SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Aktuality  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAŽSKÉ ORGANIZACE SKIP ZA ROK 2006

Členská základna

Počet členů pražské organizace v roce 2006 byl 235 individuálních členů (v r. 2005 to bylo 230 členů) a 45 členů institucionálních (stejně jako v r. 2005). V případě individuálních členů se přihlásilo 13 nových zájemců o práci ve SKIP. Devět kolegyní zrušilo členství na vlastní žádost, u tří bylo členství zrušeno z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků. I v letošním roce nás zastihla nejsmutnější varianta ukončení členství - ve věku 93 let zemřel pan Jiří Lom.

Výbor je stále v kontaktu s velkou částí členské základny (177 individuálních a 33 institucionálních členů) prostřednictvím elektronické konference „Praha“. Do konference byly pravidelně zasílány pozvánky na exkurze do knihoven, nabídky na výstavy VŠUP, na natáčení rozhlasového pořadu „Lidé pera“ a na další akce pořádané podle plánu činnosti. Některé z těchto informací jsou přeposílány rovněž do studentské konference na ÚISK FF UK, kde jsou k dispozici především studentům našeho oboru. Snažíme se i o průběžnou aktualizaci našich webových stránek. Pravidelně byla zajišťována distribuce Bulletinu SKIP.

Kolegyním a kolegům, kteří v loňském roce oslavili významné životní výročí, jsme někdy osobně, někdy alespoň poštou poblahopřáli. Stále je naším cílem rozšíření členské základny o nové, především mladé členy.

Činnost výboru pražské organizace SKIP

Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně. Zabýval se otázkami souvisejícími s činností a hospodařením organizace a samozřejmě připravoval různé akce, projednával a plnil úkoly uložené výkonným výborem, event. dalšími orgány SKIP.

Spolupráce knihoven

Na základě usnesení regionální konference z března 2006 jsme zorganizovali dva semináře, které měly oslovit především institucionální členy. Na 30. května 2006 jsme připravili ve spolupráci s Národní knihovnou ČR workshop – Spolupráce mezipražskými knihovnami, kterého se zúčastnilo 30 zástupců 17 pražských knihoven. Po obsahové stránce workshop připravil a moderoval kol. Hemola. Z téměř tříhodinového věcného jednání byly formulovány závěry a stanoveny další úkoly. Další akcí byl seminář Autorský zákon a knihovny; konal se 28. listopadu a zúčastnilo se jej 55 lidí z 30 knihoven. Aktuální téma se setkalo s velkým ohlasem. Seminář zorganizovala kol. Houšková, přednášejícím byl kol. Richter.

Uskutečněné akce

V březnu loňského roku proběhla regionální konference SKIP. Na konferencibyla předána cena Pražský knihovník: obdržel ji dr. Ladislav Kurka z Městské knihovny v Praze. V květnu 2006 jsme jako obvykle navštívili veletrh Svět knihy. Vstupenky dostali ti členové, kteří se zúčastnili regionální konference. Na rok 2006 jsme si naplánovali návštěvu divadelních představení, která budou mít vztah k literatuře - v dubnu jsme shlédli „Máj“ a v říjnu „Můj báječný rozvod“, obě představení v poetické vinárně Viola. Děkujeme kol. Čadkové za výběr představení, zajištění a distribuci vstupenek.Kol. Čadková také zorganizovala literárně historickou procházku Vyšehradem, která byla doplněna odborným výkladem; proběhla v říjnu. Na říjen připravil kol. Záviška soutěž Pražská skříňka (Theca Pragensis). Téměř každý měsíc probíhalo za účasti několika členů pražského SKIPu natáčení rozhlasového diskusního pořadu s významnými osobnostmi literárního světa Lidé pera.

Výlet

Tradiční výlet se netradičně konal již v červnu - na základě rozhodnutí regionální konference jsme navštívili slovenskou Bratislavu. Kromě prohlídky památek a návštěvy divadelního představení, které nám zajistily slovenské kolegyně, jsme absolvovali exkurzi v Univerzitnej knižnici v Bratislavě a Ústrednej knižnici SAV. V knihovnách jsme byli velice vlídně přijati. Finanční náklady na cestu a ubytování si šestnáct účastníků výletu hradilo z vlastních prostředků. Výlet tradičně dobře připravil a zajistil kol. Hemola.

Happening

Knihovnický happening s názvem Národ sobě II se konal 22. září v Praze. Spolupořadatelem této akce pražského SKIP byla Národní knihovna ČR, partnery Městská knihovna v Praze a Státní technická knihovna. Od sponzorů se podařilo získat finanční prostředky ve výši 41 000,- Kč a 7 000,- Kč jsme dostali od výkonného výboru SKIP. Celodenní program zahrnoval odborné semináře, exkurze v knihovnách, happening na Letné, kde byly předávány základní kameny pro stavbu nové budovy Národní knihovny ČR, a slavnostní raut. Happeningu se zúčastnilo na 250 kolegyň a kolegů. Velký dík patří všem organizátorům, přednášejícím a partnerským knihovnám, zejména Národní knihovně ČR za poskytnutí prostor a vytvoření podmínek k celé akci.

Týden knihoven

Do Týdne knihoven s mottem „Cesta do knihovny“ se v Praze zapojilo několik institucionálních členů svými aktivitami pro veřejnost. Pražská organizace SKIP tentokráte vyčerpala své síly realizací happeningu a samozřejmě také podílem svých členů na organizačním zajištění slavnostního předávání státní ceny Knihovna roku, tedy dvěma největšími a nejvýznamnějšími akcemi tohoto „knihovnického“ období.

Exkurze

Exkurze do pražských knihoven pro nás již čtvrtým rokem k naší spokojenosti připravovala kol. Šárka Šuranová. Proběhlo jich 16 (o 3 více než v roce 2005) a účastníků bylo celkem 235. Články o exkurzích a fotografie jsou publikovány v elektronickém časopise Ikaros. Stálý zájem o exkurze nás velice těší. Poděkování patří především kol. Šuranové a také všem kolegyním a kolegům z navštívených knihoven, kteří nám se nám vždy ochotně věnovali.

Předvánoční večer

Tradiční předvánoční podvečer proběhl jako vždy ve velmi příjemné atmosféře, ke které přispěly svým pěveckým vystoupením studentky Konzervatoře a ladičské školy Jana Deyla.

Účast na akcí jiných regionů

Každoročně vyjíždějí naši členové na různé akce, které pořádají jiné regiony SKIP. Je to především Malé podzimní setkání (v Kamenici nad Lipou - pořádala Jihočeská regionální organizace), Literární Šumava (Borová Lada - pořádala Jihočeská regionální organizace) a Setkání knihovnických seniorů (v Knihovně Kroměřížska - pořádala Jihomoravská regionální organizace). Účast na těchto mimopražských akcích vítáme a podporujeme alespoň drobným finančním příspěvkem na dopravu.

Závěr

I letos stoupl počet akcí, které pražská organizace pro své členy – a s nimi - připravila. Účast na většině z nich svědčí o tom, že jde o akce zajímavé, potřebné, dobře volené. Závěr této zprávy proto patří poděkování všem aktivním kolegyním a kolegům, kteří věnují svůj volný čas činnosti pražské organizace SKIP.

Poděkování patří také vám všem, kteří se těchto akcí účastníte. Vítáme všechny vaše nápady a připomínky.

Nezapomínejme, že činnost pražské organizace SKIP bude taková, jakou si ji uděláme.


Zpracovala: Hana Nová , předsedkyně pražské organizace SKIP, za laskavého přispění členů výboru

Zpět

26.02.2007

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař