SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Region Praha  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Výroční zpráva pražské organizace SKIP za rok 2007

Členská základna

Počet členů pražské organizace v roce 2007 byl 233 individuálních členů a 44 členů institucionálních. Jako individuální členy jsme získali 10 nových kolegyň a kolegů a zaregistrovali jsme sedm zrušení členství.
Výbor komunikuje s členskou základnou prostřednictvím elektronické konference  „Praha“, do které jsou zasílány pozvánky na akce připravené Svazem knihovníků a informačních pracovníků. Je potěšující, že se v loňském roce také objevily různé pozvánky na výstavy nebo besedy, které pořádají institucionální členové SKIP.  Některé z informací zaslaných do elektronické konference byly dále přeposílány do studentské konference ÚISK FF UK.  Průběžně byly doplňovány a aktualizovány webové stránky a také byla zajištěna distribuce Bulletinu SKIP.
Ani v loňském roce jsme nezapomněli s blahopřáním na kolegyně a kolegy, kteří oslavili významné životní výročí.

Činnost výboru pražské organizace SKIP

 Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně. Zabýval se otázkami souvisejícími s činností a hospodařením organizace a samozřejmě připravoval různé akce, projednával a plnil úkoly uložené výkonným výborem, event. dalšími orgány SKIP.  V červenci došlo ke změně ve složení výboru, kol. Šuranovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nahradil kol. Záviška.

Valná hromada

Šestá Valná hromada SKIP proběhla 20. - 22. června 2007  v Olomouci a byla spojena s odborným seminářem   Knihovny.CZ - od internetu ke čtenářství. Na Valné hromadě byla schválena zpráva o činnosti SKIP a zpráva o hospodaření za  roky 2004 - 2006, proběhly volby do výkonného výboru, dozorčí komise a byl zvolen předseda SKIP. Byla navržena a schválena změna ve výši členských příspěvků individuálních a institucionálních členů SKIP. Valná hromada přijala Programové prohlášení, které obsahuje hlavní směry činnosti SKIP v dalším období. Za pražský SKIP se Valné hromady zúčastnilo 43 individuálních členů a 10 zástupců členů institucionálních.

Odborný seminář

V roce 2007 byl v rámci programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století podán projekt do Cyklu mimoškolního vzdělávání pro pracovníky knihoven a informačních institucí. Dotaci jsme získali a projekt s názvem „Práce s klientem“ byl nabídnut přednostně institucionálním členům. Zájem projevilo 11 institucí. Kurz proběhl v šesti pětihodinových přednáškách, lektorkami byly doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. a PhDr. Michaela Tureckiová z katedry pedagogiky Filozofické fakulty UK. Kurz byl zaměřen na rozvíjení sociálních dovedností jako součásti profesní kompetence a asertivitě v jednání se čtenáři/uživateli knihoven.  Jeho cílem bylo zlepšit komunikační dovednosti pracovníků knihoven především z oblasti služeb.

Uskutečněné akce

V lednu jsme se organizačně podíleli na mezinárodním studentském sympoziu BOBCATSSS, který spolupořádal Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK.    Jako každý rok se uskutečnila v  březnu loňského roku regionální konference, na které proběhly volby do regionálního výboruByla také předána cena Pražský knihovník: obdržela ji PhDr. Bohdana Stoklasová z Národní knihovny ČR. Mezi naše tradiční aktivity patřila návštěva veletrhu Svět  knihy. Vstupenky dostali ti členové,kteří se zúčastnili regionální konference. Pokračovali jsme v nabídce divadelních představení vztahujících se k literatuře. Kol. Čadková zajistila vstupenky na představení „Obchodník s deštěm“ a „…I motýli jsou volní“ do divadla Na Prádle a v Divadle na Vinohradech jsme zhlédli představení „Lásky hra osudná“.  Dvě  literárně historické procházky s odborným výkladem také zorganizovala kol. Čadková,  prošli jsme Nerudovou ulicí a Kampou.    V dubnu pro nás kol. Záviška připravil třetí ročník soutěže Pražská skříňka (Theca Pragensis). Soutěžní charakter měla také akce Knihovníci dětmi, na čtvrtý ročník nás pozvala kol. Čadková a kol. Řeřichová.  V průběhu loňského roku proběhla za účasti několika členů pražského SKIPu tři natáčení rozhlasového diskusního pořadu zaměřeného na literaturu Lidé pera.  Na knihovnický happening jsme vyjeli do Plzně a knihovnický zájezd pokračoval prohlídkou novostavby krajské knihovny v Karlových Varech a dále jsme navštívili některé památky na Plzeňsku a Karlovarsku (klášter Teplá, Plasy, zámky Loket, Manětín aj.). Pražský SKIP hradil účastníkům pouze náklady na dopravu. Do jedenáctého ročníku Týdne knihoven s mottem Knihovnická bašta jsme se zapojili akcí „O Praze nad Prahou“, kterou připravila a zorganizovala kol. Štěrbová. Devět pražských knihoven vyslalo své zástupce na 11 vytipovaných pražských věží a četbou z knih o Praze jsme se připojili k celorepublikovému Velkému říjnovému společnému čtení.  Pozitivní ohlasy i v celorepublikovém tisku byly důkazem, že záměr akce – zviditelnění pražských knihoven – se podařilo naplnit. O budoucnosti knihoven jsme mohli diskutovat na přednášce ředitele Městské knihovny v Praze, RNDr. Tomáše Řeháka. Plná přednášková místnost a následná bohatá diskuse byly důkazem, že se jedná o téma nanejvýš aktuální, zajímavé a inspirativní. Katalogizační komise se sešla dvakrát, v Geografické knihovně Přírodovědecké fakulty UK byly projednávány otázky týkající se katalogizačního zpracování speciálních typů dokumentů a v Knihovně Akademie věd ČR se členky komise zabývaly problematikou sdílené katalogizace. Během celého roku probíhaly oblíbené exkurze do pražských knihoven, bylo jich připraveno deset a zúčastnilo se celkem 113 kolegyň a kolegů. Organizování exkurzí převzala po kol. Šuranové kol. Skolková, na exkurze je možné se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu elektronického časopisu Ikaros, který se stal partnerem pražské organizace SKIP. V loňském měla knihovnická veřejnost možnost zhlédnout zdarma dvě mimořádné výstavy v Galerii Klementinum pořádané Národní knihovnou ČR. Výstava „Oko nad Prahou“ představila architektonické návrhy na stavbu nové národní knihovny a výstava „Codex gigas“ zpřístupnila unikátní středověký rukopis zapůjčený z Národní knihovny Švédska. SKIPový rok byl zakončen tradičním předvánočním setkáním.

Účast na akcích jiných regionů

Naši členové se každoročně zúčastňují různých akcí, které připravují jiné regiony SKIP. V loňském roce to byly akce pořádané Jihočeskou regionální organizací – Literární Šumava (ve Stříbře), Malé podzimní setkání (v Kaplici a okolí) a Setkání knihovnických seniorů (v Pelhřimově). 

Závěr

Z uvedených aktivit je zřejmé, že se Výbor pražské organizace snažil zaujmout své individuální a institucionální členy ať již v oblasti odborného knihovnického sebevzdělávání nebo kulturně zájmových aktivit. Za přípravu těchto akcí patří velké poděkování organizátorům, všem aktivním kolegyním a kolegům, kteří SKIPu věnují svůj volný čas. I nadále platí, že vítáme Vaše nápady a připomínky.
Nezapomínejme, že činnost pražské organizace SKIP bude taková, jakou si ji uděláme.


Zpracovala: Hana Nová, předsedkyně pražské organizace SKIP, za laskavého přispění členů výboru

30. 1. 2008

Zpět

29.02.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař