SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Region Praha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Výroční zpráva za rok 2009

Pražská organizace SKIP vycházela při plnění naplánovaných činností z programového prohlášení SKIP přijatého valnou hromadou v roce 2007 a uskutečněné akce byly zaměřeny především na:  

  • podporu odborného knihovnického vzdělávání a celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven
  • propagaci a prezentaci knihoven a jejich služeb zejména v Týdnu knihoven
  • zapojení knihoven do akce Kniha mého srdce především v oblasti podpory hlasování široké veřejnosti o nejoblíbenější knihu
  • podporu rozvoje spolkového života prostřednictvím organizování kulturně-společenských akcí
  • spolupráci s odbornými knihovnickými školami, zejména ÚISK FF UK
  • rozšiřování členské základny

Členská základna

Individuálních členů pražské organizace v roce 2009 bylo 213, nově se přihlásilo 8 členů a 9 členů se odhlásilo nebo v souladu se Stanovami SKIP byli členství ve SKIP zbaveni. Bohužel v minulém roce zemřela kolegyně paní Irena Fibichová, dlouholetá členka SKIP a pracovnice Národní knihovny ČR.
Zaznamenali jsme 10 nových institucionálních členů a 2 knihovny své institucionální členství zrušily.

Stále je nejdůležitějším komunikačním prostředkem s členskou základnou elektronická konference "Praha", kde mají jak výbor, tak i individuální nebo institucionální členové možnost sdělit různé informace odborného nebo kulturně společenského charakteru a informovat členy o připravovaných akcích. V březnu byla na sociální síti Facebook založena skupina „Pražská organizace SKIP“ (http://www.facebook.com/group.php?gid=69074218864&ref=ts).), nyní má 27 fanoušků. Také je možné zaregistrovat se v sociální síti Linkedin (www.linkedin.com). Doufáme, že tyto nové možnosti komunikace a sdílení informací přilákají nové, mladé členy SKIPu.

Průběžně byly doplňovány a aktualizovány webové stránky a byla zajištěna distribuce Bulletinu SKIP.

Činnost výboru pražské organizace SKIP

Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně. Na jednání výboru byly plněny úkoly uložené výkonným výborem a připravovány různé akce pro členy SKIP. Byly diskutovány otázky související s činností a dalším směřováním SKIPu, v listopadu byly výkonnému výboru SKIP zaslány náměty na zlepšení prestiže a činnosti SKIPu.

Dozorčí komise provedla v červnu a prosinci kontrolu hospodaření.

Odborné semináře

V listopadu se ve dvou termínech uskutečnil seminář „Cvičení paměti pro každý věk“, jehož lektorkou byla paní Jana Vejsadová. Seminář byl zaměřen na techniky a strategie zvyšování paměťových schopností a na využití těchto technik pro osobní život i zaměstnání. Na seminář se přihlásilo 15 kolegyň.

Uskutečněné akce

Regionální konference se konala 26. března 2009 a zúčastnilo se jí 65 individuálních členů a 12 zástupců členů institucionálních. Součástí programu byl blok krátkých aktuálních zpráv o činnosti SKIP a jako každý rok byla předána cena Pražská knihovnice. Cena byla udělena kolegyni Jarmile Burgetové. Na duben byla připravena přednáška Být hercem – o memoárové literatuře zblízka, o výklad jsme poprosili paní Marii Valtrovou, pracovnici Městské knihovny v Praze a zároveň známou autorku biografických knih. Bohužel, na přenášce se sešly pouze 2 kolegyně a přednáška se tedy nekonala. V dubnu byla dále kolegyní Vaškovou zorganizována literárně historická procházka s odborným výkladem na téma Praha astronomická. Na veletrh Svět knihy jsme zajistili distribuci 80 vstupenek. Mezi květnové aktivity patřila také návštěva divadelního představení Višňový sad ve Vinohradském divadle, vstupenky (celkem 32) zajistila kolegyně Škochová. V červnu jsme se setkali s členkami pražského SKIPu, které jsou na mateřské dovolené; na tomto setkání samozřejmě nechyběly ani jejich děti. Garantem akce Knihovníci s dětmi byl kolega Záviška. Velice kladně byl účastníky hodnocen tradiční zájezd spojený s účastí na knihovnickém happeningu, který se tentokrát konal ve Vsetíně. Organizátorem zájezdu byl kolega Hemola. Říjen nám zpříjemnilo pozvání kolegyně Vaškové na literárně historickou procházku za Pražskými strašidly. O listopadové divadelní představení Mikve ve Stavovském divadle byl nebývalý zájem, celkem kolegyně Škochová zajistila 48 vstupenek. Během roku byly i nadále připravovány exkurze do pražských knihoven. O tom, že jsou exkurze neustále v oblibě, svědčí jejich téměř okamžité obsazení. Kolegyně Jansová (dříve Skolková) jich připravila  11 a celkem se zúčastnilo 151 členů SKIPu. Největší zájem byl o exkurzi do nové (v době konání exkurze ještě neotevřené) Národní technické knihovny. Podrobnosti o exkurzích najdete na adrese http://www.ikaros.cz/node/4328).

Katalogizační komise se sešla celkem 3x. V Národní knihovně ČR bylo jednání zaměřeno na nejnovější poznatky z jmenné katalogizace a přípravu nových pravidel; přednášející byla Mgr. E. Lichtenbergová z NK ČR. V Národní technické knihovně proběhla 2 setkání členů komise. První bylo věnováno exkurzi v nově otevřené knihovně a druhé  se zabývalo katalogizační politikou NTK a otázkami katalogizace v souvislosti s reorganizací fondů včetně rekatalogizace. O této problematice přednášela PhDr. R. Římanová.

Z naplánovaných akcí se neuskutečnila Theca pragensis (Pražská skříňka).
Předvánoční setkání tradičně zakončilo SKIPový rok 2009.

Účast na akcích jiných regionů

I v loňském roce se někteří členové zúčastnili akcí, které pořádá jiný region SKIP. Bylo to Setkání knihovnických seniorů ve Svitavách (východočeský region), Literární Šumava v Horažďovicích (plzeňský region) a Malé podzimní setkání v Chýnově (jihočeský region).

Závěr

Všem organizátorům vyjmenovaných akcí je třeba velice poděkovat za iniciativu a čas, který SKIPu věnují.  Děkujeme také všem kolegyním a kolegům, kteří se spolkové činnosti věnují a se kterými se na akcích setkáváme.  Moc by nás potěšilo, kdyby byl zájem o činnost SKIPu větší.

Dosud stále platí – činnost pražské organizace SKIP bude taková, jakou si ji uděláme.

Zpracovala Hana Nová, předsedkyně pražské organizace SKIP za laskavého přispění členů výboru.

Zpět

23.02.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař