SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Regiony > Praha > Archiv  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Region Praha

Archiv

Usnesení regionální konference Pražské organizace SKIP
ze dne 23. března 2005.

Regionální konference Pražské organizace SKIP:

1. Schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti PO SKIP za rok 2004
 2. Zprávu o hospodaření v roce 2004
 3. Rámcový plán činnosti na rok 2005
 4. Rámcový rozpočet na rok 2005

2. Bere na vědomí:

 1. Zprávu dozorčí komise o hospodaření RV v roce 2004

3. Doporučuje a ukládá regionálnímu výboru PO SKIP:

 1. Aktualizovat webovou stránku PO SKIP
 2. Maximálně racionalizovat distribuci Bulletinu SKIP s cíli: ušetřit vynakládané prostředky za poštovné a přitom dostat bulletin ve vybrané podobě ke všem členům PO SKIP
 3. Spolupracovat s Obcí spisovatelů na realizaci besed s literáty v Českém rozhlasu Regině
 4. Zabývat se rolí a postavením institucionálních členů v PO SKIP, resp. ve SKIP
 5. Podporovat pořádaní akcí SKIP, jejichž program se zaměřuje na témata, která respondenti Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 - 2004 považují v knihovnách za nejpotřebnější, např. problematika přímých služeb
 6. Jednat s výkonnými orgány SKIP s cílem udělit čestné členství ve SKIP starším kolegům, dr. Věře Martincové a panu Bohumilu Beckovi.

V Praze, 23. března 2005.
Za návrhovou komisi
Hanuš Hemola

Regionální konference 23.3.2005 - titul Pražská knihovnice 2005 - kolegyně Eva Macková

Regionální konference 23.3.2005 - titul Pražská knihovnice 2005 - kolegyně Eva Macková

Další snímky z regionální konference

Činnost pražské organizace SKIP v r. 2005

Leden-Únor

 • Schůzky výboru - příprava zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za
  rok 2004, plánu a rozpočtu na rok 2005, regionální
  konference
 • Exkurze do knihovny Vysoké školy uměleckoprůmyslové spojená s prohlídkou ateliérů školy, kde probíhala výstava klauzurních (diplomových) prací
 • Exkurze - knihovna Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze
 • Exkurze - knihovna Uměleckoprůmyslového musea

Březen

 • Schůzka výboru
 • Regionální konference - 23.3.2005
 • Exkurze - knihovna při kostele Panny Marie Sněžné

Duben

 • Schůzka výboru
 • Francouzské knihovny - přednáška PhDr. A. Machová , M. Hejhálková

Květen

 • Schůzka výboru
 • Knižní veletrh
 • Knihovníci dětmi (2. ročník, pořádá Městská knihovna v Praze) - 29. 5. 2005
 • Exkurze - knihovna Národního muzea

Červen

 • Schůzka výboru - příprava zájezdu
 • Beseda s paní V. Špidlovou
 • Exkurze - knihovna HAMU

Červenec-srpen

 • Schůzka výboru - příprava zájezdu a Týdne knihoven

Září

 • Schůzka výboru - příprava zájezdu a Týdne knihoven
 • Exkurze - pražské knihovny

Říjen

 • Schůzka výboru
 • Zájezd
 • Týden knihoven
 • Theca pragensis (Pražská skříňka)
 • Exkurze - pražské knihovny

Listopad

 • Schůzka výboru
 • Exkurze - pražské knihovny

Prosinec

 • Schůzka výboru
 • Exkurze - Archiv pražského hradu - příruční knihovna srchivu
 • Předvánoční večer se SKIP
  Návrh rozpočtu region Praha na rok 2005  
     
  Příjmy  
     
14    
17 úrok ČSS 200,00 Kč
96 členské příspěvky 98 000,00 Kč
     
  Příjmy celkem 98 200,00 Kč
     
  Výdaje  
51    
     
  Výdaje z příspěvků  
19    
  účast. poplatek na úvodní akci Týdne knihoven 3 500,00 Kč
  příspěvek na zájezd SKIP 23 000,00 Kč
  dar knihovně pořádající happening 500,00 Kč
     
30 poplatky bance 2 000,00 Kč
40 materiál (tiskopisy apod.) 600,00 Kč
  poštovné-rozeslání Bulletinu a pozvánek 6 000,00 Kč
  cestovné na akce jiných regionů 2 500,00 Kč
  občerstvení - vánoční večer 1 500,00 Kč
  květinové dary - 2 000,00 Kč
  rezerva 17 400,00 Kč
  odvod příspěvků VV SKIP 39 200,00 Kč
     
     
     
  Výdaje celkem 98 200,00 Kč
     
  Hospodářský výsledek 0,00 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAŽSKÉ ORGANIZACE SKIP ZA ROK 2004

Valná hromada SKIP

V loňském roce se uskutečnila významná akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků - valná hromada SKIP. Místem konání valné hromady ve dnech 24. až 26. června byl Jindřichův Hradec. Byla zároveň spojena s konferencí Knihovny v pavučině spolupráce. Za pražský region se zúčastnilo 70 kolegyní a kolegů, z nichž někteří se aktivně zapojili jak do odborné konference svými příspěvky, tak samozřejmě také do svazové činnosti. Zastoupení jsme měli ve volební, mandátové i návrhové komisi. Na valné hromadě bylo přijato Programové prohlášení SKIP, Stanovy, Kodex etiky českých knihovníků a změna výše členských příspěvků od r. 2005. Všechny dokumenty jsou přístupné na webových stránkách SKIP http://skip.nkp.cz/ . Na valné hromadě byli schváleni kandidáti do nového výkonného výboru - z 32 nových (staronových) je 9 členů z Prahy a jedna kolegyně je v dozorčí komisi. Na valné hromadě byly uděleny Ceny českých knihovníků - z našich pražských členů získal cenu pan PhDr. Kamil Groh.

Činnost pražské organizace SKIP v r. 2004

Valné hromadě předcházely regionální konference SKIP, pražská proběhla v březnu r. 2004 a byl na ní zvolen nový (staronový) výbor a dozorčí komise.
Jednání výboru pražské organizace SKIP
Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně s výjimkou letních měsíců, projednával a plnil úkoly uložené výkonným výborem, event. dalšími orgány SKIP, zabýval se otázkami souvisejícími s činností a hospodařením organizace a samozřejmě připravoval různé akce.

Uskutečněné akce

Stejně jako každý rok i v loňském roce se nám podařilo zajistit a hlavně včas distribuovat vstupenky na pražský veletrh Svět knihy, který proběhl 6. - 9. 5. 2004. Vstupenky byly jako každoročně zakoupeny těm členům, kteří se zúčastnili jednání regionální konference. Celkem za ně vydala pražská organizace 2 600, Kč.
Na květen bylo kolegyněmi z Městské knihovny v Praze již podruhé připraveno kulturně- poznávací společensko-milé odpoledne Knihovníci dětmi, které bylo zaměřené na životní výročí našich hudebních velikánů. Za perfektně připravenou akci rádi děkujeme kol. Čadkové a kol. Řeřichové a věříme, že se knihovníci stanou dětmi i v letošním roce a že účast bude hojná. Kol. Čadková z Městské knihovny v Praze nám také zajistila vstupenky na divadelní představení "Jedu k mámě" v divadle Lyra Pragensis. Příjemný přátelský večer tu strávilo 13 členů SKIP.

Výlet

Na pražské regionální konferenci jsme schválili , že každoroční tradiční výlet, který pořádáme již od roku 1993, bude spojen s účastí na happeningu v Semilech. Kol. Hemola připravil program čtyřdenního zájezdu, kde nechyběly hrady a zámky (Kuks, Ratibořice), zajímavá místa (Jičín, Babiččino údolí, Hronov, Bezděkov, Vambeřice aj.) a samozřejmě knihovny (Krajská knihovna v Liberci, Městská knihovna Náchod). Jeden krásný den jsme strávili v polské Wroclawi. Pravda, happening jsme sice stihli, ale s mírným zpožděním, a tak se naše družstvo ve složení kol. Houšková, Havlíčková, Tafatová, Vondráková, Košťálová a Hemola představilo jako družstvo nesoutěžní v inovovaném "historickém" pásmu se zpěvy "Staré pověsti české - oprava obecně oblíbených omylů". Happening i celý výlet máme fotograficky zdokumentován díky několika ochotným kolegyním.

Týden knihoven

V období od Března - měsíce internetu do Týdne knihoven probíhala v knihovnách anketa Moje kniha (http://www.mojekniha.cz), do které se zapojily samozřejmě i pražské knihovny. Výsledky celorepublikové ankety byly slavnostně vyhlášeny v Městské knihovně v Praze u příležitosti Velkého říjnového společného čtení . Novou akcí nabídnutou pražským čtenářům v Týdnu knihoven bylo Knihovní náměstí - Ústřední knihovna Městské knihovny v Praze, Národní knihovna ČR a Státní technická knihovna v po dobu Týdne uznávali čtenářům vzájemně platnost jejich průkazů a zájemcům poskytovaly základní prezenční služby.

Předvánoční večer

Za tradiční předvánoční podvečer je třeba poděkovat kolegyním a kolegům, kteří jako každý rok připravili občerstvení, a také všem ostatním, kteří v předvánočním shonu přišli a dobrou náladou přispěli k příjemnému průběhu večera. Oficiálně jsme za pražskou organizaci poblahopřáli kol. Kubíkové k získání ceny Z.V.Tobolky a kol. Balíkovi za státní cenu v kategorii informační počin (Knihovna roku).

Exkurze

Exkurze, či spíše návštěvy do jiných pražských knihoven již druhým rokem organizovala kol. Šárka Tafatová. Ti, kteří se alespoň jedné exkurze zúčastnili, mohou jistě potvrdit, že si Šárka zasluhuje více než velkou pochvalu. Organizace byla vždy bezchybná a výběr navštívených knihoven byl proveden velmi dobře - pracoviště vždy zaujala, ať již novými prostory nebo zajímavými službami. Celkem se uskutečnilo 9 exkurzí, zúčastnilo se jich 100 kolegyní a kolegů. Byli jsme v:
- Národní lékařské knihovně, která má největší fond domácí i zahraniční literatury z lékařství a hraničních oborů a v roce 2002 proběhla dílčí rekonstrukcí;
- knihovně Ústavu zemědělských a potravinářských informací, největší odborné zemědělské knihovně v ČR a třetí největší na světě; knihovna se může pochlubit - kromě jiného - referenčním pracovištěm a počítačovou studovnou;
- Státní technické knihovně, která se může pyšnit službami poskytovanými na nejmodernější úrovni;
- knihovně Matematicko-fyzikální fakulty UK, která byla v loňském roce nově otevřena a která sídlí v zajímavých prostorách na Malé straně;
- na detašovaném pracovišti Knihovny Akademie věd v Jenštějně, kde bylo vybudováno pracoviště pro sušení fondů poškozených povodněmi v r. 2002 a moderní digitalizační centrum;
- v několika pobočkách Městské knihovny v Praze: Ostrčilovo nám., Holešovice (Ortenovo nám.), Spořilov a také v moderním a účelně zařízeném bibliobusu.
Všem kolegyním a kolegům z navštívených knihoven, kteří nám "zvědavým" věnovali čas a ochotně ukazovali a vysvětlovali, moc a moc děkujeme. Exkurze se skutečně postupně stávají setkáními, která slouží nejen k výměně informací a poznávání jiných pracovišť, ale zejména k navazování neformálních kontaktů, oceňování a uznávání práce druhých a jsou snad také zdrojem inspirace.

Účast na akcích jiných regionů

Inspirovat se a navazovat kontakty nebo utužit ty již navázané jezdíme také do jiných regionů SKIP.
V loňském roce se v červnu v Lipníku nad Bečvou zúčastnilo několik našich kolegyní a kolegů setkání knihovnických seniorů, jehož pořadatelem byla regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Pravidelně také jezdíme na Malé podzimní setkání (v r. 2004 v Milevsku) a Literární Šumavu; obě akce pořádá Jihočeská regionální organizace. Zájem o účast na těchto mimopražských akcích je vítána a podporujeme ji alespoň drobným finančním příspěvkem na dopravu.

Členská základna

Počet členů pražské organizace v roce 2004 byl 216 individuálních členů (oproti loňskému roku "klesl" o jednoho člena) a 44 členů institucionálních (zde je pokles o 2 členy). Při podrobnějším analýze se jedná v případě individuálních členů o 9 nových zájemců, 4 kolegyně byly bohužel vyřazeny z důvodu dlouhodobého neplacení členských příspěvků a 2 kolegyně zrušily členství na vlastní žádost. Novým institucionálním členem se stala Česká zemědělská univerzita, resp. její studijní a informační centrum.
S velkou částí členské základny je výbor v kontaktu prostřednictvím elektronické konference "Praha", usilujeme o průběžnou aktualizaci webových stránek. Snažíme se nezapomenout na významná životní výročí kolegyní a kolegů. Byli bychom moc rádi, kdyby se naše řady rozšířily zejména o mladé, a rádi bychom zejména pro ně a s jejich pomocí, připravili takové akce, které je upoutají.

Závěr

Na závěr se patří poděkovat těm, kteří se podíleli, a doufám, že budou podílet i nadále, na činnosti pražské organizace SKIP:
- o aktualizaci členské základny se stará a Bulletiny SKIP rozesílá a distribuuje Laďka Zemánková
- zápisy z výboru píše Zlata Houšková
- hospodaření kontrolují Ivanka Marenová, Jarmila Kostkanová a Helena Slezáková
- exkurze organizuje Šárka Tafatová
- o kroniku pečuje a doplňuje ji Dana Vyorálková
- výlety připravuje Hanuš Hemola
- webové stránky si vzala na starost Klára Havlíčková
- na fotodokumentaci nezapomínají Linda Skolková, Dana Vyorálková, Věra Tafatová a další
- a na konec velký dík patří Alence Kvasničkové za vzorné vedení účetnictví a hospodaření naší regionální organizace.

Poděkování patří také všem aktivním kolegyním a kolegům, kteří přicházejí s nápady a připomínkami. Přáním celého výboru je, aby vás bylo ještě více a aby se nám společně dařilo.

Zpracovala: Hana Nová, předsedkyně pražské organizace SKIP, za laskavého přispění členů výboru a dozorčí komise pražské organizace SKIP
04.03.2005

  Přehled příjmů a výdajů regionálního výboru SKIP Praha za rok 2004  
     
  Příjmy  
     
14 příspěvek na zájezd 50 840,00 Kč
17 úrok ČSS 316,59 Kč
96 členské příspěvky 93 800,00 Kč
     
  Příjmy celkem 144 956,59 Kč
     
  Výdaje  
51    
53 zájezd SKIP-ubytování 17 881,00 Kč
  zájezd SKIP - cestovné 24 019,00 Kč
82 vrácený příspěvek na zájezd 2 000,00 Kč
  zájezd-vstupenky 6 940,00 Kč
  Výdaje na zájezd z účastnického poplatku 50 840,00 Kč
     
  Výdaje z příspěvků  
19 příspěvek na zájezd a s ním spojené akce:  
  účast. poplatek na úvodní akci Týdne knihoven 3 600,00 Kč
  příspěvek na ubytování 5 399,00 Kč
     
     
30 poplatky bance 1 973,50 Kč
40 materiál (tiskopisy apod.) 1 422,50 Kč
  vstupenky na veletrh 2 600,00 Kč
  poštovné-rozeslání Bulletinu a pozvánek 7 697,00 Kč
  cestovné na akce jiných regionů 2 676,00 Kč
  příspěvek na ubytování na akcích jiných regionů 120,00 Kč
  příspěvek účastníkům VH 7 300,00 Kč
  dohoda 425,00 Kč
  odvod daně 75,00 Kč
  občerstvení - vánoční večer 712,00 Kč
  občerstvení valná hromada 444,00 Kč
  květinové dary a gratulace - (oceněným knihovníkům…) 2 501,00 Kč
     
  odvod příspěvků VV SKIP 49 190,00 Kč
     
  Celkem výdaje z příspěvků 86 135,00 Kč
     
  Výdaje celkem 136 975,00 Kč
     
  Hospodářský výsledek 7 981,59 Kč

Exkurze do automatizované pobočky MěK Praha na Spořilově

Další exkurze, tentokrát do automatizované pobočky MěK Praha na Spořilově se uskutečnila 20.září 2004. Všem se nám knihovna moc líbila. Viz galerie fotografií.

Předvánoční setkání

S rokem 2003 jsme se členové pražské organizace tradičně rozloučili v zasedací místnosti Národní knihovny ČR. Příjemné posezení s občerstvením z vlastních zásob

bylo tentokrát doplněno koledami v přednesu pěveckého sboru gymnázia Sladkovského

pod vedením sbormistryně Kašparové. Všichni pozorně naslouchali

Jako vždy bylo setkání příjemným zastavení v předvánočním shonu.

PF do nového roku přeje všem pražská organizace SKIP.

Exkurze

Díky Šárce Tafatové měli členové pražské organizace SKIP možnost navštívit několik pražských knihoven. V březnu to byla Městská knihovna Praha - Žižkov
Viděli pěknou knihovnu,v loňském roce zrekonstruovanou. Pobočka má 35.000 svazků ve volném výběru, patří mezi automatizované pobočky městské knihovny v Praze , má pěkné dětské oddělení a pořádá zajímavé aktivity.

Líbila se i živá atrakce knihovny.Knihovnu Vysoké školy ekonomické už vidělo hodně knihovníků, ale zájemců podívat se znovu do Knihovny VŠE - CIKS se našlo zase dost. Ostatní mohou alespoň přes webové stránky na adrese ciks.vse.cz

Třetí knihovnou byla Křesťanská knihovna Praha, nezávislá nezisková organizace, která zpřístupňuje informace vztahující se ke křesťanství a bibli. Je přístupná všem zájemcům, pořádá zajímavé akce nejen s náboženskou tematikou. Více o knihovně se dá zjistit na www.christianlibrary.cz.
Knihovna byla malá, ale o to zajímavější to bylo setkání. Škoda, že zájemců bylo tentokrát málo. I když - o to možná bylo setkání srdečnější.

Plán činnosti pražské organizace SKIP v r. 2003

Leden-Únor

 • Schůzka výboru - příprava zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za
  rok 2002, plánu a rozpočtu na rok 2003, regionální konference

Březen

 • Regionální konference s odborným programem - 19.3.2002
 • Exkurze - knihovny Prahy 3

Duben

 • Schůzka výboru
 • Exkurze - Archiv hl. m. Prahy
 • Exkurze - knihovny Prahy 4
 • Knižní veletrh

Květen

 • Schůzka výboru
 • Knihovnice pro 3. tisíciletí

Červen

 • Schůzka výboru - příprava zájezdu
 • Exkurze - Knihovna Židovského muzea
 • Možnosti využití arteterapie v knihovnické práci

Červenec-srpen

 • Schůzka výboru - příprava zájezdu a Týdne knihoven

Září

 • Schůzka výboru - příprava zájezdu a Týdne knihoven
 • Exkurze - Knihovny Prahy 5

Říjen

 • Schůzka výboru
 • Zájezd
 • Týden knihoven

Listopad

 • Schůzka výboru
 • Knihovny ve Francii - přednáška (PhDr. A. Machová)
 • Exkurze - knihovny Prahy 6

Prosinec

 • Schůzka výboru
 • Předvánoční večer se SKIP

VŠECHNY VAŠE NÁPADY JSOU VÍTÁNY

Návrh rozpočtu pro rok 2003 - regionální výbor Praha

Příjmy    
  skutečnost návrh na rok 2003
příspěvky 68 150,00 Kč 78 000,00 Kč
úroky 200,00 Kč 200,00 Kč
CELKEM 68 350,00 Kč 78 200,00 Kč
     
Výdaje    
     
zvukové dokumenty   1 600,00 Kč
poplatky bance   2 000,00 Kč
nákup materiálu (pokladní bloky apod.)   200,00 Kč
vstupenky na veletrh   3 000,00 Kč
poštovné   6 000,00 Kč
příspěvek SKIP na zájezd   30 300,00 Kč
cestovné na akce jiných regionů   1 500,00 Kč
občerstvení vánoční večer   1 000,00 Kč
květinové dary   1 000,00 Kč
odvod příspěvků VV SKIP (odvod 40%)   31 600,00 Kč
CELKEM   78 200,00 Kč
     
