SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Region Praha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Výroční zpráva pražské organizace SKIP za rok 2008

V průběhu roku 2008 pražská organizace SKIP plnila naplánované činnosti a napomáhala tak rozvoji obsahové náplně činnosti SKIP a to zejména v těchto oblastech:

  • podpora odborného knihovnického vzdělávání a celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven
  • spolupráce s odbornými knihovnickými školami, zejména ÚISK FF UK
  • propagace knihoven a jejich služeb zejména v Březnu – měsíci internetu a v Týdnu knihoven
  • podpora rozvoje spolkového života prostřednictvím organizování kulturně-společenských akcí
  • rozšiřování členské základny

Členská základna
V roce 2008 byl počet individuálních členů pražské organizace 214 a institucionálních členů bylo 45. Zaznamenali jsme pět nově přihlášených kolegyň  a jednoho kolegu; zájem o institucionální členství projevily 2 knihovny a 1 knihovna členství ukončila. Odhlášených kolegyň a kolegů jsme zaregistrovali 18. Bohužel v minulém roce zemřeli kolega František Choc a kolegyně Marie Šírová.

S členskou základnou stále komunikujeme prostřednictvím elektronické konference „Praha“ a ta je také hojně využívána k předávání nejrůznějších informací ať již odborného nebo kulturně společenského charakteru. Stejně tak v této rovině předávání informací úspěšně pokračuje spolupráce s ÚISK FF UK. 

Během roku byla zajištěna distribuce Bulletinu SKIP a doplňovány a aktualizovány webové stránky.  
K významným životním výročím jsme v loňském roce poblahopřáli 27 kolegyním a kolegům.

Činnost výboru pražské organizace SKIP
Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně. Byly projednávány a plněny úkoly uložené výkonným výborem, event. dalšími orgány SKIP. Výbor projednával otázky související s činností a hospodařením organizace a pro své členy připravoval různé akce. 

Výročí založení SKIP
V loňském roce uplynulo 40 let od založení Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Výkonný výbor SKIP připravil slavnostní setkání spojené s odborným seminářem „Profese: knihovník“. Na organizaci pozvání zakládajících členů se podílel pražský výbor a Městská knihovna v Praze připravila pro účastníky exkurzi v knihovně.  

Odborné semináře
Součástí regionální konference, která proběhla v březnu, byl odborný seminář „IFLA inspirující“. O vystoupení jsme požádali zástupce SKIPu, kteří jsou členy  různých sekcí IFLA. Přednášejícími byli PhDr. Jarmila Burgetová, Ing. Libuše Nivnická a RNDr. Tomáš Řehák. Prezentace byly pečlivě připravené, seminář byl velmi zajímavý a měl kladný ohlas.

Také v roce 2008 jsme připravili do programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století v rámci Cyklu mimoškolního vzdělávání pro pracovníky knihoven projekt „Metody průzkumu a konstrukce dotazníku při zjišťování uživatelských potřeb v knihovnách“. Třídenní seminář byl přednostně nabídnut institucionálním členům, zájem projevilo 6 institucí. Lektorkou kurzu byla Mgr. Ludmila Fonferová z Vyšší odborné školy informačních služeb. Cílem kurzu bylo naučit se připravit, provést a vyhodnotit dotazníkové šetření.

V listopadu byl zorganizován seminář „Paměť a jak ji cvičit“, kterého se zúčastnilo 27 kolegyň a kolegů, z toho jeden zástupce institucionálního člena. Seminář vedla zkušená lektorka paní Jana Vejsadová.

Uskutečněné akce
V březnu se jako každý rok konala regionální konference a byla na ní předána cena Pražská knihovnice. Cena byla udělena kolegyni Zlatě Houškové z Národní knihovny ČR. V dubnu se uskutečnil čtvrtý ročník soutěže Pražská skříňka (Theca Pragensis), kterou pro nás organizuje kolega Záviška. Soutěž byla dobře připravená, ale bohužel účast nebyla příliš veliká. Mezi každoroční aktivity patří zajištění vstupenek na veletrh Svět knihy, distribuovali jsme jich více než osmdesát. Další pravidelně pořádanou akcí je Knihovníci dětmi, proběhl již pátý ročník, který opět zajistily kolegyně Čadková a Řeřichová. Rozšířila se nabídka divadelních představení, za literaturou do pražských divadel jsme se vypravili čtyřikrát. Vstupenky opět zajistila kol. Čadková. Literárně historická procházka s odborným výkladem na téma Zajímavosti pražských ostrovů se konala v říjnu, ani tady však nebyl z řad členů příliš velký zájem. Knihovnický happening, kterého jsme se aktivně zúčastnili v soutěžním klání,  se konal v Kutné Hoře. Zájezd na happening jsme spojili s návštěvou některých památek a dalších měst v okolí, např. Český Šternberk, Sázavský klášter, Kačina, tvrz v Malešově, Kolín atd. Pražský SKIP hradil účastníkům pouze náklady na dopravu. Během loňského roku byly průběžně organizovány oblíbené exkurze, kolegyně Skolková jich pro nás připravila celkem devět. Dvakrát se sešla Katalogizační komise; na pracovišti Knihovědného oddělení Knihovny Akademie věd ČR a v knihovně Vysoké školy umělecko-průmyslové. Obsahem jednání komise byly především terminologické otázky. SKIPový rok byl tradičně zakončen předvánočním setkáním.

Účast na akcích jiných regionů
Také v loňském roce se někteří členové zúčastnili akcí, které pořádá jiný region SKIP. Bylo to především Setkání knihovnických seniorů ve Vsetíně, Literární Šumava v Podkletí a Malé podzimní setkání ve Strakonicích.

Závěr
Výbor pražské organizace připravoval pro své individuální a institucionální členy akce, které byly schváleny regionální konferencí. Je třeba poděkovat všem organizátorům za aktivní přístup a také všem kolegyním a kolegům, kteří věnují SKIPu svůj volný čas. Je však třeba konstatovat mírný úbytek zájmu o činnost SKIPu mezi individuálními členy a také se přes všechny snahy nezvyšuje zájem mladších kolegyň a kolegů o členství ve SKIpu.  

Stále platí – činnost pražské organizace SKIP bude taková, jakou si ji uděláme.

Zpracovala
Hana Nová, předsedkyně pražské organizace SKIP za laskavého přispění členů výboru

28.1.2009

Zpět

09.03.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař