BULLETIN
SKIP

Stránky se neaktualizují, živá verze viz http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

4
2006

Aktuální číslo Archiv Obsah

Ilustrační foto

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

CO NOVÉHO

Zahraniční styky

Návštěva z Pikardie

Konec prázdnin a začátek školního roku probíhal ve znamení příprav na přijetí 23členné skupiny kolegů a kolegyň z regionální organizace francouzského spolku ABF, z Pikardie. Návštěva - hlavního akce Frankofonního klubu 2006 - se uskutečnila ve dnech 8.-11. září a její program byl odborný (setkání s českými knihovníky v Národní knihovně ČR, návštěva historických prostor NK ČR, Městské knihovny v Praze - ústředí a obvodní knihovny na Smíchově) i kulturní (např. dvě čtyřhodinové procházky po staré Praze s výkladem profesionální průvodkyně-kunsthistoričky, návštěva Národního divadla - představení Carmen).

Program s francouzskými kolegy spoluorganizovaly J. Burgetová a A. Machová, v jednotlivých dnech pomáhali další kolegové a kolegyně z Frankofonního klubu. Do zajištění akce se tak zapojilo celkem 8 členů klubu, mezi nimi i mimopražští. Všem jim patří velký dík za podíl na doprovodu a tlumočení (včetně páteční večerní a sobotních a nedělních "služeb"). Poděkování náleží také členům předsednictva SKIP, kolegům Z. Matušíkovi a J. Štěrbové, kteří se zúčastnili zahajovacího setkání, aby francouzské kolegy oficiálně přivítali a informovali je o SKIP, zejména o jeho mezinárodní spolupráci a o činnosti sekce veřejných knihoven. Poděkovat je zapotřebí též kolegům z pražských knihoven, kteří naše hosty velmi mile přijali.

Organizace návštěvy i její odborný a kulturní přínos byly francouzskou stranou velmi dobře hodnoceny. Výrazem tohoto hodnocení je i reciproční pozvání na návštěvu knihoven a pamětihodností regionů Pikardie a Bretaně pro skupinu českých knihovníků. Takováto studijní cesta by se měla uskutečnit v červnu 2007. S ohledem na to, že čas běží rychle, je příprava této akce již dnes v plném proudu, a to na francouzské i české straně.

A. Machová

Bibliothekartag - logo(Knihovnicky) Přívětivý Bregenz

V druhé polovině září t. r. jsem měl příležitost zúčastnit se, společně s předsedou SKIP Dr. Richterem, již 29. shromáždění rakouských knihovnic a knihovníků, převážně z vědeckých a speciálních knihoven, ale i pracovníků příbuzných zařízení, které jednou za dva roky pořádá jedna z rakouských profesních organizací - Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare - VÖB). Letos se tedy shromáždění konalo v hlavním městě rakouské spolkové země Vorarlbersko Bregenzu, ležícím na břehu Bodamského jezera, v podhůří Alp.

Příprava i jednání probíhaly pod impresivním znamením hypnotizujícího nosiče dat v klasickém kodexovém provedení lapajícího do své moci vše kolem - a pod mottem, s jehož českým vyjádřením si lze vyhrát, tak např. "Skutečné informace jako zboží".

Průběh shromáždění, či snad vhodněji konference, byl opravdu velmi zdařilý, a to jak v odborném, tak společenském ohledu. Jeho činiteli byly - a těžko stanovit jejich vzájemnou váhu - odborná úroveň převážné části vystoupení, evropský rozměr účasti i uznávané společenské postavení knihoven a knihovníků (alespoň ve Vorarlbersku).

O odborném programu si můžete učinit představu na stránkách konference, jádro ovšem představovaly otázky místa a perspektiv knihoven (a přes vysokoškolské knihovny nekomerční vědecké komunikace) na informačním trhu. Škála konkrétních problémů byla velká, mne upoutaly zvláště otázky Volného přístupu (Open Access) - například navýsost zajímavá byla konfrontace názorů stoupenců protilehlých stran na otázky on-line časopiseckých databází (vysokoškolského knihovníka a zástupce vydavatele) - dodávání dokumentů aj. Na jedné z prezentací jsem dost dobře nemohl přeslechnout, že v jedné ze součástí virtuální národní knihovny Německa, v Bavorské státní knihovně v Mnichově (Bayerische Staatsbibliothek - BSB), zvolili při reformátování starých novin takový postup, že nejdříve předlohy naskenují, aby program reformátování nekompromitovali (nevysloveno: tím, že by svazky byly dlouhodobě vyloučeny z užívání), a se zhotovením mikrofilmu počítají do budoucna právě z digitálního reformátu.

Evropský rozměr akce vyplýval nejen z defilé přednášejících (či z jejich seznamu), ale i ze setkávání na chodbách a při dalších příležitostech: z jiných zemí než Rakousko byla značná část nejen přednášejících, ale i jednotlivých účastníků. Bylo zřejmé, že alespoň ve vzdělávací sféře existuje široké pole nejtěsnějších vztahů mezi oblastmi jižního Německa, Rakouska a Švýcarska (a speciálně v prostoru kolem Bodamského jezera). Ovšem ani my jako hosté z Česka jsme neměli nejmenší důvod cítit se v Bregenzu jinak než jako mezi svými kolegy a přáteli. - Ostatně, dostalo se mi rovněž příležitosti informovat knihovníky v sousedních zemích o našem novelizovaném autorském zákonu.

Heinz FischerCelá akce proběhla na vysoké společenské úrovni. Na zahájení vystoupila rovněž spolková ministryně vzdělání, vědy a kultury paní Elisabeth Gehrer, ze záznamu shromáždění pozdravil i spolkový prezident Heinz Fischer (na fotografii).

Společenskou váhu měl i poslední pořad konference, i když můžeme mít za to, že nebýt těsně před volbami, nepřijeli by na pódiovou diskusi o tom, zda existuje rakouská politika ve vztahu ke knihovnám, právě špičkoví představitelé parlamentních frakcí. (Socialistická strana ovšem takový svůj program, vypracovaný na půdě Rennerova institutu, na jaře představila.)

Společenský rámec nebyl ovšem jen oficiální. Pro konferenci i doprovodné pořady byla příznačná přátelská setkání s rakouskými kolegy i s kolegy z celého Německa. Ať již to bylo ve Festivalovém domě (Festspielhaus) na samotném břehu Bodamského jezera, v pořádající Vorarlberské zemské knihovně (Vorarlsberger Landesbibliothek - VLB), umístěné v bývalém benediktinském klášteře, nebo na nábřeží jezera či v uličkách města. K přátelské atmosféře přispělo i utkání v kopané mezi rakouskými a německými knihovnickými reprezentanty (včetně zpěvu hymen před zahájením zápasu). Němečtí vyhráli 9:1. Vše bylo korunováno takřka letním zářijovým počasím, které vzápětí po našem příjezdu vystřídalo drobný déšť provázející nás z Prahy.

Předsedou VÖB byl opět zvolen Dr. Harald Weigel, ředitel Vorarlberské zemské knihovny, který tak skvěle splnil úlohu organizátora letošního shromáždění.

Zdeněk Matušík


Obsah

 

SKIP