Hospodářský výsledek 0,00 Kč 0,00 Kč

Výroční zpráva pražské organizace SKIP za rok 2002

Členská základna

Počet členů pražské organizace se v roce 2002 výrazně nezměnil. 206 individuálních členů je oproti loňskému roku pokles o 5 členů, 42 institucionální členové znamenají proti loňskému roku vzrůst o dva; celkem má tedy organizace k 31.12.2002 248 členů. V průběhu roku přibylo 14 kolegyní a kolegů (v r. 2001 to bylo 15) a 2 instituce (v r. 2001 jich bylo 6). K poklesu došlo tedy opět pouze u členů individuálních, a to celkem o 16 osob. Sedm kolegyní vystoupilo ze SKIP v souvislosti se změnou profese

nebo odchodem do důchodu a devíti jsme museli členství ukončit pro dlouhodobé neplnění členských povinností. S dalšími hříšníky, jimž bude ukončeno členství pravděpodobně během prvního čtvrtletí, ještě počítáme, na druhé straně však již od počátku roku 2003 přibyli další zájemci o práci ve SKIP, a tak se zdá, že by nemělo dojít k žádným dramatickým změnám v kvantitativních ukazatelích. Doufejme jen, že se poněkud promění struktura a přibyde mladších kolegů. Pohled do údajů o věku pražských členů SKIP nám říká, že nejsilnější skupinou jsou ti, kdož se narodili ve 40. letech - je jich celkem 72. Hned za nimi následují padesátníci, tedy ti, kteří se narodili v letech padesátých - je jich 64. Na třetím místě je skupina těsně předválečná, tedy narození ve třicátých letech v počtu 23. Těsně za nimi pak přichází naděje mládí - narození v letech 70. - celkem 20 kolegyní a kolegů a narození v letech 60. - 15 členů. Těch, kteří dovršili nebo v nejbližší době dovrší osmdesátku (narodili se ve dvacátých letech), je v pražském SKIP 9. A dva naší členové by si ještě trošku mohli pamatovat Rakousko-uherskou monarchii; narodili se totiž v roce 1913 a 1914. Naše nejmladší (jediná) členka se narodila v roce 1980. Zkusme tedy udělat co nejvíce pro to, aby členů SKIP přibývalo právě z řad jejích vrstevníků.

Co se nám podařilo


Výbor na svých téměř pravidelných měsíčních jednáních (výjimku tvoří letní měsíce) projednával úkoly uložené výkonným výborem a dalšími orgány SKIP, otázky související s činností a hospodařením organizace, a zejména připravoval jednotlivé akce. V roce 2002 jich bylo více než v letech předchozích a některé z nich opravdu stály zato. Velký mediální zájem vzbudila především akce BmI v BMI (Bezmezné informace v Březnu-měsíci Internetu), čtyřiadvacetihodinový maratón zodpovídání nejneuvěřitelnějších dotazů, které byly vzneseny prostřednictvím Internetu. Dvě skupiny nočních a několik skupin denních knihovnických nadšenců si vyzkoušelo na vlastní kůži, jak "chutná" práce v referenčních centrech našich knihoven, ověřilo si své schopnosti i fyzickou odolnost (někteří strávili "ve službě" 36 hodin), navázalo mnoho kontaktů s dalšími kolegy i experty z nejrůznějších profesí a vyřešilo nebo dalo podnět k vyřešení i některých téměř detektivních případů. Inspirátorkou akce i její mediální propagátorkou v tisku i rozhlase byla kol. J. Štěrbová. Regionální konference - možná i proto tak hojně navštívená - byla tentokrát doplněna exotickým cestováním (prostřednictvím videa a brilantního vyprávění kol. J. Mouchové). Netradiční a příjemnou akcí bylo setkání Knihovnice pro třetí tisíciletí. V názvu je s mírnou ironií parafrázováno oblíbené slovní spojení symbolizující knihovnickou budoucnost.


