BULLETIN
SKIP

Stránky se neaktualizují, živá verze viz http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

3
2004

Aktuální číslo Archiv Obsah

Bibliobus

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

CO NOVÉHO VE SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Bohatý program 1. výkonného výboru SKIP 2.9.200 začal volbou desetičlenného předsednictva. Byli zvoleni:

  • Miloslava Faitová (region 04)
  • Roman Giebisch (10)
  • Jana Hájková (04)
  • Zlata Houšková (01)
  • Libuše Nivnická (09)
  • Martin Svoboda (01)
  • Jaroslava Štěrbová (01)
  • Ladislava Zemánková (01)
  • Ladislav Zoubek (06)

Probírala se zejména příprava Týdne knihoven (zejména její akce Velké říjnové společné čtení, Moje kniha a Knihovna roku 2004), dále mezinárodní spolupráce (s informací o kongresu IFLA v Argentině - příště podrobnější info v Bulletinu SKIP) a řada koncepčních otázek. Důraz klade VV na Koncepci rozvoje knihoven 2004-2010, schválenou českou vládou. Tato koncepce se stane jedním z hlavních bodů příštího, tentokrát výjezdního zasedání VV SKIP, svolaného na začátek prosince do Vyškova.

Dále se jednalo o spolupráci s firmou Ceiba (více v rozhovoru se zástupcem firmy - čtěte dále), smlouva by měla být schválena do konce roku.

Školní knihovny v akci poprvé, ale jistě ne naposled

Školní knihovna na ZŠ Hanspaulka v Praze hostila setkání uspořádané Klubem školních knihoven SKIP.

Čtvrtek a pátek (26.-27.8.2004) - dny, kdy školy připravovaly nový školní rok - svedly dohromady učitele a učitelky pečující o školní knihovnu, knihovnice se stejnou pozicí, pracovnice knihoven veřejných a studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK. Setkání připravil Klub školních knihoven - odborná sekce Svazu informačních pracovníků a knihovníků.

Po vzájemném představení, prohlídce školní knihovny a školy následovala dílna "Učíme děti učit se, aneb praktické náměty ze školní knihovny základní školy". Vedla ji Božena Blažková, pracovnice Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a lektorka Kritického myšlení. Účastníci zavzpomínali na dětská léta, popřemýšleli si o učení, dozvěděli se o myšlenkových mapách.

Podnětné bylo vyprávění paní Blažkové o školní knihovně, kterou založila a po řadu let vedla. Třídní knihovníci běhající do knihovny, když někdo při vyučování narazí na neznámý pojem, knihovna plná dětí o přestávkách, v odpoledních i vyučovacích hodinách, systematická informační výchova od prvého do osmého ročníku, spolupráce s učiteli na přípravě hodin, podpora ze strany ředitele, absolventi školy vracející se pro referáty vypracované a uložené v knihovně, setkávání s rodiči, cvičení jógy, ... Přesto této školní knihovně nebylo přáno dožíti se v této podobě dnešních dnů. Ptáte se proč? Škola musela krátit úvazky a profesionální knihovnice se stala přepychem vhodným k pochopitelné, leč smutné, zápalné oběti.

Vítanou byla účast paní Ludmily Čumplové, ředitelky Národní pedagogické knihovny Komenského (NPKK) a spoluautorky standardů Studijních a informačních center. Paní Čumplová seznámila účastníky s činností NPKK a s připravovaným projektem: oborové informační brány - databází zdrojů z oblasti pedagogiky. Paní Čumplová se zabývá připravovanou novelou knihovnického zákona, která je příležitostí pro ujasnění pozice školních knihoven.

Vysíleni celodenní prací, posilněni společnou večeří si účastníci na vlastní kůži okusili zážitkovou pedagogiku z dílny občanského sdružení SES, SEbe-Spolu. O úspěchu svědčí fakt, že "Kevin" pomohl rozhýbat ztuhlá těla i v pátek ráno. Vy neznáte Kevina? Lidé se postaví do uzavřeného kruhu a hledí si na špičky. Poté, co všichni společně prosloví větu: "Kdepak je asi ten náš Kevin?", zvednou hlavy a podívají se někomu jinému členu do očí. Pokud se zraky střetnou, tzn. že se dva lidé podívali navzájem jeden na druhého, zakřičí hrůzou a vypadají ze hry. Cílem je zůstat co nejdéle, což znamená vybírat si člověka, který si nevybere mne.

Práce pátečního dne byla zastřešena mottem "Klub školních knihoven založen a co dál?" Diskuzí s tématem školní knihovny nás provedlo Šest (barevných) klobouků, které nám pomohly dívat se na věci z nejrůznějších pohledů. Bílý klobouk snášel holá fakta, žádné hodnocení, pouze co jest více či méně ověřený fakt "zcela chybí legislativa pro školní knihovny". V protikladu k němu emoce mohl vnášet člověk s kloboukem červeným "školní knihovna jako symbol nového školství". Černý klobouk snesl překážky, kterým se nevyhneme "začarovaný kruh školních knihoven: není-li legislativa, pak nejsou peníze - nejsou-li peníze není možné vybudovat moderní smysluplnou školní knihovnu - a s tím se prostě nedá nic dělat".

Ze zeleného a žlutého klobouku se tahaly nápady a příležitosti. Mezi ty, na které se Klub zaměří v době nejbližší patří Virtuální exkurze po školních knihovnách. Ukazuje se, že funkční školní knihovnu mají školy, jejichž vedení vidělo, jakou roli hrají školní knihovny na zahraničních školách. I u nás je řada inspirativních příkladů školních knihoven. Ve spolupráci se vzdělávacím portálem Mujnet budou tyto studnice nápadů, inspirace a argumentů otevřeny všem hledajícím. Každá knihovna přidá jednu praktickou ukázku z hodiny informační výchovy nebo toho, jak se školní knihovna zapojila do vyučování. Pokud byste chtěli prezentovat svoji školní knihovnu ve Virtuální exkurzi, obraťte se, prosím, na Janu Křehlovou, jana.krehlova@centrum.cz.

Žádoucím se ukázala práce na sestavení praktického manuálu pro vytvoření moderní školní knihovny, směřující k nejnovějším trendům, tedy k pestrosti různých informačních zdrojů (nejen knihy, ale také CD, videokazety, zvukové nahrávky) především naučné literatury, spolupráce s celou školou, veřejnou knihovnou, veřejností. Moderní školní knihovna by měla být čtenářským, učebním a informačním centrem školy. To znamená, že by kromě vlastního fondu měla školní knihovna umožňovat přístup k elektronickým zdrojům na internetu, dávat možnost individuálního vzdělávání žáků i učitelů v e-learningových aplikacích, podílet se na informačním vzdělávání, zajistit informační zázemí školy a v neposlední řadě být bezpečným, inspirativním místem pro trávení času volného i vyučovacího.

První setkání v širším kruhu zájemců o problematiku školních knihoven a informačního vzdělávání se neslo v příjemné, téměř rodinné atmosféře. Účastníci si odnesli řadu praktických nápadů, jak zapojit školní knihovnu více do života školy, pořadatelé navíc řadu cenných poučení pro přípravu příštích setkání. Hanspaulka 2004 skončila, mnoho slov vyřčeno, úkoly rozdány a nezbývá než doufat, že nalezneme dostatek sil k jejich uskutečnění.

 
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP