se se zahraničními partnery se stejným zaměřením, vyměňovat si s nimi zkušenosti a čerpat inspiraci.

Společnost Svět knihy uspořádala od vzniku kampaně řadu výstav, soutěží, odborných setkání, autorských čtení, kterými podporuje mnohoznačnost sloganu "Rosteme s knihou", tedy jeho všeobecnou platnost rozvoje osobnosti nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé.

Na podzim roku 2007 vznikly zcela nové webové stránky www.rostemesknihou.cz, jež byly vyvinuty díky grantové podpoře Ministerstva kultury ČR. Společnost Svět knihy, s.r.o. jejich prostřednictvím zveřejňuje informace o pořadech a akcích, jež se konají v České republice a mají význam pro šíření vztahu k četbě knih. Stránky jsou určené pro rodiče, učitele, knihovníky, nakladatele a knihkupce (část Rosťa), zároveň také pro děti a mládež (část Rostík). Na stránkách jsou prezentovány české i zahraniční příklady, metodologické návody, inspirativní nápady, vybírány zajímavé knížky z nově vycházejících titulů, či je upozorňováno na kreativní soutěže.

Kampaň Rosteme s knihou a její dílčí projekty se již dostaly do povědomí české veřejnosti. Velmi oblíbené jsou literární a čtenářské soutěže, jež jsou vypisovány v několika kategoriích a kterých se pravidelně účastní až tisíc dětí a mladých lidí z celé republiky. V posledních letech dokazovaly děti své literární znalosti a schopnosti například na tato témata: Příběh tisíce a druhé noci aneb Literatura arabského světa (2011), Žijeme v různých zemích, ale kniha nás seznamuje aneb Literatura a sbližování kultur (2010), Za tuhle knihu Vám patří dík! (2009). Rovněž hlasovaly v anketě Moje knižní jednička (2009).

Tématicky koncipované knižní výstavy - Knižní šampioni (2010), Helena Zmatlíková (nejen) dětem (2009), Nejkrásnější knihy a ilustrace světa (2008) a každoroční prodejní výstava na festivalu Jičín - město pohádky - jsou připravovány spolu s doprovodným programem - tvůrčími dílnami, divadelními představeními, performancemi nebo dramatizacemi knih. Besedy a autorská čtení se rozšířily do samostatného projektu s názvem Spisovatelé do škol. Během tohoto projektu byly uskutečněny desítky besed v řadě škol republiky.

Nejnovějším projektem v rámci kampaně je soutěž ve znalosti obsahu knih Souboj čtenářů. Je určena dětem 6. tříd (zlomový věk k utváření si vztahu k četbě) a její pilotní verze byla úspěšně realizována v loňském roce na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2010 ve spolupráci se třemi pražskými školami. V letošním roce byla soutěž rozšířena do všech krajů České republiky a doplněna o on-line předkolo, kterého se zúčastnilo 17 dětských kolektivů. V rámci třídy mají děti za úkol přečíst celkem 5 knižních titulů, které si mezi sebou rozdělí. V soutěži pak celý kolektiv odpovídá co nejpřesněji na kvízové otázky, které prověřují znalosti žáků z obsahu knih získaných četbou. Děti jsou tak motivovány k četbě přistupovat zodpovědně, protože na každém z nich závisí celkový výsledek kolektivu.

Dana Kalinová

RSS
    SKIP