Tentokrát šlo o akci opravdu spíše dámskou - setkání s kosmetičkou a vizážistkou, které zprostředkovala kol. V. Kubíková. Ohlas akce byl velký a připravujeme její pokračování v letošním roce. Komorní setkání Karel Čapek a Francie zorganizované kol. K. Hartmanovou oslovilo sice menší okruh zájemců, o to však byla akce kultivovanější, zajímavější a pro přítomné inspirativnější. Exkurze v Knihovně Židovského muzea a v Knihovně Multikulturního centra (zajištění kol. Š. Tafatová) nám umožnily seznámit se s dalšími velmi zajímavými pražskými knihovnami. A zájezd po krásách jihu Moravy (trasu a program zájezdu jako vždy excelentně připravil kol. H. Hemola) s účastí na happeningu, kde pražské družstvo obsadilo opět žádoucí a krásné druhé místo, byl jako každoročně kulturním vyvrcholením roku. Skvělá fotodokumentace kolegyní M.Čadkové, V. Tafatové a mnoha dalších je součástí prezentace pražské organizace na webu i naší kroniky vzorně vedené kol. D. Vyorálkovou. Jedno i druhé doporučujeme k prohlédnutí nejen těm, kteří se akcí již pravidelně účastní, ale všem, kteří tak mohou alespoň trochu vnímat báječnou atmosféru našich společných podzimních toulek. Těm zvláště "toulavým" se i letos podařilo přispět drobným penízem na účast na Literární Šumavě i Malém podzimním setkání , tentokrát v Jindřichově Hradci. Obě aktivity připravované Jihočechy a Západočechy jsou stále atraktivnější a je dobře, že i pražští knihovníci se s kolegy v ostatních krajích chtějí setkávat (nebo zde dokonce vykonávat významnou funkci kmotra regionálního praporu, jako např. kol. K. Sosna a Z.


Houšková .) Předvánoční večer chystaný s obvyklou péčí a lahodící srdci, oku i žaludku (též viz fotodokumentace kol. M. Buřilové, D. Vyorálkové a dalších) pak loňskou "sezónu" uzavřel v té nejlepší náladě téměř osmdesáti přítomných.

Loňský rok byl ale především rokem velmi dramatickým, který ještě některé akce plánované na podzimní měsíce, nedovolil uspořádat. I tak je však s podivem, že povodňová katastrofa, která postihla nejvíce právě pražské knihovny, nedokázala vzít náladu a chuť do práce celé řadě lidí, kteří i přes těžké chvíle, které prožívali v práci i doma, na SKIP nezapomněli. Ze skromných prostředků pražské organizace byla darována částka 10 000,-Kč Husově knihovně v Modřanech, která byla povodní zničena. Chtěli jsme tak vyjádřit, že SKIP je zde opravdu pro všechny knihovny a že zejména v těžké situaci pro naši solidaritu není členství rozhodující.

Kromě úspěšných a zajímavých akcí probíhala každoroční "rutinní" práce - aktualizace členské databáze (kol. L. Zemánková), kontrola hospodaření (kol. A. Patočková, H. Dewetterová, I. Marenová), psaní zápisů ze zasedání a jednání s knihovnami o problematice půjčování zvukových dokumentů (kol. H. Nová), práce v předsednictvu SKIP, v odborných sekcích a komisích, údržba naší webové stránky (kol. J. Pilař). Začali jsme konečně komunikovat i prostřednictvím pražské elektronické konference a využili ji k vyjadřování stanovisek i propagaci akcí.


Díky za skvělou práci všem těm, jejichž jména se objevila na předchozích řádcích, ale i mnoha těm, kteří tu dobrou radou, nápadem, povzbuzením či poděkováním pomáhají a dávají najevo, že práce pro SKIP není zbytečná. A ještě jeden mimořádný dík patří naší hospodářce, kol. A. Kvasničkové, za její péči o naše "materiální blaho", za vzorné vedení našeho účetnictví, ale opravdu nejen za to. Děkuji všem a prosím na tomto místě ty, kdo by se chtěli k práci regionální organizace připojit, nabídnout své nápady, nebo dokonce i síly, ozvěte se. Není to vždycky práce jednoduchá, ale má smysl a věřím, že si jí umíme vážit.

Závěr

Co říci na závěr? Výbor pražské organizace bude letos pracovat naposledy v tomto složení. V roce 2004 nás čekají volby. Věřím, že na konci tohoto roku budeme moci konstatovat, že se celé tříleté funkční období povedlo. A také věřím, že volba nového předsedy nebude v Praze tak problematická, jako byla volba prezidenta republiky. Proto v této chvíli připomínám vám všem: myslete na nové kandidáty výboru i předsedu včas. Letošní rok totiž uteče jako voda.

Zpracovala : Z. Houšková

12.04.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař